Powrót

Odprawa emerytalna

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-08-20

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi przy przejściu na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, natomiast odprawa rentowa wypłacana jest przy przejściu na rentę z powodu utraty zdolności do pracy. Podpowiadamy, komu przysługuje taka odprawa i ile może wynosić.

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Komu przysługuje?

Pracownik, którego umowa ulega rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, powinien otrzymać jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenie. Jeśli pracownik otrzyma odprawę rentową, to nie może otrzymać odprawy emerytalnej i odwrotnie. Ponadto, pracownik świadczący pracę u kilku różnych pracodawców odprawę emerytalną może pobrać wyłącznie od jednego z nich - ma prawo wybrać, od którego.

Odprawa emerytalna nie przysługuje osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną niezależnie od wielkości firmy czy też ogólnej liczby pracowników. Nie ma także znaczenia wymiar etatu pracownika przechodzącego na emeryturę.

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi także, jeżeli zdecydował, iż chce przejść na wcześniejszą emeryturę (nie należy mylić, ze świadczeniami przedemerytalnymi). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by po ustaniu stosunku pracy, otrzymaniu odprawy emerytalnej i przejściu na emeryturę pracownik został ponownie zatrudniony u tego samego lub innego pracodawcy. Nie otrzyma on jednak ponownie odprawy emerytalnej, ponieważ jest to świadczenie jednorazowe.

 

Wysokość odprawy emerytalnej

Świadczenie to przysługuje wszystkim pracownikom, którzy spełnią przesłanki do otrzymania odprawy emerytalnej, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, które ustala się tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop.

Odprawa emerytalna lub odprawa rentowa nie są oskładkowane, ale stanowią dochód ze stosunku pracy, który należy opodatkować, dlatego też pracodawca musi od niej obliczyć i odprowadzić zaliczkę, identycznie jak w przypadku zwykłego wynagrodzenia.

Pracodawca może wprowadzić wewnętrzny regulamin, dający prawo do wyższej odprawy emerytalnej lub rentowej niż ta ustawowa.

W przypadku niektórych grup zawodowych, np. nauczycieli czy pracowników samorządowych wysokość odprawy emerytalnej określają odrębne przepisy.

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Uprawnienia pracownicze a status osoby bezrobotnej
  Pracodawcy, jak i osoby bezrobotne często zastanawiają się, czy obecność w rejestrze urzędu pracy wpływa na uprawnienia pracownicze? W takiej sytuacji kluczowe jest, czy bezrobotny ma prawo do zasiłku, czy pobiera inne świadczenie pieniężne w związku z realizacją wsparcia, czy też jest to osoba, której zasiłek nie został przyznany.

 • Umowa zlecenia a staż pracy
  Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, jak w przypadku umowy o pracę. Tego rodzaju umowa często jest zawierana ze względu na mniejsze koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Podjęcie umowy zlecenia spotyka się z wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy. Podpowiadamy, kiedy i w jakich okolicznościach umowa zlecenia zaliczana jest do stażu pracy.

 • Dodatkowe obowiązki pracownika
  Pracownik zobowiązany jest do wykonywania zadań mieszczących się w zakresie jego obowiązków, z którymi pracodawca powinien go zapoznać. Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca może powierzyć pracownikowi inne zadania, niż te, wynikające z zawartej umowy o pracę.

 • 33 miesiące i 3 umowy, czyli limity umowy terminowej
  Pracodawcę podpisującego z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązują limity czasowe oraz ilościowe. Umowa terminowa, która przekroczy 33 miesiące lub zostanie zawarta więcej niż 3 razy, automatyczne przekształci się w umowę bezterminową.

 • Od września obowiązują nowe limity dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów
  Pracujesz na wcześniejszej emeryturze bądź rencie? Sprawdź, ile możesz dorobić przez najbliższe trzy miesiące. Od września zmieniają się limity dla aktywnych zawodowo seniorów.

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
  Gdy mówimy o przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę powinniśmy sięgnąć do artykułów 23(1), 23(1a) i 23(2) Kodeksu pracy. Jakie obowiązki ma poprzedni i nowy pracodawca? Jakie prawa przysługują w tej sytuacji pracownikom? Odpowiadamy.

 • Wynagrodzenie za pracę – wypłata
  Wypłata wynagrodzenia za pracę jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Wynagrodzenie jest też jednym z najważniejszych elementów każdej umowy zawieranej między pracodawcą a pracownikiem. Opisujemy, jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika w przypadku wypłaty wynagrodzenia.

 • Co się składa na wynagrodzenie?
  Wynagrodzenie (inaczej płaca, pensja, zapłata, gratyfikacja) to ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia. Opisujemy elementy, które wchodzą w jego skład.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.