Powrót

Stypendium za okres studiów podyplomowych dofinansowywanych z urzędu pracy. Co warto wiedzieć?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-06-21

Jedną z form wsparcia oferowaną przez powiatowe urzędy pracy jest dofinansowanie studiów podyplomowych osobie bezrobotnej. Oprócz sfinansowania kosztów takich studiów, urząd pracy wypłaca bezrobotnemu stypendium w trakcie trwania nauki. W jakiej wysokości? Przez jaki okres? Co warto wiedzieć o stypendium z tytułu odbywania studiów podyplomowych? Odpowiadamy.

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia (art. 42a ust. 1). Ponadto, ww. ustawa przewiduje również stypendium (art. 42a ust. 5):

„Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.” Chodzi tu o kwotę 20% z podstawowej (100%) stawki zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Stypendium – przez jaki okres?

Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem, stypendium przysługuje za okres uczestnictwa w studiach podyplomowych zgodnie z ich programem. Wymieniony tu okres to czas, w którym dana osoba posiada status słuchacza tych studiów, bez względu na wymiar godzinowy zajęć w miesiącu. Do tego okresu należy zaliczyć także przerwy wakacyjną i międzysemestralną, jeżeli mają one miejsce w trakcie realizacji programu studiów. W sytuacji gdy zajęcia (studia) kończą się np. w czerwcu, a obrona pracy dyplomowej zaplanowana jest na wrzesień, stypendium będzie przysługiwać do czerwca.

 

Czytaj także: Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych

 

Stypendium a podjęcie zatrudnienia

Zgodnie z art. 42a ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów. Tak więc stypendium będzie naliczane od dnia, w którym rozpoczęło się zatrudnienie. Od takiego stypendium (za okres zatrudnienia) nie są odprowadzane przez urząd pracy składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Stypendium a uprawnienia pracownicze i okresy składkowe

Okres otrzymywania stypendium w trakcie odbywania studiów podyplomowych nie jest zaliczone do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Jest natomiast zaliczany do celów emerytalnych, do okresu składkowego ze względu na opłacanie w tym czasie składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Czytaj także: Jakim składkom podlega osoba bezrobotna? https://zielonalinia.gov.pl/-/jakim-skladkom-podlega-osoba-bezrobotna-

 

Urzędy pracy działają na podstawie przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach oraz indywidualnych regulaminach, które mogą różnić się od przedstawionych w artykule interpretacji przepisów opartych o wyjaśnienia Departamentu Rynku Pracy.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 42a).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Świadczenie aktywizacyjne [INFOGRAFIKA]
  Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Bon na zasiedlenie [INFOGRAFIKA]
  Bon na zasiedlenie to przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia forma wsparcia młodych osób, które postanowiły zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu podjęcia pracy w innym mieście. Jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać? Podpowiadamy.

 • Dni wolne w trakcie odbywania stażu
  Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

 • Czy staż jest płatny?
  Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy to oznacza, że za staż nie otrzymasz wynagrodzenia? Wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy