Назад

Przychód a rejestracja w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-07-05

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 

Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że bezrobotnym jest osoba, która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 

Jeżeli bezrobotny osiągnie przychód, o którym mowa w powyższym przepisie, pozbawienie go statusu osoby bezrobotnej następuje z dniem uzyskania tego przychodu, a nie od początku miesiąca. Ponowna rejestracja może nastąpić w kolejnym miesiącu.

Warto dodać, że świadczenie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i nie ma wpływu na nabycie i posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

 

Małżonkowie

 

Jak przepis o osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę należy rozpatrywać w przypadku, gdy jeden z małżonków rejestruje się w urzędzie pracy? Dochody z majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą do majątku wspólnego. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, gdy małżonkowie uzyskują dochody z przedmiotu najmu, dzierżawy objętego współwłasnością, współposiadaniem małżonków, to każdy z małżonków powinien rozliczyć te dochody (przychody) oddzielnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku. Istnieje także prawo, które umożliwia rozliczenie całości dochodu przez jednego z małżonków. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z małżonków.

Jeżeli nie złożono takiego oświadczenia, prawa do udziału w zysku obojga małżonków są równe, a zatem uzyskany przychód, np. z wynajmu mieszkania, powinien być podzielony na pół i tę kwotę należy uwzględnić przy ustalaniu warunku wynikającego z przepisu o kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.   

Należy jednak mieć na uwadze, że w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie ma odniesienia do interpretacji zawartych w ww. przepisach podatkowych, zatem urząd pracy może przyjąć interpretację, która odnosi się tylko do osoby bezrobotnej.

 

Świadczenia rodzicielskie, odprawa, odszkodowanie

 

Świadczenia rodzicielskie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie stanowią więc przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ich otrzymywanie nie ma wpływu na nabycie i posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

 

Podobnie odprawa. Jest ona świadczeniem z tytułu uprzedniego zatrudnienia, a zatem nie stanowi przychodu w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o promocji zatrudnienia, która stanowi, że przychody oznaczają przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zatem wypłata zaległej odprawy w okresie posiadania przez daną osobę statusu bezrobotnego nie stanowi przyczyny do pozbawienia jej posiadanego statusu.

 

Również odszkodowanie uzyskane po ustaniu zatrudnienia z tytułu umowy o zakazie konkurencji związane jest z uprzednim zatrudnieniem. Tak więc, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i nie stanowi przeszkody do posiadania statusu bezrobotnego.

 

Ryczałt

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu najmu nieruchomości opodatkowany jest na zasadach określonych w tej ustawie. Podatnik może jednak wybrać – poprzez złożenie pisemnego oświadczenia – opodatkowanie tych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednak dochody z najmu nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a ryczałt jest jedynie uproszczoną formą rozliczenia tego podatku.

W związku z powyższym przychody osiągane z tytułu najmu nieruchomości, od których podatnik rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stanowią przychód w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W celu ustalenia, czy przychód uzyskiwany z tytułu najmu nieruchomości nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę należy wziąć pod uwagę czynsz najmu przed potrąceniem kosztów uzyskania przychodu.

 

Informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Przychody osoby bezrobotnej
  Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy) to m.in. taka, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ponadto zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Czy taka osoba może osiągać przychód z innego tytułu niż praca? Odpowiadamy.

 • Status bezrobotnego a nieruchomość rolna
  Czy osoba, która posiada nieruchomość rolną może zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego? Odpowiadamy.

 • Działalność nierejestrowa – nowy próg przychodów
  Działalność nierejestrowa, czyli nieewidencjonowana, to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Sprawdź, jaki przychód możesz osiągnąć z działalności nierejestrowej i jaki ma to wpływ na status osoby bezrobotnej.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Statusu bezrobotnego a wyjazd
  Jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i planujesz wyjazd? Sprawdź, co mówią przepisy!

 • Jakim składkom podlega osoba bezrobotna?
  Rejestrujesz się w urzędzie pracy? Sprawdź, jakim składkom będziesz podlegać.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy