Powrót

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-04

Osoba, która ma Kartę Polaka i chce osiedlić się w Polsce na stałe, może otrzymać świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP. Gdzie i kiedy złożyć wniosek? W jakiej wysokości przyznawane jest świadczenie pieniężne? Odpowiadamy.

Przepisów dotyczących świadczenia pieniężnego, przyznawanego posiadaczom Karty Polaka, którzy chcą osiedlić się w RP, należy szukać w ustawie o Karcie Polaka, w rozdziale 2a. W dokumencie tym czytamy, że osoba, która złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, z powołaniem się na posiadanie ważnej Kartę Polaka i zamiarem osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, może wnioskować o przyznanie jej świadczenia pieniężnego. Ma ono na celu częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce.

Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne

Zgodnie z przepisami wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Ważne, aby wniosek złożyć w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Przekroczenie tego terminu skutkuje nierozpatrzeniem wniosku.

Również osoba, której przyznano świadczenie na maksymalny okres 9 miesięcy nie powinna wnioskować o kolejne świadczenie pieniężne, ponieważ wniosek ten zostanie bez rozpatrzenia.

 

Wysokość świadczenia pieniężnego

Kwota świadczenia pieniężnego jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w Polsce. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł/brutto, a w 2022 r. będzie to 3010 zł/brutto.

Zgodnie z przepisami świadczenie pieniężne w okresie pierwszych 3 miesięcy jest przyznawane w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia. Kwota ta dotyczy wnioskodawcy i jego małżonka. Natomiast na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka przyznaje się połowę tej kwoty, czyli 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W okresie od 4. do 9. miesiąca świadczenie pieniężne wynosi odpowiednio 60% tych kwot.

Ważne! Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględnia się wyłącznie członków rodziny wnioskodawcy, którzy przebywają razem z nim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która została objęta tym świadczeniem jako członek rodziny wnioskodawcy, a następnie złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, w związku z okolicznością dotyczącą posiadania Karty Polaka.

 

Kto przyznaje? Kto wypłaca?

Zgodnie z przepisami świadczenie pieniężne przyznaje w drodze decyzji wojewoda właściwy do przyjęcia wniosku o przyznanie świadczenia, a więc wojewoda, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Wypłaty świadczenia dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu w Polsce osoby, której przyznano świadczenie.

 

Zawieszenie i utrata świadczenia

Zgodnie z przepisami, w sytuacji gdy:

 • wydano decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego;
 • decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.

 

Szczegółowych informacji na temat świadczenia pieniężnego udzielają pracownicy urzędów wojewódzkich.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy, który uzyskał dla cudzoziemca zezwolenie na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zatrudniasz cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Masz obowiązki informacyjne względem urzędu wojewódzkiego. Sprawdź, jakie!

 • Zezwolenie jednolite – załącznik nr 1
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę umożliwia legalizację pobytu i pracy cudzoziemca w ramach jednej procedury, dlatego nazywane jest zezwoleniem jednolitym. Wśród dokumentów, które cudzoziemiec musi złożyć do urzędu wojewódzkiego, aby uzyskać takie zezwolenie, jest załącznik nr 1. Kto wypełnia ten dokument i jakie informacje się w nim znajdują? Odpowiadamy.

 • Wynagrodzenie na zezwoleniu na pracę typu A
  W zezwoleniu na pracę, które pracodawca uzyskuje, gdy chce zatrudnić cudzoziemca z kraju trzeciego, określa się m.in. wynagrodzenie. Jakie ono powinno być? Co na ten temat czytamy w przepisach?

 • Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny
  Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

 • Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce w ramach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy zmienia warunki zatrudnienia lub pracodawcę, nie zawsze musi składać wniosek o nowe zezwolenie. Może również zmienić te, które ma. Co warto wiedzieć o procedurze zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

 • Przedłużenie zezwolenia na pracę typu A
  Zezwolenie na pracę typu A jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Okres ważności takiego zezwolenia wynosi maksymalnie 3 lata. Gdy zbliża się data końcowa dokumentu i pracodawca nadal chce zatrudniać cudzoziemca, może złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia. Jak i kiedy to zrobić? Odpowiadamy.

 • Odwołanie od decyzji administracyjnej
  Nie zawsze jest możliwość odwołania od decyzji wydanej przez urząd. Warto więc wiedzieć, co jest decyzją administracyjną i jak wygląda procedura odwoławcza.

 • Zatrudnianie cudzoziemców a odcisk stempla w paszporcie
  Cudzoziemcy, którzy starają się w Polsce o zezwolenie na pobyt czasowy, po złożeniu wniosku mogą liczyć na legalny pobyt do czasu wydania decyzji. W trakcie tego pobytu mogą też być uprawnieni do pracy. Muszą jednak spełnić pewne warunki. Jakie? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy