Powrót

GUP Kraków - Organizacja prac interwencyjnych

Od dnia 19.03.2021 Grodzki Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór będzie prowadzony przez cały rok (do wyczerpania środków).

Prace interwencyjne mogą być finansowane w ramach:

  1. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – grupą docelową projektu są osoby do 29 r.ż., w tym osoby, które nie pracują, nie szkolą się i nie kształcą (NEET), osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach (do ISCED-3), z niepełnosprawnościami, a także pozostałe osoby bezrobotne do 29 r.ż.
  2. Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – grupą docelową projektu są osoby w wieku 30+ spełniające co najmniej 1 kryterium: osoba powyżej 50 r.ż., osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach (do ISCED-3), osoba z niepełnosprawnościami. W projekcie uczestniczyć będą również kobiety 30+ niespełniające żadnego z kryteriów, z uwzględnieniem pierwszeństwa w rekrutacji osób z w/w grup.
  3. Środków Funduszu Pracy.

 

Jeśli masz pytania – zadzwoń!
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje na temat procedury zawarcia umowy w sprawie organizowania prac interwencyjnych są pod numerami telefonów:

12 68 68 023
12 68 68 024
12 68 68 122
12 68 68 123

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 2.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.