Назад

Przychody osoby bezrobotnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-02-28

Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy) to m.in. taka, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ponadto zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Czy taka osoba może osiągać przychód z innego tytułu niż praca? Odpowiadamy.

Każde zatrudnienie (np. zawarcie umowy o pracę) lub podjęcie innej pracy zarobkowej (podpisanie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) skutkuje wyrejestrowaniem z urzędu pracy i pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej. Czy tak samo jest, gdy osoba bezrobotna osiąga przychód? Czy bez względu na jego wymiar, urząd pracy pozbawia statusu bezrobotnego?

 

Co to jest przychód?

Na pytanie co to jest przychód (w kontekście statusu osoby bezrobotnej), odpowiedź znajdziemy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nią, gdy w ustawie jest mowa o przychodach – oznacza to przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej samej ustawie czytamy, że bezrobotnym jest osoba, która m.in. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 

Czytaj także: Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej

 

Oznacza to, że osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, posiadająca status osoby bezrobotnej, może uzyskiwać przychód (zgodnie z powyższą definicją), jednak nie większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia do lipca 2024 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 4242 zł. Od lipca do grudnia 2024 r. wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 4300 zł. Osoba bezrobotna może zatem w 2024 r. uzyskiwać przychód w wysokości maksymalnie połowy tych kwot.

 

Obowiązek informacyjny

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy, może uzyskiwać przychód, o ile nie jest on wyższy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne! O przychodach, bez względu na ich wysokość, należy informować (w ciągu 7 dni od dnia uzyskania przychodów) urząd pracy, składając lub wysyłając pisemne oświadczenie.

Stanowi o tym art. 75 ust 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytamy w nim, że „bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.”

 

Czytaj także: Działalność nierejestrowa – nowy próg przychodów

 

Szczegółowych informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Status bezrobotnego a nieruchomość rolna
  Czy osoba, która posiada nieruchomość rolną może zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego? Odpowiadamy.

 • Działalność nierejestrowa – nowy próg przychodów
  Działalność nierejestrowa, czyli nieewidencjonowana, to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Sprawdź, jaki przychód możesz osiągnąć z działalności nierejestrowej i jaki ma to wpływ na status osoby bezrobotnej.

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Bezrobotny vs. poszukujący pracy [INFOGRAFIKA]
  Jeśli osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy nie spełnia ustawowych warunków do nabycia statusu bezrobotnego, urząd może nadać jej status poszukującego pracy. Czym różnią się te dwa statusy? Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice.

 • Informowanie urzędu o podjęciu pracy
  Kto informuje urząd pracy o podjęciu pracy przez bezrobotnego, pracodawca czy bezrobotny? W jakim terminie należy wysłać informację do urzędu? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Wyjaśniamy.

 • Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej
  Jednym z obowiązków osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna jest przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Co się kryje pod pojęciem odpowiedniej pracy i co się stanie, gdy bezrobotny nie przyjmie oferty takiego zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy