Powrót

Status osoby bezrobotnej a służba w wojsku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-04

Osoba nabywająca status bezrobotnego ma obowiązek oświadczenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia, a także musi stawiać się w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach. Podpowiadamy, czy osoba bezrobotna, która wstępuje w szeregi rezerwistów może nabyć status osoby bezrobotnej albo go zachować?

Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy i otrzymywanie z tego tytułu uposażenia nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej. Uposażenie za ćwiczenia powoduje jedynie zawieszenie za ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ale nie pozbawia statusu osoby bezrobotnej.
 

Stosunek służby wojskowej

Stosunek służby wojskowej ma charakter stosunku administracyjnego, a zatem nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Żołnierz z tytułu pełnienia służby nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko uposażenie zasadnicze i dodatki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową.

 

Gotowość do podjęcia zatrudnienia

Podpisanie przez żołnierza rezerwy kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych samo w sobie nie powoduje, że przestaje być on gotowy do podjęcia zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, a zatem nie stanowi podstawy do odmowy jego rejestracji jako bezrobotnego, czy też do pozbawienia statusu, jeżeli już go posiada.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Bezrobotni żołnierze niezawodowi w dniach odbywania ćwiczeń nie powinni być pozbawiani statusu bezrobotnego. Zawieszeniu ulega jedynie prawo do zasiłku dla bezrobotnych, o ile takie prawo bezrobotnemu przysługuje.

 

Prawo do zasiłku

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacają m.in. jednostki organizacyjne za żołnierzy zawodowych.

Do okresów, od których zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wlicza się okres służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej.

W związku z powyższym żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową kontraktową, rejestrujący się po jej odbyciu w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Prawa stażysty z urzędu pracy [INFOGRAFIKA]
  Staż jest nabywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy. Charakteryzuje się tym, że umowa zawierana jest między pracodawcą a urzędem pracy. Podpowiadamy, jakie uprawnienia przysługują bezrobotnemu, odbywającemu staż z urzędu pracy.

 • Praca – informacje żądane od kandydata i pracownika
  Jakich informacji (danych osobowych) może żądać pracodawca od kandydata do pracy, a jakich od pracownika? Odpowiadamy.

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu
  Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Status osoby bezrobotnej a zaległe wynagrodzenie
  Osoba bezrobotna ma obowiązek w terminie 7 dni zgłosić do urzędu pracy osiągnięcie przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia. Co w przypadku, jeśli wypłata będzie miała miejsce już po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy? Sprawdź, kiedy zaległe wynagrodzenie nie wpłynie na status bezrobotnego.

 • Student w urzędzie pracy
  Jednym z warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Studia nie zawsze stanowią przeszkodę do podjęcia pracy, ale mogą stanowić przeszkodę w rejestracji w urzędzie pracy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy