Powrót

Zwolnienie lekarskie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-03-22

Sprawdź, kiedy masz do niego prawo oraz jak zwolnienie wypłynie na wysokość Twojego wynagrodzenia!

Płatne zwolnienie lekarskie przysługuje osobom, które opłacają składkę chorobową. W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jest ona obowiązkowa, dla zleceniobiorców  dobrowolna. Samo zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego nie wystarczy. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest podleganie ubezpieczeniu przez okres minimum 30 dni dla pracowników etatowych, dla zleceniobiorców już  90 dni. Uwzględnia się także poprzednie okresy ubezpieczenia, jeśli przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni.

 

Kto płaci na zwolnieniu lekarskim i ile?

 

W pierwszej kolejności pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, a następnie do zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe, które przysługuje pracownikowi przez pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego (14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia) wypłaca pracodawca. Od 34. dnia (bądź 15.) zaczyna przysługiwać zasiłek chorobowy, który wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub w dalszym ciągu pracodawca – jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 20 osób.

Wysokość wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego zależy od przyczyny nieobecności. W przypadku większości zwolnień, z powodu przeziębienia, grypy czy anginy, przysługuje 80 proc. podstawy. Zwolnienie spowodowane wypadkiem w pracy lub w drodze do bądź z pracy zapewnia wyższą wypłatę, bo w wysokości 100 proc. podstawy. Podstawa świadczenia nie ulegnie pomniejszeniu również w przypadku zwolnienia z powodu poddania się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek oraz narządów, jak również w razie zabiegu związanego z ich pobraniem. Kobiety przebywające na zwolnieniu z powodu choroby w ciąży także otrzymają 100 proc. podstawy wynagrodzenia. Chorzy, przebywający w szpitalu, mają prawo do świadczenia w wysokości 70 proc. podstawy.

 

Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

 

Podstawą wymiaru świadczenia chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik zachorował. Jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 miesięcy, podstawą do wyliczenia świadczenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Obliczając podstawę, należy wziąć pod uwagę nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również premie, prowizje oraz inne dodatki.

 

Kiedy kończy się ochrona zatrudnienia na zwolnieniu lekarskim

 

Pracodawca nie może zwolnić pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, chyba że zachodzą ku temu przesłanki opisane w Kodeksie pracy. Jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik jest zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Bez wypowiedzenia pracodawca może również zwolnić pracownika, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego przez 3 miesiące, gdy pracownik jest zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy.

Świadczenie wypłacane jest na podstawie zwolnienia lekarskiego, które powinno być dostarczone na czas. Od grudnia 2018 r. obowiązują e-zwolnienia, więc pracownicy nie muszą już martwić się 7-dniowym terminem dostarczenia dokumentu oraz ewentualnym obniżeniem świadczenia o 25 proc.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.