Powrót

Rejestracja cudzoziemca w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-07

Kto spośród cudzoziemców może dokonać rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy mogą zarejestrować się:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do UE;
 • obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. Konfederacja Szwajcarska);
 • obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członkowie ich rodzin (art. 10 ust. 1 lit. b, d, e i f Umowy Wystąpienia),
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce status uchodźcy;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach -
  są to cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy:
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • z powodu posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE w związku z tym, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce.
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na  pobyt tolerowany;
 • cudzoziemcy korzystający w Polsce z ochrony czasowej;
 • cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony międzynarodowej w Polsce;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce wizę wydaną w ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach);
 • cudzoziemcy towarzyszący w Polsce cudzoziemcowi (obywatelowi państwa członkowskiego UE, państwa EOG, państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi) jako członkowie rodziny;
 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy -
  są to cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:
  • w celu wykonywania pracy,
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki ze względu na posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy w tym zawodzie, bądź
  • w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji;
 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni  w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywateli polskich, którzy:
  • uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo
  • po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE przebywają w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w paszporcie stempla, który potwierdza złożenie wniosku w terminie i nie zawiera braków formalnych, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;
 • cudzoziemcy towarzyszący w Polsce obywatelowi polskiemu jako członek rodziny.

Kto spośród cudzoziemców może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy?

Jako osoba poszukująca pracy mogą zarejestrować się wszyscy cudzoziemcy, którym przysługuje rejestracja jako osoba bezrobotna, a także dodatkowo:

 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, są to cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:
  • w celu wykonywania pracy bądź
  • w celu wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, jakie określa Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw gospodarki, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, w tym potrzebę efektywnego zatrudniania w zawodach, w których w skali całego kraju występują znaczące niedobory pracowników bądź
  • w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji;
 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 161b ust. 1 art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, , 4, 5 i 7 lub art. 187 ustawy o cudzoziemcach, są to m.in. cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy:
  • w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia,
  • w celu prowadzenia badań naukowych,
  • w celu mobilności długoterminowej naukowca prowadzącego badania naukowe lub prace rozwojowe w jednostce na terytorium Polski zatwierdzonej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  • w celu mobilności długoterminowej członka rodziny naukowca;
  • w celu połączenia się z rodziną
  • dla ofiar handlu ludźmi,
  • udzielone ze względu na więzi o charakterze rodzinnym (art. 160 i 161),
  • ze względu na inne okoliczności (określone w art. 186 lub 187, z wyjątkiem członka rodziny rezydenta długoterminowego UE, który jest objęty przepisami art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. g).
 • cudzoziemcy posiadający wizę w celu odbycia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków o zezwolenie sezonowe;
 • cudzoziemcy posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową;
 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywatela polskiego, poszukujący zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 22)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.