Назад

Postępowanie nostryfikacyjne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-09-02

Powiatowy urząd pracy może sfinansować wnioskującemu postępowanie nostryfikacyjne. Kto dokładnie może skorzystać z tego wsparcia? Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku? Odpowiadamy.

Zgodnie z przepisami, jakie weszły w życie 15 kwietnia 2022 r., starosta na wniosek osoby bezrobotnej, jak i poszukującej pracy, może sfinansować z Funduszu Pracy opłatę pobieraną za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wspomniany art. 327 ust. 3 ustawy dotyczy postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie przez:

 • cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • obywatela polskiego, który przybył na terytorium Polski z Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),
 • obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Polski, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów.

 

Czytaj także:

Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

 

Jak uzyskać wsparcie?

Aby starać się o dofinansowanie, należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej, gdzie będzie potrzebny profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek w formie elektronicznej jest dostępny na stronie praca.gov.pl. Jeśli wniosek wypełnia cudzoziemiec, powinien pamiętać o użyciu liter alfabetu łacińskiego.

 

Do wypełnienia wniosku będzie potrzebne:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej (w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) i adres zamieszkania tej osoby,
 • nazwa i adres uczelni prowadzącej postępowanie,
 • wysokość opłaty,
 • państwo wydania dyplomu objętego postępowaniem,
 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

 

Umowa z urzędem pracy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, starosta zawiera z wnioskującym umowę na sfinansowanie opłaty. Umowa ta określa w szczególności:

 • nazwę, adres oraz numer konta uczelni prowadzącej postępowanie,
 • wysokość opłaty,
 • sposób dokonania opłaty przez powiatowy urząd pracy na rachunek bankowy uczelni prowadzącej postępowanie,
 • zobowiązanie bezrobotnego lub poszukującego pracy do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wyniku postępowania i dostarczenia do powiatowego urzędu pracy zaświadczenia, o którym mowa w art. 327 ust. 5 - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

Kiedy zwrot?

Jeśli wnioskujący przerwie postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie potwierdzające ukończenie studiów z własnej winy, wtedy zostanie on wezwany do zwrotu przyznanych środków. Zwrot dofinansowania będzie konieczny również w sytuacji, kiedy wnioskujący nie poinformuje urzędu pracy o wyniku tego postępowania oraz nie przekaże zaświadczenia, które potwierdza jego zakończenie.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40a).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 327 ust. 3 i ust. 5).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 2023
  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nazywana specustawą wojenną) obowiązuje od 12 marca 2022 r. Reguluje ona m.in. kwestie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce i ich legalnego zatrudnienia. Od czasu wejścia w życie, ustawa „wojenna” była kilka razy nowelizowana. Co się zmieniło w przepisach dotyczących legalizacji zatrudnienia i legalnego pobytu obywateli Ukrainy w 2023 r.? Odpowiadamy.

 • Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – co powinien wiedzieć pracodawca?
  W związku z przepisami specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy możliwe jest powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl. Podpowiadamy, na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, wypełniający formularz powiadomienia.

 • Uznanie w Polsce stażu pracy z Ukrainy
  Uznanie stażu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) regulują unijne przepisy o koordynacji świadczeń społecznych. Co w przypadku, jeśli praca była wykonywana w kraju trzecim? Czy ten okres zatrudnienia może zostać zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

 • Technologia a rynek pracy
  Postęp technologiczny, globalizacja, migracja ludności, demografia, pandemia czy konflikty zbrojne mają duży wpływ na nasz, i nie tylko nasz, rynek pracy. Widać to na przykładzie zmian, które zaszły w ostatnich latach. I chociaż nadal dominują pozytywne nastroje wśród polskich pracowników, spora część z nich z obawą patrzy w przyszłość. Czy Polacy boją się zmian na rynku pracy wywołanych automatyzacją pracy?

 • Czym jest wypowiedzenie zmieniające?
  Pracodawca, który chce dalej zatrudniać pracownika, ale na innych warunkach niż określone w umowie o pracę, może skorzystać z przewidzianej w art. 42 Kodeksu pracy formy wypowiedzenia warunków pracy i płacy, zwanej wypowiedzeniem zmieniającym.

 • Rozmowa o pomocy obywatelom Ukrainy [WYWIAD]
  Wojna na Ukrainie trwa już ponad pół roku. O tym, jak wyglądały pierwsze dni po rosyjskiej agresji oraz jak to wygląda teraz z perspektywy osoby, która od początku konfliktu zaangażowała się w pomoc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy rozmawialiśmy z Jarosławem Litwiakiem, współorganizatorem wielu zbiórek, który wielokrotnie jeździł z darami do Lwowa.

 • Elektroniczne wsparcie zatrudnienia obywateli Ukrainy, czyli nowe formularze na praca.gov.pl
  12 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jej zapisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których ta ustawa dotyczy, mają zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. Mogą podejmować pracę bez zezwolenia oraz rejestrować się w powiatowych urzędach pracy, korzystając przy tym z dostępnych ofert wsparcia. Aby umożliwić i ułatwić te procesy, na portalu praca.gov.pl pojawiły się nowe formularze.

 • Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie przepisów specustawy z 12.03.2022 r.
  W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie polski rząd przygotował ustawę specjalną, w której znajdują się m.in. przepisy dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy. Dzięki nowym regulacjom prawnym, cudzoziemcy zza naszej wschodniej granicy mają otwarty dostęp do polskiego rynku pracy. Potrzebują jedynie legalnego pobytu. Ten również regulują przepisy ustawy specjalnej o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Co powinni wiedzieć pracodawcy zatrudniający Ukraińców? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy