Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-08

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

Świadczenie rodzicielskie, tzw. kosiniakowe, przysługuje matce lub ojcu dziecka w przypadku, gdy żadne z rodziców nie nabyło prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 71 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

Wniosek o wypłatę świadczenia rodzicielskiego należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta/gminy lub w innej jednostce organizacyjnej gminy powołanej do tego celu.

 

Urodzenie dziecka w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Jeśli kobieta nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych będąc w ciąży i urodzi dziecko w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca od jego zakończenia, to urząd pracy może przedłużyć wypłatę zasiłku dla bezrobotnych o okres, przez który, zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Kobieta, która urodziła dziecko w czasie, gdy zasiłek dla bezrobotnych jej nie przysługiwał oraz gdy wcześniej zakończyła jego pobieranie, nie otrzyma żadnego świadczenia finansowego z urzędu pracy. Przywilejem będzie natomiast ochrona przed wyrejestrowaniem z powodu braku gotowości do podjęcia zatrudnienia przez rok, tak jakby przebywała na urlopie macierzyńskim, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Zasiłek dla bezrobotnych czy „kosiniakowe”?

Zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie rodzicielskie nie stoją w sprzeczności. Jednak zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Art. 73 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – formy zabezpieczenia środków
  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Wśród warunków, które należy spełnić, aby otrzymać środki jest zabezpieczenie zwrotu dofinansowania. Przedstawiamy i opisujemy poszczególne formy tego zabezpieczenia.

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?
  Często otrzymujemy pytania związane z okresem, na jaki może zostać przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Przypominamy, jakie okoliczności mają wpływ na długość wypłacania zasiłku.

 • Czym jest Fundusz Pracy?
  Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki, jednak w praktyce wynosi ona 2%, a pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy. Podpowiadamy, jaki jest cel Funduszu Pracy oraz w jakich przypadkach pracodawca jest zwolniony z jego opłacania.

 • Składki odprowadzane za osobę bezrobotną
  Rejestracja w urzędzie pracy ma na celu wsparcie osoby bezrobotnej w podjęciu zatrudnienia. Chęć uzyskania statusu osoby bezrobotnej nie może być podyktowana wyłącznie potrzebą posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, jakie składki odprowadza urząd pracy za zarejestrowaną osobę bezrobotną.

 • Równouprawnienie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą stosunku pracy. Jakie przepisy prawa to gwarantują i jak równouprawnienie w zatrudnieniu wygląda w praktyce?

 • Świadczenia pieniężne z urzędu pracy
  Osoby bezrobotne rejestrując się w powiatowych urzędach pracy, mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium i świadczenie dla rolników zwalnianych z pracy są wsparciem pieniężnym oferowanym przez urzędy pracy osobom bezrobotnym.

 • Wynagrodzenie a zajęcie komornicze
  Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Komornik sądowy ma obowiązek wysłać zarówno do pracownika, jak i jego pracodawcy odpisy zajęcia komorniczego. Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć komornik? Jaka jest kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.