Powrót

Centrum aktywizacji zawodowej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Czym jest centrum aktywizacji zawodowej?

Centrum aktywizacji zawodowej to wyspecjalizowana komórka organizacyjna, wyodrębniona w ramach powiatowego urzędu pracy, realizująca zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

Czym zajmuje się centrum aktywizacji zawodowej?

Do zakresu działania centrum aktywizacji zawodowej należy w szczególności:

1) świadczenie usług rynku pracy, którymi są:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • organizacja szkoleń,

2) wspieranie podstawowych usług rynku pracy za pomocą takich instrumentów, jak:

  • finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
  • finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania jej przez powiatowy urząd pracy,
  • dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
  • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
  • finansowanie dodatków aktywizacyjnych,
  • finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (art. 9b, 35 ust.1, 44)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.