Powrót

Niebieska karta

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-09-27

Czym jest niebieska karta?

To specjalne zezwolenie na pobyt przeznaczone jest dla wykwalifikowanych pracowników, którzy w Polsce podejmują pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Do jego uzyskania potrzebna jest umowa o pracę i odpowiednio wysokie zarobki, a także udokumentowane kwalifikacje cudzoziemca. Zezwolenie można otrzymać na okres do trzech lat. Udziela się go na okres o trzy miesiące dłuższy, niż planowany okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż trzy lata.

Zezwolenie wydawane jest na podjęcie pracy u konkretnego pracodawcy, na konkretnych warunkach. Zmiana warunków zatrudnienia w ciągu dwóch lat od uzyskania zezwolenia wymaga powiadomienia urzędu, który je wydał. Powiadomienie powinno nastąpić w ciągu 15 dni. Zmiana pracodawcy wymaga uzyskania nowego zezwolenia. Cudzoziemiec ma 15 dni roboczych od zakończenia pracy u poprzedniego pracodawcy na powiadomienie urzędu wojewódzkiego oraz 30 dni na złożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie u nowego pracodawcy. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować odebraniem zezwolenia.

Wnioskując o Niebieską Kartę UE, cudzoziemiec przedstawia:

  • umowę o pracę na okres, co najmniej, roku (honorowane są też umowy-zlecenia lub umowy o dzieło),
  • kwalifikacje i dokumenty potrzebne do wykonywania pracy, w przypadku zawodów regulowanych,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych,
  • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,
  • zgodę na wykonywanie pracy lub podjęcie działalności, gdy jest ona wymagana.

Kwota wymaganych zarobków to, co najmniej, 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Pracodawca musi również przeprowadzić test rynku pracy.

Przepisy dopuszczają, aby dwukrotnie w czasie posiadania zezwolenia cudzoziemiec pozostawał czasowo bez pracy. Okresy bez pracy nie mogą jednak być dłuższe niż trzy miesiące.

Zezwolenie na pobyt dla pracowników delegowanych do pracy w Polsce przez pracodawcę zagranicznego

Specjalny rodzaj zezwolenia wydawany jest pracownikom delegowanym do pracy w Polsce przez pracodawcę zagranicznego. Cudzoziemiec może uzyskać to zezwolenie, gdy posiada zezwolenie na pracę lub ma prawo do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia, lub gdy dany rodzaj pracy nie wymaga uzyskania zezwolenia.
Warunkiem uzyskania zezwolenia jest posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu pozwalającego na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce jego i osób pozostających na jego utrzymaniu w wysokości wyższej niż minimalny dochód przewidziany przez Ustawę o pomocy społecznej.

Wymagane jest także posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski. Cudzoziemiec musi też udokumentować, że posiada w Polsce miejsce zamieszkania.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 127-139

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.