Back

Grupy docelowe w naborach - czy mogę złożyć wniosek o wsparcie z urzędu pracy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-05-10

Urząd pracy prowadzi nabór wniosków na interesujące Cię wsparcie, ale nie jesteś pewny, czy zaliczasz się do grupy docelowej realizowanego projektu? Te informacje powinny Ci pomóc.

W naborach ogłaszanych przez urzędy pracy można znaleźć informacje, że wsparcie jest kierowane tylko do określonych grup docelowych. Są też takie dofinansowania, gdzie urząd wymienia grono bezrobotnych mających pierwszeństwo podczas rozpatrywania wniosków. Zależy to zwykle od źródeł finansowania projektów realizowanych przez urzędy. Do grup uprzywilejowanych mogą zaliczać się bezrobotni w określonym wieku (np. osoby w wieku poniżej 30 lat, 50 lat i więcej), rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami czy kobiety. Mogą to być również bezrobotni o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne czy też młodzi bierni zawodowo z kategorii NEET.

 

Osoba długotrwale bezrobotna

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za osobę długotrwale bezrobotną uważa się osobę pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. W wymagany przepisami okres posiadania statusu bezrobotnego nie wlicza się czasu, kiedy bezrobotny odbywał staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

 

Czytaj także: Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

 

Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych

Jeśli w naborze wniosków w grupie docelowej widnieje informacja o osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, oznacza to osobę nieposiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, które mogłyby być poświadczone odpowiednim dyplomem (zawodowym, czeladniczym), świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu (np. certyfikatem zawodowym).

 

Młodzież NEET

W projektach realizowanych przez urzędy pracy można też spotkać się określeniem „młodzieży NEET”. Osoba należąca do kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) to osoba w wieku 15–29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

Czytaj także: Absolwent na rynku pracy, czyli sposoby na zdobycie umiejętności praktycznych

 

Indywidualny plan działania

Przed złożeniem wniosku urząd pracy może też wymagać od bezrobotnego stworzonego indywidualnego planu działania (IPD). Jest to dokument obejmujący usługi i instrumenty rynku pracy, który docelowo ma doprowadzić do zatrudnienia bezrobotnego lub podjęcia przez niego działalności gospodarczej. Dostosowany jest on do indywidualnych potrzeb zarejestrowanego z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub założenia firmy.

Indywidualny plan działania przygotowywany jest przez doradcę klienta przy udziale osoby bezrobotnej w terminie nie dłuższym niż 60 dni od zarejestrowania.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wsparcia z urzędu pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 grudnia 2023 r. dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dotacja na otwarcie firmy – kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy?
  Dotacja na otwarcie firmy, czyli jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, to jedno z najpopularniejszych wsparć, które osobom bezrobotnym oferują urzędy pracy. Jaką kwotę można otrzymać? Jakie warunki należy spełnić? Kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy po przyznaniu dotacji?

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]
  Osoby bezrobotne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednym z nich, i chyba najlepiej wszystkim znanym, jest zasiłek dla bezrobotnych. Jakie inne świadczenia wypłacają urzędy? Sprawdźcie sami.

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy