Powrót

Absolwent na rynku pracy, czyli sposoby na zdobycie umiejętności praktycznych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-05-05

Poszukiwanie pierwszej pracy nie jest łatwym zadaniem. Chcąc zdobyć doświadczenie w zawodzie potrzebna jest praca, ale pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników bez doświadczenia. Jakie są zatem inne sposoby na uzyskanie potrzebnych umiejętności bez nawiązywania stosunku pracy? Oto dwa rozwiązania, którymi warto się zainteresować.

Absolwentów wkraczających na rynek pracy powinny zainteresować dwie formy zdobywania umiejętności praktycznych: praktyka absolwencka oraz staż z urzędu pracy. Oba te rozwiązania mogą być realizowane niezwłocznie po zakończeniu szkoły. O ile korzystanie ze stażu będzie wymagało wcześniejszej rejestracji w urzędzie pracy, o tyle praktyki absolwenckie mogą odbywać się niezależnie od statusu bezrobotnego. Co jednak nie ogranicza praktykantowi możliwości rejestracji w urzędzie.

 

Praktyka absolwencka

Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Z tego rozwiązania może skorzystać absolwent gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej (w tym absolwent równorzędnej szkoły zagranicznej), który w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończył jeszcze 30. roku życia.

Czas trwania praktyki u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 3 miesięcy. Możliwe jest zawarcie kilku umów z praktykantem, ale ich łączny okres obowiązywania nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Praktyka absolwencka może odbywać się nieodpłatnie lub odpłatnie. Jeśli pracodawca decyduje się wypłacać świadczenie pieniężne, jego wysokość nie może przekraczać 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (sprawdź aktualne wskaźniki).

W przypadku gdy praktyka odbywana jest nieodpłatnie, umowę można rozwiązać pisemnie w dowolnym momencie. Inaczej jest, gdy praktykant otrzymuje świadczenie. Wtedy umowę rozwiązuje się z zachowaniem 7-dniowego wypowiedzenia.

 

Czytaj także: Przygotowanie zawodowe dorosłych

 

Staż z urzędu pracy

Staż daje możliwość nabywania umiejętności praktycznych poprzez ich wykonywanie w miejscu pracy. Z tego rozwiązania mogą korzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zgodnym ze swoim meldunkiem stałym lub czasowym. Realizacja stażu odbywa się poprzez skierowanie bezrobotnego do pracodawcy, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisał umowę o organizację stażu w swojej firmie.

Czas trwania stażu to standardowo od 3 do 6 miesięcy. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia. Tym bezrobotnym urząd pracy może sfinansować staż nawet do 12 miesięcy.

W trakcie nabywania umiejętności praktycznych urząd pracy wypłaca stażyście stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (sprawdź aktualne wskaźniki).

Stronami umowy o organizację stażu są pracodawca i urząd pracy, a jej rozwiązanie może nastąpić tylko w ściśle określonych sytuacjach. Takim przykładem jest niedotrzymanie warunków umowy lub nierealizowanie programu stażu. Rozwiązanie umowy następuje wtedy z urzędu lub na wniosek bezrobotnego. Urząd pracy, na wniosek pracodawcy lub z urzędu, może też pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Jeśli osoba bezrobotna z własnej winy przerywa staż, urząd pracy ma podstawę do jej wyrejestrowania na okres przynajmniej 120 dni. Ale jeśli do przerwania stażu dochodzi z powodu podjęcia przez nią zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie będzie ona ponosiła z tego tytułu negatywnych konsekwencji.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 2 ust. 1 pkt 34, art. 33 ust. 4 pkt 7, art. 53.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Od czego zacząć organizację stażu, czyli podstawowe informacje dla pracodawcy
  Potrzebujesz pracownika, którego kwalifikacje będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami? Skorzystaj z pomocy urzędu pracy i zorganizuj staż w swojej firmie. Oto kilka przydatnych informacji.

 • Wsparcie z urzędu pracy a rozliczenie PIT
  Korzystałeś ze wsparcia finansowanego z urzędu pracy w 2022 roku? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Dofinansowanie wynagrodzeń dla domów pomocy społecznej (DPS)
  Domy pomocy społecznej (DPS) oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ) uzyskały nowe wsparcie w ramach zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy. Prześledziliśmy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie.

 • Prawa stażysty z urzędu pracy [INFOGRAFIKA]
  Staż jest nabywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy. Charakteryzuje się tym, że umowa zawierana jest między pracodawcą a urzędem pracy. Podpowiadamy, jakie uprawnienia przysługują bezrobotnemu, odbywającemu staż z urzędu pracy.

 • Wsparcie zatrudnienia, czyli o co najczęściej wnioskują pracodawcy do urzędu pracy
  Prowadzisz firmę i potrzebujesz pracownika? A może jesteś pracodawcą, który planuje podnieść kwalifikacje swojej kadry? Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, możesz korzystać ze wsparcia z powiatowego urzędu pracy.

 • Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu
  Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy