Назад

Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-22

Po złożeniu kompletnego wniosku o pobyt w Polsce, cudzoziemiec otrzymuje od urzędu wojewódzkiego pieczątkę, tzw. stampilę. Co ona potwierdza i gdzie jej szukać? Dlaczego jest taka ważna, szczególnie dla potencjalnego pracodawcy?

Stampila to pieczątka urzędu wojewódzkiego, zgodnego z miejscem pobytu cudzoziemca, która potwierdza złożenie wniosku o udzielenie pobytu czasowego, stałego lub pobytu rezydenta długoterminowego UE. Zajmuje ona całą stronę paszportu. Zawiera informacje o właściwości urzędu oraz dacie złożenia wniosku.

Aby wojewoda mógł umieścić stampilę w paszporcie, cudzoziemiec powinien spełnić dwa podstawowe warunki:

 • wniosek nie może zawierać braków formalnych (jeśli takie były, urząd wyznacza termin na ich uzupełnienie),
 • wniosek został złożony najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Złożenie wniosku do urzędu wojewódzkiego nie oznacza automatycznego uzyskania takiej pieczątki. Wniosek musi zostać jeszcze zweryfikowany pod kątem braków formalnych. Dopiero po weryfikacji i złożeniu odcisków palców przez cudzoziemca, urzędnik umieszcza w paszporcie stampilę. Jeśli braki formalne nie zostaną uzupełnione, wniosek nie zostanie rozpatrzony, czyli nastąpi zakończenie sprawy pobytowej.

 

Czytaj także: Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne

 

Legalny pobyt na stampili

Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE stanie się ostateczna. Oznacza to, że niezależnie od tego jaka decyzja (pozytywna czy negatywna) zostanie wydana, pobyt w trakcie oczekiwania będzie legalny. Należy pamiętać, że w przypadku zawieszenia postępowania w sprawie (na wniosek strony), stampila nie gwarantuje już legalnego pobytu.

Jeśli cudzoziemiec uzyska decyzję negatywną, wtedy ma możliwość odwołania się. Jeśli odwołanie złoży w wyznaczonym przez urząd terminie, jego pobyt pozostanie legalny, aż do wydania decyzji ostatecznej. Dopiero wtedy postępowanie uznaje się za zakończone.

 

Stampila a możliwość pracy

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie umieszczonej w dokumencie podróży pieczątki (stampili), potwierdzającej złożenie wniosku o pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, może pracować jeżeli:

 • posiada zezwolenie na pracę oraz
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

 

Stampila a zwolnienie z zezwolenia na pracę

Warto upewnić się, na jakim dokumencie pobytowym cudzoziemiec przebywał bezpośrednio przed składaniem wniosku o pobyt (przed uzyskaniem stampili). Może się bowiem okazać, że do pracy nie potrzebuje dodatkowych formalności. Jeśli było to np. zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze studiami stacjonarnymi (art. 144 ustawy o cudzoziemcach), małżeństwem z obywatelem polskim (art. 158 ust. 1 pkt 1) czy też w celu połączenia z rodziną z cudzoziemcem zamieszkującym w Polsce (art. 159 ust. 1), wtedy w trakcie oczekiwania na decyzję wojewody cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 

Czytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców a dokumenty pobytowe

 

Zwolnieniem z zezwolenia na pracę będzie też objęty cudzoziemiec, który pracując u danego pracodawcy na zezwoleniu na pracę typu A lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) składa na to samo stanowisko wniosek o kontynuację pobytu czasowego w związku z pracą. W trakcie oczekiwania na decyzję wojewody nie potrzebuje dodatkowych dokumentów legalizujących pracę.

Cudzoziemiec pracujący w ramach oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, który składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę również może podlegać zwolnieniu z legalizacji pracy. Musi być on jednak pracownikiem, a nie zleceniobiorcą, czyli świadczyć pracę w ramach umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. W takiej sytuacji kontynuacja pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku na warunkach nie gorszych jest możliwa bez dodatkowych formalności, aż do uzyskania decyzji z urzędu wojewódzkiego.

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 108, art. 206, art. 223.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. b, art. 87 ust. 2 pkt 5, art. 88g ust. 1b, art. 88za ust. 3.

infoopt.pl 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy pracodawca może powierzyć pracę w innym miejscu niż wskazane w umowie?
  Miejsce lub miejsca wykonywania pracy są wskazane w umowie o pracę. Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę w innej lokalizacji niż ta wskazana w umowie? Odpowiadamy.

 • Jak bezpiecznie szukać ofert pracy w Internecie?
  Szukając pracy przez Internet warto zachować ostrożność, aby nie paść ofiarą oszustwa. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci uniknąć pułapek.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Lipiec 2024 r.
  1 lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydłuża ona legalny pobyt obywateli Ukrainy w RP i wprowadza zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w RP.

 • Zezwolenie na pracę - powierzenie pracy o innym charakterze
  W zezwoleniu na pracę określa się m.in. stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Powierzenie cudzoziemcowi pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu uważa się za nielegalne. Jednak nie zawsze. Przepisy umożliwiają bowiem wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. W jakich okolicznościach? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwentów polskich uczelni
  Cudzoziemcy, absolwenci polskich uczelni, którzy po zakończeniu nauki planują szukać pracy lub rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce mogą w związku z tym ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Co warto o nim wiedzieć? Na jaki okres jest udzielane takie zezwolenie? Odpowiadamy.

 • Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa
  Pojęcie nielegalnej pracy najczęściej kojarzy się z zatrudnianiem cudzoziemców. Dotyczy ono jednak wszystkich pracowników. Co dokładnie oznacza? Odpowiadamy.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wpis i decyzja
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje pracę obcokrajowców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w Polsce. Gdzie się je uzyskuje? Czy wydawane jest w formie decyzji? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy