Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych a zmiana miejsca zamieszkania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-12-12

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje zarejestrowanej osobie bezrobotnej po spełnieniu wymogów formalnych. Okres pobierania zasiłku zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest stopa bezrobocia na terenie powiatu, w którym zarejestrowana jest osoba bezrobotna. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania bezrobotnego? Czy będzie to miało wpływ na okres pobierania zasiłku? Podpowiadamy.

Prawo do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni osoba rejestrująca się była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne. Jeśli na podstawie przedłożonej dokumentacji urząd pracy wyda decyzję o przyznaniu zasiłku osobie bezrobotnej, to będą brane pod uwagę jeszcze czynniki wpływające na długość wypłacania zasiłku. Może on być przyznany na 6 lub 12 miesięcy.

 

Co wpływa na okres na jaki przyznawany jest  zasiłek dla bezrobotnych?

Okres pobierania zasiłku wynosi:

 • 6 miesięcy – jeśli osoba bezrobotna mieszka na terenie powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • 12 miesięcy – jeśli osoba bezrobotna:
  • mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • ma powyżej 50. lat oraz posiada co najmniej 20-letni staż uprawniający do zasiłku,
  • ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez osobę rejestrującą się,
  • samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

 

Czytaj także: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych - na co zwrócić uwagę?

 

Powiadomienie urzędu pracy o zmianie miejsca zamieszkania

Zdarza się, że osoba bezrobotna, której urząd pracy przyznał prawo do zasiłku, zmienia miejsce zamieszkania. Nie jest to równoznaczne z utratą statusu bezrobotnego i aby zachować prawo do zasiłku, należy dopełnić kilku formalności.

Po zmianie miejsca zameldowania, osoba bezrobotna powinna udać się, w terminie 7 dni kalendarzowych, do powiatowego urzędu pracy, w którym jest dotychczas zarejestrowana oraz złożyć tam wniosek o wyrejestrowanie z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Następnie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych powinna udać się do urzędu pracy właściwego dla nowego adresu zameldowania w celu ponownej rejestracji. Zasiłek, którego nie pobrała, zostanie wypłacony do końca okresu, na jaki został przyznany zgodnie z decyzją pierwotnego urzędu pracy.

 

Istnieje również możliwość internetowego załatwienia formalności związanych ze zmianą urzędu pracy. Na praca.gov.pl dostępny jest „wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania”. Taki wniosek należy złożyć w dotychczasowym urzędzie pracy, a w nowym urzędzie, właściwym dla nowego adresu zameldowania, przejść proces rejestracji online od początku. Po złożeniu wniosku o przeniesienie dokumentów, nowej rejestracji powinno się dokonać w terminie 14 dni.

Uwaga! Złożenie wniosku o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania nie oznacza fizycznego przeniesienia tych dokumentów. Rejestracji w nowym urzędzie pracy należy dokonać w ciągu 14 dni.

 

Czytaj także: Rozwiązanie umowy a prawo do zasiłku

 

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega zmianie w przypadku przeprowadzenia się do innego powiatu?

Zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych
  Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

 • Uznanie w Polsce stażu pracy z Ukrainy
  Uznanie stażu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) regulują unijne przepisy o koordynacji świadczeń społecznych. Co w przypadku, jeśli praca była wykonywana w kraju trzecim? Czy ten okres zatrudnienia może zostać zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?
  Rejestracja w urzędzie pracy nie oznacza automatycznego przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jakie warunki należy spełniać, aby go otrzymać? Od kiedy jest on naliczany? Na jakie terminy bezrobotny powinien zwrócić uwagę? Wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy