Powrót

Odprawa emerytalna

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-08-20

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi przy przejściu na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, natomiast odprawa rentowa wypłacana jest przy przejściu na rentę z powodu utraty zdolności do pracy. Podpowiadamy, komu przysługuje taka odprawa i ile może wynosić.

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Komu przysługuje?

Pracownik, którego umowa ulega rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, powinien otrzymać jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenie. Jeśli pracownik otrzyma odprawę rentową, to nie może otrzymać odprawy emerytalnej i odwrotnie. Ponadto, pracownik świadczący pracę u kilku różnych pracodawców odprawę emerytalną może pobrać wyłącznie od jednego z nich - ma prawo wybrać, od którego.

Odprawa emerytalna nie przysługuje osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną niezależnie od wielkości firmy czy też ogólnej liczby pracowników. Nie ma także znaczenia wymiar etatu pracownika przechodzącego na emeryturę.

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi także, jeżeli zdecydował, iż chce przejść na wcześniejszą emeryturę (nie należy mylić, ze świadczeniami przedemerytalnymi). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by po ustaniu stosunku pracy, otrzymaniu odprawy emerytalnej i przejściu na emeryturę pracownik został ponownie zatrudniony u tego samego lub innego pracodawcy. Nie otrzyma on jednak ponownie odprawy emerytalnej, ponieważ jest to świadczenie jednorazowe.

 

Wysokość odprawy emerytalnej

Świadczenie to przysługuje wszystkim pracownikom, którzy spełnią przesłanki do otrzymania odprawy emerytalnej, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, które ustala się tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop.

Odprawa emerytalna lub odprawa rentowa nie są oskładkowane, ale stanowią dochód ze stosunku pracy, który należy opodatkować, dlatego też pracodawca musi od niej obliczyć i odprowadzić zaliczkę, identycznie jak w przypadku zwykłego wynagrodzenia.

Pracodawca może wprowadzić wewnętrzny regulamin, dający prawo do wyższej odprawy emerytalnej lub rentowej niż ta ustawowa.

W przypadku niektórych grup zawodowych, np. nauczycieli czy pracowników samorządowych wysokość odprawy emerytalnej określają odrębne przepisy.

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Ciąża a złożone wypowiedzenie
  Pracownica, która zaszła w ciążę podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Jednak co w sytuacji, gdy to pracownica złożyła wypowiedzenie, a następnie zaszła w ciążę. Czy ma prawo je wycofać? Odpowiadamy.

 • Zaległy urlop oraz ekwiwalent pieniężny
  Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, wynikającym ze stosunku pracy. Zasady jego przyznawania określają przepisy Kodeksu pracy. Jakie są zasady udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego i kiedy należy się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop? Odpowiadamy.

 • Urlop w okresie wypowiedzenia
  Urlop wypoczynkowy jest jednym z uprawnień pracowniczych. Jego wymiar i sposób udzielania określają przepisy Kodeksu pracy. Szczególną sytuacją, w której pracownika wysyła się na urlop wypoczynkowy jest okres wypowiedzenia. Jak to wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Wyjaśniamy.

 • Czy można podpisać umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego?
  Zwolnienie lekarskie pracownika to szczególny czas, w którym np. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Stanowi o tym art. 41 Kodeksu pracy. Co w sytuacji, gdy pracownik chce podpisać umowę o pracę w trakcie choroby? Czy ma do tego prawo? Odpowiadamy.

 • Zatrudnienie młodocianego w czasie wakacji
  Wakacje to dla młodzieży czas wypoczynku. Są jednak tacy, którzy w tym okresie decydują się na podjęcie pracy. Chcą podreperować swój budżet oraz zdobyć zawodowe doświadczenie. Przepisy Kodeksu pracy umożliwiają zatrudnienie osoby młodocianej, jednak są pewne warunki. Jakie? Odpowiadamy.

 • Kodeks pracy - wygaśnięcie umowy o pracę
  Rozwiązanie umowy o pracę następuje najczęściej z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. Są też sytuacje, w których umowę rozwiązuje się bez wypowiedzenia z winy pracownika lub pracodawcy. Przepisy przewidują również okoliczności wygaśnięcia umowy o pracę. Co się kryje za tym pojęciem? Kiedy może dojść do wygaśnięcia umowy o pracę? Wyjaśniamy.

 • Praca a honorowy dawca krwi
  Honorowemu dawcy krwi, który wybiera się oddać krew, przysługuje czas wolny od pracy. Jego ilość (1 dzień czy 2 dni) zależy od tego, czy jest ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii. Co o honorowym oddawaniu krwi przez pracownika „mówią” przepisy?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy