Powrót

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-07-10

Zarejestrowane osoby bezrobotne, opiekujące się dzieckiem, które podejmują aktywność zawodową, mogą starać się o wsparcie finansowe z urzędu pracy na rzecz zapewnienia opieki dziecku. Sprawdź, jak uzyskać wsparcie!

Zgodnie z przepisami osoba bezrobotna, wychowująca co najmniej jedno dziecko do lat sześciu, a w przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, do lat siedmiu, podejmująca zatrudnienie albo inną pracę zarobkową, bądź skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie może ubiegać o refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodu - nie może on przekraczać minimalnego wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Zwrot kosztów przyznawany jest na wniosek zainteresowanej osoby. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się również, czy określony profil pomocy zawiera tę formę wsparcia. Refundację mogą otrzymać osoby, które mają II profil pomocy. Osoby z III profilem pomocy mogą otrzymać refundację tylko w ramach programu specjalnego.

Do wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające poniesione koszty, np. fakturę z przedszkola.

W jakiej wysokości przysługuje zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Przepisy mówią o zwrocie kosztów w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych – 415,50 zł. W przypadku refundacji kosztów za niepełny miesiąc, kwotę refundacji ustala się proporcjonalnie: dzieląc kwotę maksymalnej refundacji przez 30, a następnie mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych, w których bezrobotny brał udział w jednej z wcześniej wymienionych form aktywizacji. W przypadku, gdy w trakcie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia wystąpi niezdolność do pracy osoby bezrobotnej, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra nie należy zmniejszać wysokości należnej bezrobotnej refundacji kosztów opieki nad dzieckiem za okres niezdolności do pracy.

W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zwrot kosztów przysługuje przez okres do 6 miesięcy. Jeśli aktywność zawodowa następuje z tytułu skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem można otrzymywać przez cały okres ich trwania.

Na wniosek zainteresowanego, starosta może wypłacić zaliczkę z tytułu zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.