Powrót

Status osoby bezrobotnej a służba w wojsku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-04

Osoba nabywająca status bezrobotnego ma obowiązek oświadczenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia, a także musi stawiać się w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach. Podpowiadamy, czy osoba bezrobotna, która wstępuje w szeregi rezerwistów może nabyć status osoby bezrobotnej albo go zachować?

Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy i otrzymywanie z tego tytułu uposażenia nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej. Uposażenie za ćwiczenia powoduje jedynie zawieszenie za ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ale nie pozbawia statusu osoby bezrobotnej.
 

Stosunek służby wojskowej

Stosunek służby wojskowej ma charakter stosunku administracyjnego, a zatem nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Żołnierz z tytułu pełnienia służby nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko uposażenie zasadnicze i dodatki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową.

 

Gotowość do podjęcia zatrudnienia

Podpisanie przez żołnierza rezerwy kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych samo w sobie nie powoduje, że przestaje być on gotowy do podjęcia zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, a zatem nie stanowi podstawy do odmowy jego rejestracji jako bezrobotnego, czy też do pozbawienia statusu, jeżeli już go posiada.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Bezrobotni żołnierze niezawodowi w dniach odbywania ćwiczeń nie powinni być pozbawiani statusu bezrobotnego. Zawieszeniu ulega jedynie prawo do zasiłku dla bezrobotnych, o ile takie prawo bezrobotnemu przysługuje.

 

Prawo do zasiłku

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacają m.in. jednostki organizacyjne za żołnierzy zawodowych.

Do okresów, od których zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wlicza się okres służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej.

W związku z powyższym żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową kontraktową, rejestrujący się po jej odbyciu w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Bezrobotny vs. poszukujący pracy [INFOGRAFIKA]
  Jeśli osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy nie spełnia ustawowych warunków do nabycia statusu bezrobotnego, urząd może nadać jej status poszukującego pracy. Czym różnią się te dwa statusy? Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice.

 • Dni wolne w trakcie odbywania stażu
  Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

 • Statusu bezrobotnego a wyjazd
  Jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i planujesz wyjazd? Sprawdź, co mówią przepisy!

 • Jakim składkom podlega osoba bezrobotna?
  Rejestrujesz się w urzędzie pracy? Sprawdź, jakim składkom będziesz podlegać.

 • Indywidualny Plan Działania bezrobotnego [INFOGRAFIKA]
  Czym jest Indywidualny Plan Działania bezrobotnego lub poszukującego pracy i do czego służy? Sprawdź!

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Przychód a rejestracja w urzędzie pracy
  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy