Powrót

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-10-05

Stypendium ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, które chcą podjąć dalszą naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i zwiększenia swoich szans na znalezienie pracy. Podpowiadamy, kto może skorzystać z tej formy wsparcia.

Warunki przyznawania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki określa art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Warto doprecyzować, czym jest podjęcie dalszej nauki w rozumieniu przepisów ustawy.

 

Definicja „dalszej nauki”

Pojęcie „podjęcie dalszej nauki” obejmuje zarówno rozpoczęcie nauki na wyższym poziomie, jak i kontynuację nauki na dotychczasowym poziomie, lecz kolejnym semestrze. W związku z tym podjęcie dalszej nauki należy rozumieć jako:

 • rozpoczęcie nauki po raz pierwszy na wyższym poziomie kształcenia, niż ostatnio zakończony, tj. w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych w przypadku ukończenia szkoły podstawowej (lub gimnazjum) lub w szkole wyższej (w formie studiów niestacjonarnych) – w przypadku ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
 • ponowne rozpoczęcie nauki w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych lub w szkole wyższej (w formie studiów niestacjonarnych), po uprzednim przerwaniu nauki w dowolnym typie szkoły ponadpodstawowej lub wyższej;
 • kontynuację nauki na określonym poziomie kształcenia, lecz w wyższej klasie/semestrze szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych lub na wyższym roku/semestrze szkoły wyższej (w formie studiów niestacjonarnych).

 

Warunki otrzymania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może otrzymać osoba bezrobotna, która:

 • nie posiada kwalifikacji zawodowych i w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych;
 • dochód na osobę w rodzinie na dzień rozpoczęcia nauki nie przekracza wysokości dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Formalności

Aby otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami:

 • zaświadczeniem wystawionym przez szkołę, potwierdzającym podjęcie nauki;
 • zaświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie;
 • kserokopią świadectwa ukończenia szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki z uwzględnieniem wliczanych do okresu nauki okresów ustawowych przerw w nauce, takich jak ferie czy wakacje. Tylko w takim przypadku możliwe jest przyznanie stypendium oraz jego wsteczna wypłata za okres od dnia rozpoczęcia nauki.

Prawo do stypendium przysługuje od dnia rozpoczęcia nauki, a zatem z mocą wsteczną, o ile w miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, tj. od dnia rozpoczęcia nauki, osoba bezrobotna spełniała warunki do uzyskania stypendium.

 

Wysokość stypendium z tytułu dalszej nauki

Wysokość stypendium wynosi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie nauki, stypendium będzie wypłacane w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium można otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Starosta może także podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki, utraty statusu osoby bezrobotnej (z innego powodu niż zatrudnienie) lub przekroczenia kryterium dochodowego.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  Kodeks pracy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z dokształcaniem swoich pracowników?

 • Rozwój obszarów wiejskich na przestrzeni ostatnich lat [Raport]
  Zakres pomocy udzielanej przez ARiMR jest szeroki i odpowiada zróżnicowanym potrzebom rozwojowym obszarów wiejskich. Jakie projekty były realizowane, jakie będą oraz jakie efekty przynoszą?

 • Praca a prawo do podnoszenia kompetencji
  Rynek pracy nieustannie się zmienia i wymaga od nas ciągłego rozwijania się, kształcenia i podnoszenia swoich kompetencji. Pracodawcy również zauważają, że inwestowanie w rozwój pracownika przynosi korzyści firmie. Jak więc pogodzić pracę z nauką i kto za to zapłaci?

 • 228 mln zł na szkolenia dla pracowników i pracodawców w 2019 r.
  Wsparcie w ramach KFS kolejny rok z rzędu zostało rozdysponowane w błyskawicznym tempie. Nowy rok przyniesie nową pulę środków i nowe priorytety. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji!

 • Praktyki absolwenckie
  Sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego

 • Niemal 85 000 tys. zł na szkolenia dla pracowników i pracodawców w 2018 r.
  Wsparcie w ramach KFS w tym roku zostało rozdysponowane w błyskawicznym tempie. Kolejny rok przyniesie nową pulę środków – 84 078,4 tys. zł i nowe priorytety. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji!

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych z urzędu pracy [VIDEO]
  Wymiar urlopu bezpłatnego

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.