Powrót

Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-25

Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała przynajmniej 365 dni i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Jest to podstawowy warunek, aby w ogóle otrzymać zasiłek. To, jaka będzie wysokość tego zasiłku zależy od łącznego stażu pracy oraz innych okresów, które mają na to wpływ.

W zależności od udokumentowanego stażu pracy, zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany w wysokości 80 proc. (do 5 lat stażu), 100 proc. (5-20 lat stażu) lub 120 proc. (powyżej 20 lat stażu) kwoty zasiłku.

 

Czytaj także: Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?

 

Okresy, które wpływają na wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Do obliczenia stażu pracy urząd bierze pod uwagę wszystkie okresy, w których odprowadzana była składka na Fundusz Pracy, czyli m.in.: 

 • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem,
 • prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem okresu odprowadzania preferencyjnych składek ZUS),
 • pracy w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • opłacania składki w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą.

Ponadto, do stażu pracy, od którego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych zaliczane są także okresy:

 • służby wojskowej, pracy w policji, ABW, straży pożarnej oraz straży granicznej, jak również w innych służbach mundurowych,
 • urlopu wychowawczego,
 • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy,
 • pracy, za które wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeśli podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

 

Czytaj także: Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?

 

Okresy, które nie wpływają na wysokość zasiłku

Do obliczenia stażu pracy, od którego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie są brane pod uwagę okresy:

 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • zasiłku macierzyńskiego wypłacanego po ustaniu zatrudnienia,
 • świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,
 • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, które zrezygnowały z prowadzenia działalności gospodarczej lub rozwiązały umowę zlecenia,
 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - co do zasady - przysługuje osobom, które w trakcie rejestracji w urzędzie pracy udokumentują odpowiedni okres pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jak zatem w świetle przepisów o zasiłku dla bezrobotnych, wygląda kwestia przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? Odpowiadamy.

 • Komu przysługuje dodatek stażowy?
  Dodatek stażowy, nazywany również dodatkiem za wysługę lat, wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej, po przepracowaniu określonego czasu. Jaki staż pracy uprawnia do nabycia prawa do dodatku stażowego? Podpowiadamy.

 • Fundusz Pracy a umowa zlecenia
  Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych i inne osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu. Umowa zlecenia, co do zasady, podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a więc podlega też obowiązkowi opłacania składek na Fundusz Pracy. Czy w każdym przypadku tak jest? Podpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Umowa zlecenia a staż pracy
  Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Jej podjęcie rodzi wątpliwości dotyczące stażu pracy. Czy umowa zlecenia zaliczana jest do stażu pracy? Czy ma wpływ na uprawnienia emerytalne? Podpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy