Powrót

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Czym jest zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania?

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania to forma wsparcia osób bezrobotnych oferowana przez urząd pracy. Zwrot ten obejmuje koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz koszty zakwaterowania, a także koszty powrotu do miejsca zamieszkania.

Kto może skorzystać ze zwrotu kosztów przejazdu?

Ze zwrotu kosztów przejazdu będziesz mógł skorzystać, jeżeli:

  • na podstawie skierowania urzędu podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż bądź zostaniesz skierowany na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego,
  • uzyskasz wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę (sprawdź aktualne kwoty).

Jak długo może trwać zwrot kosztów przejazdu?

Zwrot kosztów przejazdu możesz otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów przejazdu?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów przejazdu, powinieneś złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Dlaczego warto skorzystać ze zwrotu kosztów przejazdu?

Ze środków Funduszu Pracy możesz otrzymać zwrot:

  • kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te zostałeś skierowany przez urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania;
  • kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego;
  • kosztów przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu, jeżeli prace te są wykonywane poza miejscem zamieszkania.

Jak długo może trwać zwrot kosztów zakwaterowania?

Zwrot kosztów zakwaterowania możesz otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych bądź zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Kto może skorzystać ze zwrotu kosztów zakwaterowania?

Będziesz mógł otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania ze środków Funduszu Pracy, jeżeli:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania;
  • w miejscowości, do której czas przejazdu i powrotu do miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie ponad trzy godziny dziennie;
  • zamieszkasz w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której będziesz zatrudniony lub będziesz wykonywać inną pracę zarobkową, odbywać staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • uzyskasz wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania (sprawdź aktualne kwoty).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 45)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy