Powrót

Rolnicy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-29

Osoby posiadające nieruchomość rolną również mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i korzystać z określonych form wsparcia. Rodzaj uzyskanego statusu zależy od wielkości nieruchomości.

Jeśli jesteś właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni nieprzekraczającej 2 hektarów przeliczeniowych lub współmałżonkiem, domownikiem, który nie podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczających 2 hektary przeliczeniowe, możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Status osoby bezrobotnej daje Ci możliwość korzystania z dostępnych w urzędzie usług i form wsparcia. Jeśli spełniasz warunki do nabycia prawa do zasiłku – również zostanie Ci on przyznany.

W przypadku, gdy Twoje gospodarstwo rolne przekracza 1 hektar przeliczeniowy, podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników z ustawy i figurując w rejestrze osób bezrobotnych, będziesz zobowiązany odprowadzać składki do KRUS. W czasie pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych jesteś z tego obowiązku zwolniony.

Co z osobami, których nieruchomość przekracza 2 hektary przeliczeniowe?

Właściciele nieruchomości rolnej przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe nie mogą rejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i korzystać z form wsparcia, ale przysługują im inne świadczenia.

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników, a stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie nabędziesz prawa do zasiłku, przysługuje Ci:

  • pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego;
  • stypendium w okresie odbywania szkolenia;
  • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

Prezydent miasta lub starosta może również:

  • sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym;
  • przyznać jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

Świadczenia będą Ci przysługiwać, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku pracowałeś i osiągałeś z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przez okres 365 dni i zostałeś zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

Rejestracja w urzędzie uprawnia Cię również do korzystania z usług centrum aktywizacji zawodowej. Do zakresu działania centrum należy świadczenie usług rynku pracy, którymi są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz organizacja szkoleń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2, 62)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.