Powrót

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-09-26

Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym. Podpowiadamy, kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, jak długo jest ważne takie ubezpieczenie oraz jak sprawdzić swój status?

Student studiów niestacjonarnych ma prawo zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i z tego tytułu zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Niepracujący student studiów stacjonarnych lub student studiów niestacjonarnych niezarejestrowany w urzędzie pracy może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny lub uczelnię.

 

Rodzina studenta

Student, który nie ukończył 26 lat, może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Może go zgłosić do tego ubezpieczenia rodzic objęty ubezpieczeniem zdrowotnym albo inny członek rodziny, np. jego małżonek. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie wiąże się z obowiązkiem opłacania wyższej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Student, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny również po ukończeniu 26 lat.

 

Uczelnia

Jeśli student nie może być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny, to do ubezpieczenia zdrowotnego może go zgłosić uczelnia, w której studiuje. Student musi jednak wystąpić do uczelni z odpowiednim wnioskiem.

Doktorantów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na ich pisemny wniosek – zgłasza uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za studentów oraz doktorantów, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 26. rok życia).

 

Czytaj także: Ulgi pracownika do 26. roku życia

 

Umowa o pracę lub własna firma

Podpisanie przez studenta umowy o pracę lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej powoduje, że będzie miał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik albo osoba prowadząca działalność gospodarczą.

 

Umowa zlecenia

Zawarcie umowy zlecenia ze studentem, który nie ukończył 26 lat, nie niesie za sobą obowiązku opłacania za niego składek. Status studenta, który pozwala na zwolnienie z płacenia składek przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów (czyli immatrykulacji) do dnia, w którym:

 • uczelnia skreśli go z listy studentów,
 • obroni egzamin dyplomowy,
 • złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin – jeśli studiuje na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym lub weterynarii,
 • zaliczy ostatnią przewidzianą w planach studiów praktykę – jeśli studiuje farmację.

Jeśli student korzysta ze zwolnienia z opłacania składek od umowy zlecenia, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go członek rodziny albo uczelnia. Student-zleceniobiorca, który skończy studia lub ma przerwę w statusie studenta, musi poinformować o tym swojego zleceniodawcę. Zleceniodawca będzie go musiał zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Ważne! Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 miesiącach od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.

 

Studenci cudzoziemcy

Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej, chyba że posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Wtedy obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na uczelni, na której studiują.

 

Czytaj także: Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubiezpieczeniu zdrowotnemu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia
  Martwisz się o ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia? Sprawdź, jak długo możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej!

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
  Polskie przepisy nie uzależniają objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa czy miejsca zamieszkania. Istotny dla objęcia tymi ubezpieczeniami jest fakt zawarcia z polskim podmiotem stosunku pracy czy innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Co ważne wykonywanie pracy w ramach tych umów musi odbywać się na obszarze Polski.

 • Poszukiwanie właściwej ścieżki kariery [WYWIAD]
  „Na skończeniu studiów nie możemy się zatrzymać. Tu powinno być znane pojęcie kształcenia ustawicznego. Ciągle musimy się uczyć, dokształcać, aktualizować wiedzę, żeby nasza elastyczność na rynku pracy była większa. Pracodawcy oprócz wykształcenia stawiają na języki obce, gdzie angielski już przestaje wystarczać, a atutem jest, np. niemiecki, rosyjski czy hiszpański” – mówi Marcelina Wojno, kierownik Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku. W rozmowie o rynku pracy podjęliśmy, m.in. tematy szukania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, działalności biur karier oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zapraszamy do lektury.

 • Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce
  Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony zdrowia, jednak nie zawsze jest to prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej. Prawo do bezpłatnych usług opieki medycznej w Polsce mają osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (obowiązkowym lub dobrowolnym) oraz inne osoby, np. członkowie rodziny ubezpieczonego.

 • Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy
  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom, dbanie o terminowe odnawianie szkoleń BHP oraz informowanie o istniejącym ryzyku zawodowym na każdym ze stanowisk. Pomimo przestrzegania przepisów i procedur bezpieczeństwa, może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jakie są obowiązki pracodawcy i możliwości poszkodowanego pracownika? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy