Powrót

Instytucje rynku pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-15

Instytucje rynku pracy to podmioty realizujące zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Zgodnie z ustawą głównym celem działania instytucji rynku pracy jest pełne i produktywne zatrudnienie. Ich działania skupiają się również na rozwoju zasobów ludzkich, osiąganiu wysokiej jakości pracy, wzmacnianiu integracji i solidarności społecznej, a także zwiększaniu mobilności na rynku pracy.

Publiczne służby zatrudnienia współpracują przy tym z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

 

Publiczne służby zatrudnienia

Publiczne służby zatrudnienia to przede wszystkim szeroko pojęte organy zatrudnienia, w tym powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędy wojewódzkie, które realizują zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia.

Portal publicznych służb zatrudnienia: http://www.psz.praca.gov.pl/ 

 

Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia. Umożliwiają one uzupełnienie wykształcenia podstawowego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do znalezienia zatrudnienia.

Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać również zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Strona Ochotniczych Hufców Pracy: https://www.ohp.pl/

 

Agencje zatrudnienia

Agencjami zatrudnienia są podmioty świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej. Wykonywanie choć jednej z tych usług oznacza konieczność wcześniejszego wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Rejestr ten jest prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji, a wnioski można składać do wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego.

Rejestr Agencji Zatrudnienia: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

 

Instytucje szkoleniowe

Instytucje szkoleniowe to publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną. Do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przy wykorzystaniu środków publicznych, niezbędny jest wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Rejestr prowadzony jest przez wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę instytucji.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

 

Instytucje dialogu społecznego

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są organizacje i instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadań określonych ustawą.

Nadrzędną zasadą, jaka obowiązuje w dialogu społecznym, jest to, że każda ze stron jest równoprawna, a dialog musi być prowadzony w dobrej wierze, zmierzając w kierunku zawarcia porozumienia lub kompromisu. Do podstawowych form dialogu społecznego należą negocjacje, konsultacje, opiniowanie czy informowanie.

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego: http://www.dialog.gov.pl/

 

Instytucje partnerstwa lokalnego

Instytucje partnerstwa lokalnego to inaczej grupa instytucji realizujących (na podstawie umowy) przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy. Nie stanowią one odrębnej formy prawnej, a czas ich funkcjonowania jest ściśle powiązany z długością konkretnego projektu.

 

Inne podmioty wspierające działania instytucji rynku pracy to m.in. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

https://psz.praca.gov.pl

https://rynekpracy.org/instytucje-rynku-pracy/

https://www.gov.pl/web/rodzina/dialog-spoleczny


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pomagamy młodzieży [WYWIAD]
  „OHP pomaga m.in. nieco zagubionym młodym ludziom w uzupełnieniu wykształcenia i zdobyciu zawodu. Dzięki nauce w szkole branżowej I stopnia mogą oni nadrobić braki w wiedzy ogólnej oraz nauczyć się praktycznego zawodu, takiego jak kucharz, stolarz, kosmetyczka, mechanik itd. Dodatkowo każdy uczestnik OHP ma zdiagnozowane potrzeby, aby dobrać najlepsze oddziaływania edukacyjne i zajęcia wychowawcze” – mówi Maciej Kraskiewicz, kierownik Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. W naszej rozmowie poruszyliśmy m.in. tematy związane z ECAM, OHP, zatrudnianiem młodocianych - w tym zatrudnianiem młodocianych cudzoziemców. Zachęcamy do lektury.

 • Wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Co warto wiedzieć?
  Osoby, które chcą prowadzić agencję zatrudnienia i świadczyć określone usługi powinny, zgodnie z przepisami, dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Jak i gdzie to zrobić? Co na ten temat „mówią” przepisy? Odpowiadamy.

 • Publiczne Służby Zatrudnienia [INFOGRAFIKA]
  Czym są Publiczne Służby Zatrudnienia, od czego się zaczęło i jaka jest ich rola obecnie? Sprawdź!

 • Pierwsza pomoc w poszukiwaniu pracy
  Aby zmiany w życiu zawodowym przebiegły sprawnie i bezproblemowo, należy się do nich odpowiednio przygotować. Od czego zacząć? Mamy dla Was kilka wskazówek.

 • Doradca zawodowy pomaga podjąć dobre decyzje [WYWIAD]
  „Młode osoby zapominają o tym, że na początku ich kariery to nie doświadczenie zawodowe jest kluczowe, bo nie mają go za dużo i pracodawca nie tego będzie od nich oczekiwał, tylko kompetencje miękkie. Warto o nich mówić, popierając je przykładami z życia szkolnego lub uczestnictwa w wolontariacie” – mówi Jolanta Drobiszewska, doradca zawodowy CEiPM OHP w Elblągu. W naszej rozmowie poruszyliśmy m.in. tematy dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, roli doradcy zawodowego oraz pracy za granicą. Zapraszamy do lektury.

 • Dostęp do europejskiego rynku pracy [WYWIAD]
  Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym polscy obywatele mogą swobodnie pracować w krajach członkowskich i kilku innych. Również pracodawcy z Polski mogą zatrudniać bez przeszkód obywateli UE. O wsparciu w szukaniu pracy i pracowników, sieci EURES oraz zmianach w europejskim rynku pracy po Brexicie i w czasie pandemii rozmawialiśmy z Martą Maternią, doradcą EURES w OHP Zielona Góra.

 • Допомога громадянам України - Гаряча лінія 19524
  Окрім необхідної підтримки щодо місця проживання, харчування чи охорони здоров’я, громадянам України також необхідний доступ до інформації про можливість працевлаштування. При цьому вони можуть використовувати як інформаційні матеріали українською мовою, так і матеріали державних інституцій, які займаються професійною активізацією.

 • Trendy na rynku pracy
  Główny Urząd Statystyczny opublikował dokument „Raport 2021: Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Inkluzywny wzrost gospodarczy”, w którym przedstawione są m.in. trendy na rynku pracy. Czytamy w nim o aktywności zawodowej Polaków w latach 2015 – 2020, kobietach i osobach niepełnosprawnych na rynku pracy, wieku pracownika, jako czynniku wpływającym na zatrudnienie i innych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przedstawiamy najważniejsze kwestie poruszone w Raporcie, dotyczące rynku pracy i zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy