Powrót

Czym jest Fundusz Pracy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-19

Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki, jednak w praktyce wynosi ona 2%, a pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy. Podpowiadamy, jaki jest cel Funduszu Pracy oraz w jakich przypadkach pracodawca jest zwolniony z jego opłacania.

Fundusz Pracy jest funduszem celowym, który powstał w 1990 roku. Pochodzące z niego środki mają za zadanie łagodzić skutki bezrobocia i utraty pracy. Środki te przeznaczane są głównie na zasiłki dla osób bezrobotnych, stypendia naukowe, szkolenia w celu przekwalifikowania zawodowego i innego typu dofinansowania. Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i obowiązkowych ubezpieczeń rentowych, w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Kto ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy?

Składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają:

 • pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:
  • pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
  • wykonujące pracę nakładczą,
  • wykonujące umowy agencyjne lub umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby współpracujące z tymi osobami,
  • wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • pobierające stypendium sportowe,
  • otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,
  • będące żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami niespełniającymi warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej (określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej) oraz ich rodzin, o ile po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy odprowadzono za te osoby składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie odrębnych przepisów (obowiązek ten odnosi się do żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.),
  • będące funkcjonariuszami, które w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obowiązek ten odnosi się do funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.);
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych – za swoich członków z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe;
 • inne niż wymienione wyżej osoby, podlegające ubezpieczeniu emerytalnemu i ubezpieczeniom rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu.

 

Kiedy Fundusz Pracy nie jest opłacany?

Płatnik składek nie opłaca składek na FP za osoby, które:

 • są duchownymi,
 • pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały,
 • pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • pobierają na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,
 • są objęte ubezpieczeniem społecznym rolników,
 • są żołnierzami niezawodowymi w służbie czynnej,
 • odbywają zastępcze formy służby wojskowej,
 • przebywają na urlopach wychowawczych oraz pobierają zasiłek macierzyński,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • świadczą pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6b ust. 1 tej ustawy - z uwagi na objęcie ich tylko ubezpieczeniem emerytalnym),
 • są doktorantami, którzy otrzymują stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnionych przez: Przedsiębiorcę Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach lub zakłady aktywności zawodowej,
 • wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego; składek nie opłaca się przez 36 miesięcy, od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
 • ukończyły 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • zostały skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz nie ukończyli 30 lat; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

 

Fundusz Pracy a zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni osoba rejestrująca się była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

Jeśli składka na Fundusz Pracy nie była odprowadzana, np. z powodu wykonywania umowy o dzieło, która nie jest oskładkowana lub w przypadku przedsiębiorcy opłacającego tzw. „mały ZUS”, to zasiłek dla bezrobotnych nie będzie mógł być przyznany. Dlatego podczas rejestracji osoba bezrobotna powinna przedstawić w urzędzie pracy zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 

Przydatne informacje

Zleceniodawca, który jest osobą fizyczną i nie zatrudnia ani jednego pracownika, nie opłaca składek na FP za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i ubezpieczeniom rentowym z więcej niż jednego tytułu, to obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tych tytułów wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W wymienionych sytuacjach ubezpieczony składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych https://www.zus.pl/


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Umowa o pomocy przy zbiorach
  Umowa o pomocy przy zbiorach jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, którą regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ten typ umowy może okazać się pomocnym narzędziem dla rolników zajmujących się uprawą określonych roślin. Podpowiadamy, kto i kiedy może się na nią zdecydować oraz jakie obowiązki rodzi po stronie przedsiębiorcy.

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Praca na dwa etaty
  Pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, jak również z innymi pracodawcami. Podpowiadamy, jakie są ograniczenia w tym zakresie oraz co wówczas ze składkami ZUS?

 • Zatrudnienie studenta na umowę zlecenia
  Dla wielu studentów okres studiów to dobra okazja do podjęcia pierwszej pracy. Szczególnie dla studentów ostatniego roku. Najbardziej popularną formą zatrudnienia studenta jest umowa zlecenia, która daje zleceniobiorcy możliwość pracy w dogodnych dla siebie godzinach. Zatrudnienie studenta wiąże się też z korzyściami dla pracodawcy. Podpowiadamy, dlaczego taka forma zatrudnienia może opłacać się pracodawcy.

 • Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania
  Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

 • Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?
  Często otrzymujemy pytania związane z okresem, na jaki może zostać przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Przypominamy, jakie okoliczności mają wpływ na długość wypłacania zasiłku.

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie zatrudnienia. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia.

 • Składki odprowadzane za osobę bezrobotną
  Rejestracja w urzędzie pracy ma na celu wsparcie osoby bezrobotnej w podjęciu zatrudnienia. Chęć uzyskania statusu osoby bezrobotnej nie może być podyktowana wyłącznie potrzebą posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, jakie składki odprowadza urząd pracy za zarejestrowaną osobę bezrobotną.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.