Powrót

Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-07-14

Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie przysługiwać, jeżeli w ciągu 18 miesięcy (bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania się) łącznie przez co najmniej 365 dni byłeś zatrudniony i osiągałeś wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego były odprowadzane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne. Czy wymiar etatu ma znaczenie? Nie, pod warunkiem, że pracując poniżej pełnego etatu otrzymywałeś co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Czytaj także: Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych

 

Pierwszy krok. Rejestracja w urzędzie pracy

Rejestracji jako osoba bezrobotna należy dokonać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Tylko jeżeli nie posiadasz żadnego zameldowania, możesz się zarejestrować w urzędzie pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Pamiętaj, że rejestracji możesz dokonać również online, za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest weryfikowane przez urząd pracy od razu podczas rejestracji na podstawie przedłożonych dokumentów. Nie musisz składać odrębnego wniosku o przyznanie zasiłku. Dokumenty, na podstawie których może być przyznany zasiłek dla bezrobotnych wymienione są tutaj.

Rejestrując się w urzędzie pracy masz obowiązek przedstawić komplet dokumentów. Nie możesz zrezygnować z weryfikacji prawa do zasiłku dla bezrobotnych ani zrzec się do niego prawa.

 

Czytaj także: Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?

 

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Jeśli spełnisz warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, będziesz go otrzymać przez 6 lub 12 miesięcy.

6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych otrzymasz, jeśli mieszkasz na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

12 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych otrzymasz, jeśli:

 • mieszkasz na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (sprawdź wskaźniki stopy bezrobocia),
 • masz powyżej 50 lat oraz co najmniej 20-letni staż pracy uprawniający do zasiłku dla bezrobotnych,
 • masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie,
 • samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

 

Czytaj także: Jakim składkom podlega osoba bezrobotna

 

Czy zasiłek dla bezrobotnych dostanę od razu?

Nie zawsze prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. W niektórych przypadkach „kuroniówka” będzie wypłacona po 90 dniach, czyli po okresie oczekiwania (karencji).

Karencja 90 dni występuje, gdy:

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się rozwiązałeś stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że:
 • porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika,
 • rozwiązałeś umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika),
 • nabyłeś status bezrobotnego w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

Karencja 180 dni występuje, gdy:

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna zostałeś zwolniony dyscyplinarnie, tj. z własnej winy spowodowałeś rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia albo rozwiązałeś stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się rozwiązałeś stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem okresów tych form wsparcia.

 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy. Pamiętaj, że przez pierwsze 3 miesiące zasiłek dla bezrobotnych przysługuje w wyższej kwocie niż przez pozostałe miesiące jego pobierania.

„Kuroniówka” od 1 czerwca 2023 wynosi:

 • 80 % (poniżej 5 lat stażu pracy) – 1193,60 zł brutto (1086,18 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. 937,30 zł brutto (852,94 zł netto) miesięcznie w kolejnych miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
 • 100 % (staż pracy pomiędzy 5 a 20 lat) – 1491,90 zł brutto (1357,63 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. 1171,60 zł brutto (1066,16 zł netto) miesięcznie w kolejnych miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
 • 120% (powyżej 20 lat stażu pracy) – 1790,30 zł brutto (1629,17 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. 1406 zł brutto (1279,46 zł netto) w kolejnych miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Szczegółowych informacji w zakresie zasiłku dla bezrobotnych udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem infolinii 19524.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - co do zasady - przysługuje osobom, które w trakcie rejestracji w urzędzie pracy udokumentują odpowiedni okres pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jak zatem w świetle przepisów o zasiłku dla bezrobotnych, wygląda kwestia przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy