Back

Wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Co warto wiedzieć?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-06-26

Osoby, które chcą prowadzić agencję zatrudnienia i świadczyć określone usługi powinny, zgodnie z przepisami, dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Jak i gdzie to zrobić? Co na ten temat „mówią” przepisy? Odpowiadamy.

Przepisów dotyczących agencji zatrudnienia należy szukać przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (artykułach 18 i 19). W art. 18 tego dokumentu czytamy m.in., że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

 1. pośrednictwa pracy,
 2. doradztwa personalnego,
 3. poradnictwa zawodowego,
 4. pracy tymczasowej

– jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

 

Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia

W ustawie – Prawo przedsiębiorców art. 43 ust. 1 czytamy, że jeżeli odrębne przepisy stanowią, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia warunki określone tymi przepisami i po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej.

 

Czytaj także: Czym jest wypowiedzenie zmieniające?

 

Tak więc jednym z warunków prowadzenia agencji zatrudnienia jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Wpis prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu. Wniosek składa się do wojewódzkiego urzędu pracy. Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie dla ubiegających się o certyfikat agencji zatrudnienia,
 • zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości:
  • na świadczenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego – 200 zł,
  • na świadczenie usług w zakresie pracy tymczasowej – 200 zł.

Istnieje możliwość złożenia jednej wpłaty za wydanie obu certyfikatów na łączną kwotę – 400 zł na konto właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Przed złożeniem wniosku warto wejść na stronę właściwego wojewódzkiego urzędu pracy i sprawdzić numer konta oraz to, czy dany WUP nie wymaga dodatkowych dokumentów.

 

Polska Klasyfikacja Działalności

Wpis do rejestru wymaga podania informacji o przedmiocie działalności zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). W zależności od rodzaju planowanych usług agencji zatrudnienia, są to:

 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

 

System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR)

Wniosek o wpis do KRAZ można złożyć w postaci elektronicznej przez stronę STOR. W takiej formie powinien on być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Czytaj także: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - co warto wiedzieć?

 

Wpis do rejestru agencji zatrudnienia

Po wysłaniu wniosku i spełnieniu wszystkich warunków urząd dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni. Wpis można znaleźć w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

W zależności od zgłoszonego zakresu świadczonych usług, urząd wydaje jeden lub dwa certyfikaty o wpisie do rejestru. Uprawniają one odpowiednio do świadczenia usług:

 • pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego,
 • pracy tymczasowej.

 

Bez wpisu do KRAZ

Bez uzyskania wpisu do rejestru (z wyłączeniem pracy tymczasowej) usługi agencji zatrudnienia mogą wykonywać:

 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej,
 • Wyspecjalizowane organy wojskowe – o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Wykonują one usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,
 • Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy posiadają uprawnienia i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium:
  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • Islandii, Norwegii i Liechtensteinu – czyli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
  • innych państw, które mają podpisane odpowiednie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

 

Wykreślenie podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia

Podmiot wpisany do KRAZ może zostać z niego wykreślony na własny wniosek lub w przypadku naruszenia przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia. Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia na pisemny wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia podlega opłacie skarbowej.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

WUP w Białymstoku.

Biznes.gov.pl.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Instytucje rynku pracy
  Instytucje rynku pracy to podmioty realizujące zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 • Wady i zalety pracy tymczasowej
  Praca tymczasowa nazywana jest leasingiem pracowniczym z uwagi na swój specyficzny charakter. Umowa zawierana jest bowiem pomiędzy trzema podmiotami – pracownikiem, agencją pracy tymczasowej oraz pracodawcą użytkownikiem. To właśnie agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 • PO WER’19 ‒ Ponad 11 mln zł na aktywizację zawodową pracujących
  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił właśnie konkurs w ramach PO WER 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać od 29 marca do 12 kwietnia 2019 roku.

 • Pierwszy urlop wypoczynkowy
  Sprawdź, kiedy i jakiej wysokości będziesz mieć do niego prawo!

 • Dodatek za pracę w nocy
  Pracujesz w porze nocnej? Sprawdź, w jakiej wysokości przysługuje Ci dodatek!

 • Kogo skontroluje PIP w 2019 roku
  Główny inspektor pracy poinformował o planach inspekcji pracy na nadchodzący rok. Kto może spodziewać się kontroli?

 • Urlop bezpłatny
  Potrzebujesz wolnego? Możesz wnioskować o urlop bezpłatny. Sprawdź, na jakich zasadach jest udzielany!

 • Co trzeba wiedzieć przed zatrudnieniem cudzoziemca?
  Wymagania rynku pracy stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania. Jednym z nich jest poznanie procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców. O tym jak wyglądają przepisy i jakie możliwości ma przedsiębiorca, informuje portal Zielona Linia. Przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych kwestii.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy