Powrót

Staże

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-11

Czym jest staż?

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Kto może zostać skierowany na staż?

Na staż mogą być kierowane wszystkie osoby bezrobotne.

Jak długo może trwać staż?

Starosta może skierować Cię do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a jeśli nie ukończyłeś jeszcze 30. roku życia do 12 miesięcy.

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym na staż?

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem stażu, możesz zapytać o wolne miejsca stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy lub samodzielnie znaleźć pracodawcę, u którego będziesz go odbywał. Możliwość zorganizowania stażu uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Dlaczego warto skorzystać ze stażu?

Korzystając ze stażu, zdobędziesz doświadczenie zawodowe oraz zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Otrzymasz także stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, wypłacane przez właściwy powiatowy urząd pracy (sprawdź aktualne kwoty).

Przydatne informacje

  • w okresie odbywania stażu nadal pozostajesz osobą bezrobotną,
  • masz prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, nie masz prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego – są to uprawnienia związane z umową o pracę,
  • po zakończeniu stażu otrzymasz  zaświadczenie o odbyciu stażu,
  • jeżeli zostałeś skierowany na staż poza miejscem zamieszkania, możesz ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub zwrot kosztów zakwaterowania w miejscowości, w której odbywasz staż,
  • okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych,
  • okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • jeżeli odrzucisz propozycję przyjęcia stażu lub z własnej winy przerwiesz jego odbywanie, zostaniesz pozbawiony statusu osoby bezrobotnej,
  • starosta na Twój wniosek może rozwiązać z pracodawcą umowę o organizację stażu w przypadku niezrealizowania przez niego programu stażu lub niedotrzymania warunków jego organizacji, oczywiście po uprzednim wysłuchaniu organizatora stażu.  

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy