Powrót

Jakie składniki wynagrodzenia wliczają się do „trzynastki”?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-05

Pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej uprawnieni są do otrzymania trzynastej pensji, tzw. trzynastki. Pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, a jeśli nie przepracował całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jakie elementy wynagrodzenia wliczają się do trzynastki? Podpowiadamy.

Zasady obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego określa art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z nim, trzynastkę ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Trzynastka podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie zasadnicze.

 

Czytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę a wypłata wynagrodzenia

 

Co się wlicza do trzynastki?

Do trzynastki wlicza się wynagrodzenie otrzymane przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, obliczanych zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniach urlopowych.

Do podstawy trzynastki wlicza się zatem:

 • wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

 

Czytaj także: Zakładowy staż pracy a okres wypowiedzenia

 

Co nie wlicza się do trzynastki?

Przy ustaleniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego niezbędne jest przyjęcie wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika oraz jego elementów składkowych, które nie podlegają wyłączeniu.

Składniki nieuwzględniane do podstawy trzynastki to:

 • jednorazowa lub okazjonalna wypłata za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagroda jubileuszowa,
 • wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy (urlop zdrowotny, urlop okolicznościowy, dni wolne na opiekę nad dzieckiem do 14 lat z art. 188 KP, czas oddania krwi w stacji krwiodawstwa przez pracownika będącego krwiodawcą),
 • zasiłek z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwota wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagroda z zakładowego funduszu nagród,
 • odprawa emerytalna lub rentowa i inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Minimalne wynagrodzenie 2024 r.
  Podobnie jak w 2023 r. pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała miejsce w styczniu 2024 r., a druga w lipcu 2024 r. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

 • Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?
  Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Czy pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Odpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie 2023
  1 stycznia każdego roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wyjątkowo wzrasta dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca. Sprawdź ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

 • Chcesz zatrudnić pracownika? Sprawdź, jakie koszty poniesiesz
  Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia oraz opłacania części składek ZUS. Podpowiadamy, jakie koszty ponosi pracodawca, a które składki finansowane są przez pracownika.

 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Brak wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  Czy niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia na czas może być powodem rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia? Na co zwrócić uwagę i jakie przepisy Kodeksu pracy mają w tym przypadku zastosowanie? Odpowiadamy.

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracodawca nie może więc bez zgody pracownika dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wypłaty. Wyjątek stanowią sytuacje przewidziane w przepisach, np. świadczenia alimentacyjne. Pozostałe, bezpodstawne potrącenia są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy