Назад

Urząd pracy – wsparcie dla rolników zwalnianych z pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-14

Rolnicy, co do zasady, nie mogą się rejestrować jako bezrobotni. Jednak ci, którzy pracowali i zostali zwolnieni z pracy mogą liczyć na wsparcie z urzędu pracy. Jakie warunki musi spełnić rolnik, by uzyskać wsparcie? Co obejmują świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy? Odpowiadamy.

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że ilekroć w dokumencie jest mowa o bezrobotnym oznacza to m.in. osobę, która nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

 

Czytaj także: Świadczenie aktywizacyjne

 

Oznacza to, że rolnicy, opisani powyżej, nie mogą zarejestrować się w urzędzie pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje jednak wsparcie skierowane do osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Chodzi o świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy. Przepisów dotyczących tego wsparcia należy szukać w art. 62. wyżej wymienionej ustawy.

 

Warunki przyznania świadczeń

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy obejmują osoby, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i jednocześnie ich stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy mogą być przyznane, jeżeli:

 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku osoba uprawniona do wsparcia pracowała i osiągała z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przez okres 365 dni i została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy

oraz jeśli

 • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

 

Czytaj także: Rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę 

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy zwolnieni z pracy?

Osobie uprawnionej do świadczeń dla rolników zwalnianych z pracy przysługuje:

 • pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego;
 • stypendium w okresie odbywania szkolenia;
 • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

Oprócz tego starosta (urząd pracy) może również:

 • sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym;
 • przyznać jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

 

Przydatna informacja

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, „w przypadku, gdy rolnik, któremu przyznane zostało sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów od rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, podejmie krótkotrwałe zatrudnienie, nie traci prawa do opłacania przez starostę składek po ustaniu tego zatrudnienia. Niemniej jednak okres 4 kwartałów, za które przysługuje finansowanie, nie będzie podlegał przesunięciu o okres krótkotrwałego zatrudnienia.”

 

Informacji na temat wsparcia z urzędów pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 62).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Status bezrobotnego a nieruchomość rolna
  Czy osoba, która posiada nieruchomość rolną może zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego? Odpowiadamy.

 • Świadczenie aktywizacyjne [INFOGRAFIKA]
  Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

 • Poradnictwo zawodowe jako jedna z usług urzędu pracy
  Z usług poradnictwa zawodowego świadczonego przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na czym dokładnie polega ta usługa? W jakich formach może być realizowana? Wyjaśniamy.

 • Rejestracja rolnika w urzędzie pracy
  Osoby posiadające nieruchomość rolną również mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i korzystać z określonych form wsparcia. Rodzaj uzyskanego statusu zależy jednak od wielkości nieruchomości rolnej.

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Formy aktywizacji zawodowej urzędu pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i dostajesz skierowanie z urzędu pracy na staż czy inną formę aktywizacji zawodowej? Sprawdź, jakie sytuacje będą miały wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz jego wysokość!

 • Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
  Osoby, które brały lub biorą czynny udział w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, własnego, współmałżonka czy rodziców mają możliwość zaliczenia tych okresów do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wyjaśniamy, kto i w jakich okolicznościach może żądać, aby praca w gospodarstwie rolnym została zaliczona do stażu pracy.

 • Umowa o pomocy przy zbiorach
  Umowa o pomocy przy zbiorach jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, którą regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ten typ umowy może okazać się pomocnym narzędziem dla rolników zajmujących się uprawą określonych roślin. Podpowiadamy, kto i kiedy może się na nią zdecydować oraz jakie obowiązki rodzi po stronie przedsiębiorcy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy