Powrót

PUP Wieliczka - Nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, iż z dniem 30.03.2021 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim VI" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP Wieliczka jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –  tzw. Osoby z kategorii NEET, dla których najpóźniej w dniu złożenia wniosku sporządzono Indywidualny Plan Działania (IPD) uwzględniający w/w formę wsparcia oraz udzielono porady indywidualnej przez doradcę zawodowego.

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego musi zawierać:
1) uprawdopodobnienia w postaci:
a) oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po ukończonym szkoleniu- z wyłączeniem pracodawcy, u którego wnioskodawca bezpośrednio przed uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej pozostawał w stosunku pracy (załącznik nr 1 do wniosku o  przyznanie bonu szkoleniowego) lub
b) oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (załącznik nr 2 do wniosku o  przyznanie bonu szkoleniowego).
 
Wniosek należy złożyć w terminie naboru ogłoszonym przez PUP na dzienniku podawczym, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia celem dokonania niezbędnych formalności.
 
W ramach bonu szkoleniowego finansuje się osobie uprawnionej, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego koszty:
a) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
b) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania. Podstawą pokrycia tych kosztów jest skierowanie na badania lekarskie lub psychologiczne wydane osobie przez PUP;
c) przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

d) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin;
powyżej 550 zł do 1 .100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin;
powyżej 1.100 zł do 1.500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 
Ważne: Urząd nie finansuje kosztów szkoleń w ramach bonu szkoleniowego z zakresu:
a) prawa jazdy kat. B,
b) języków obcych
 
Szkolenie finansowane w ramach bonu szkoleniowego odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Instytucja szkoleniowa przeprowadzająca szkolenie musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych /RIS/ prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A,
a) przesyłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce lub
b) za pośrednictwem wrzutki przy wejściu do budynku PUP w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce lub
c) przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania:
1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
2. podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
 
Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce, 1.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.