Powrót

PUP Wrocław - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu ogłasza w dniach od 15 maja 2020 roku do 28 maja 2020 roku nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniających pracowników.

Wnioski mogą złożyć Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi niezatrudniający pracowników, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się wyłącznie na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, t.j. Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w kilku sektorach w tym także w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy dodatkowo złożyć oświadczenie: czy jest zapewniona rozdzielność rachunkowa z pozostałym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej i jeśli tak to w jaki sposób. Informacja ta jest ważna, ponieważ w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie skutkuje koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Ten sposób aplikowania zdecydowanie usprawni i przyśpieszy zawieranie umów o dofinansowanie. W przypadku trudności technicznych wnioski można złożyć w postaci papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres urzędu: ul. Gliniana 20-22 50-525 Wrocław.

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, do momentu wyczerpania środków publicznych.

Do wniosku należy załączyć:

  1. podpisaną umowę (dwa egzemplarze w przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej),
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Powyższe załączniki znajdują się w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego wsparcia dostępne są w załączonych do niniejszego komunikatu Zasadach ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Uwaga: Wnioski niekompletne, niezłożone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wymagają wyjaśnień lub uzupełnień. Ma to wpływ na wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków i ewentualne udzielenie wsparcia.

Wniosek złożony poza wyznaczonym terminem naboru nie zostanie uwzględniony.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, 15.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.