Powrót

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-24

Dzięki środkom gromadzonym w Funduszu Pracy instytucje publiczne, w tym urzędy pracy, mogą realizować cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie są zasady opłacania składek na Fundusz Pracy? Co się dzieje w przypadku ich nieterminowego przekazywania? Wyjaśniamy.

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, a jego środkami dysponuje minister właściwy do spraw pracy. Służy on do finansowania zadań polegających na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, m.in. w formie zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych czy finansowania kosztów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dany rok określa ustawa budżetowa. W 2023 roku wyniosła ona 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Tryb i zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, co odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Do ich opłacania zobowiązani są przede wszystkim pracodawcy oraz przedsiębiorcy.

Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który potem przekazuje środki na rachunek bankowy Funduszu Pracy. Procedura ta następuje niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia.

Koszty poboru składek na Fundusz Pracy obciążają sam fundusz. Są one potrącane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek.

 

Czytaj także: Jaką rolę pełni Fundusz Pracy? 

 

Nieterminowe opłacanie składek

W razie nieopłacania składek na Fundusz Pracy lub opłacenia ich w niższej od należnej wysokości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obciążyć pracodawcę lub osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu dodatkową opłatą w wysokości do 100% należnej kwoty składek. Od składek na Fundusz Pracy, które nie zostały nieopłacone w terminie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera odsetki za zwłokę. Zasady ich naliczania oraz kwotę określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Składki oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub przepisów o postępowaniu cywilnym.

W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przekaże w terminie składek, pobranych odsetek oraz dodatkowych opłat, sam musi zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i instytucjach rynku pracy, art. 103, 107.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Fundusz Pracy a umowa zlecenia
  Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych i inne osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu. Umowa zlecenia, co do zasady, podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a więc podlega też obowiązkowi opłacania składek na Fundusz Pracy. Czy w każdym przypadku tak jest? Podpowiadamy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc
  Układ ratalny z ZUS to jeden ze sposobów na wyjście z zadłużenia z powodu nieopłacania składek. Podpowiadamy, jak zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny w spłacaniu należności.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Chcesz zatrudnić pracownika? Sprawdź, jakie koszty poniesiesz
  Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia oraz opłacania części składek ZUS. Podpowiadamy, jakie koszty ponosi pracodawca, a które składki finansowane są przez pracownika.

 • Jakim składkom podlega osoba bezrobotna?
  Rejestrujesz się w urzędzie pracy? Sprawdź, jakim składkom będziesz podlegać.

 • Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku
  Jest już znana wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2022 rok. Dla pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie jest to dobra wiadomość, ponieważ czeka ich podwyżka. Sprawdź, o ile wzrośnie wynagrodzenie i składki!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy