Powrót

Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-07

Urząd pracy przyznaje zasiłek dla bezrobotnych osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację udokumentuje przynajmniej 365 dni uprawniające ją do takiego świadczenia. Na jak długo urząd pracy przyznaje zasiłek? Od czego zależy długość jego pobierania? Wyjaśniamy!

Prawo do zasiłku jest rozpatrywane automatycznie podczas rejestracji osoby bezrobotnej, dlatego nie ma potrzeby składać osobnego wniosku, aby takie świadczenie otrzymać. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu zasiłku odbywa się na podstawie dokumentów, które osoba bezrobotna przedstawia podczas rejestracji. Są to między innymi świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, zaświadczenia z ZUS-u. Natomiast to, przez jaki okres zasiłek będzie naliczany, zależy już od zupełnie innych czynników.

 

Zasiłek na 6 miesięcy

Jeśli bezrobotny zarejestrował się na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zasiłek będzie wypłacany przez 180 dni (sprawdź stopę bezrobocia w Twoim powiecie).

 

Zasiłek na rok

Jeśli bezrobotny dokonał rejestracji na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, wtedy urząd pracy będzie wypłacał zasiłek przez 365 dni.

Roczny zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany również osobom powyżej 50. roku życia, które jednocześnie udokumentują co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.

Ustawa o promocji zatrudnienia dłuższym zasiłkiem obejmuje dodatkowo osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. Jeśli rejestrujący się ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku 15 lat, ale nie jest samotnym rodzicem, także ma szansę na roczny zasiłek, ale musi być spełniony dodatkowy warunek. Małżonek rejestrującego się musi być również osobą bezrobotną, która traci prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez rejestrującego.

 

Czytaj także:

 

Skrócenie zasiłku

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia.

 

Przedłużenie zasiłku

W sytuacji, kiedy kobieta z prawem do zasiłku urodzi dziecko w trakcie okresu jego przysługiwania lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

 

Zmiana miejsca zamieszkania a okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania zmienił on miejsce zamieszkania. Również w sytuacji, gdy miejscowość, w której bezrobotny rejestrował się w urzędzie pracy, w wyniku zmian administracyjnych, znajdzie się w innym powiecie, czas pobierania zasiłku będzie taki, jak pierwotnie przyznany.

Jeśli w okresie posiadania prawa do zasiłku bezrobotny zmienia miejsce zamieszkania (co skutkuje zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy), powinien poinformować o tym fakcie urząd pracy. Kolejnym krokiem jest rejestracja w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) w terminie 14 dni.

 

Informacji na temat zgłoszenia oferty pracy do urzędu pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73)

psz.praca.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Status bezrobotnego a staż pracy
  Jakie okresy zaliczają się do uprawnień pracowniczych, które z nich można zaliczyć do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, emerytury czy urlopu? U nas znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

 • Formy aktywizacji zawodowej urzędu pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i dostajesz skierowanie z urzędu pracy na staż czy inną formę aktywizacji zawodowej? Sprawdź, jakie sytuacje będą miały wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz jego wysokość!

 • Urlop wychowawczy a zasiłek dla bezrobotnych
  Urlop wychowawczy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jednak w odróżnieniu od np. urlopu macierzyńskiego jest on bezpłatny. Jak zatem okres przebywania na urlopie wychowawczym traktują urzędy pracy przy przyznawaniu prawa do zasiłku? Odpowiadamy.

 • Okresy uprawniające do nabycia prawa do zasiłku
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest przyznawane osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotne (zasiłek nie przysługuje osobom rejestrującym się ze statusem poszukujący pracy) i spełniają szereg warunków. Jednym z nich jest odpowiednio długi czas zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Opisujemy, jakie m.in. okresy wliczają się do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Uprawnienia pracownicze a status osoby bezrobotnej
  Pracodawcy, jak i osoby bezrobotne często zastanawiają się, czy obecność w rejestrze urzędu pracy wpływa na uprawnienia pracownicze? W takiej sytuacji kluczowe jest, czy bezrobotny ma prawo do zasiłku, czy pobiera inne świadczenie pieniężne w związku z realizacją wsparcia, czy też jest to osoba, której zasiłek nie został przyznany.

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Dodatek aktywizacyjny – kiedy i komu przysługuje?
  Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez urząd pracy osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie. Należy jednak spełnić określone warunki. Odpowiadamy, komu i po spełnieniu jakich warunków przysługuje dodatek aktywizacyjny.

 • Dodatek aktywizacyjny a ciągłość zatrudnienia
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która w trakcie przyznanego jej prawa do zasiłku podejmie pracę – samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy. Jednym z warunków pobierania tego dodatku jest pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres, na który świadczenie zostało przyznane. Odpowiadamy na kilka wątpliwości związanych z ciągłością zatrudnienia, ważną z punktu widzenia dodatku aktywizacyjnego.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy