Powrót

Zezwolenie na pracę sezonową – zmiany w przepisach

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-03

Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Zmiany w przepisach dotyczą m.in. zezwolenia na pracę sezonową. Na jakie nowe zapisy w ustawie zwrócić uwagę? Czy zmieniła się procedura ubiegania się o zezwolenie sezonowe? Odpowiadamy.

Zezwolenie na pracę sezonową (tzw. zezwolenie typu S) jest szczególnym rodzajem zezwolenia na pracę. Od najpopularniejszego zezwolenia na pracę (tzw. zezwolenia typu A) odróżnia je m.in. miejsce, w którym się je uzyskuje. O zezwolenie na pracę (typu A, B, C, D i E) wnioskuje się do urzędu wojewódzkiego. Zezwolenie na pracę sezonową uzyskuje się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Kolejna różnica polega na tym, że praca sezonowa to praca wykonywana w wybranych sektorach gospodarki. Zaliczają się do nich: rolnictwo, ogrodnictwo, łowiectwo, rybactwo, turystyka, gastronomia. Działalności uznane za sezonowe określone są w rozporządzeniu wykonawczym (Dz.U.18.1749) Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

 

Co się zmieniło?

29 stycznia 2022 roku weszły w życie znowelizowane przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców. Zmianie uległy również niektóre zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To w tym dokumencie zawarte są przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową (art. 88n – 88y).

Zmianie uległy niektóre ustępy artykułu 88p. Aktualnie ustęp 10 art. 88p brzmi:

„Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, postępowanie w tej sprawie ulega umorzeniu z mocy prawa, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub

2) w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków, lub

3) w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę.”

Oznacza to, że okoliczności opisane w punktach 1), 2), 3) spowodują – z mocy prawa, a więc bez dokonywania jakichkolwiek czynności – umorzenie postępowania w tej sprawie.

Znowelizowane przepisy uchyliły ust. 11 i dodały ust. 12 artykułu 88p ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu:

„Jeżeli postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę uległo umorzeniu, wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej ulega unieważnieniu z mocy prawa.”

 

Przed 29 stycznia 2022 roku ustępy 10 i 11 art. 88p brzmiały:

10. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli okoliczności wskazują, że zezwolenie na pracę sezonową zostanie wykorzystane zgodnie z celem w późniejszym terminie. 

 

Czytaj także: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – najważniejsze zmiany w przepisach

 

Co się nie zmieniło?

Pozostałe przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową pozostały bez zmian. Tak więc, m.in.:

 • Zezwolenie sezonowe niezmiennie może obejmować maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 • Nie zmienia się procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową, zarówno dla ścieżki krajowej, jak i zagranicznej.
 • Wysokość wynagrodzenia nadal nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2022 r. wynosi 3010 zł.
 • Test rynku pracy nadal nie dotyczy obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
 • Podmiot zatrudniający nadal składa oświadczenie, czy on zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie, czy też cudzoziemiec organizuje je sobie we własnym zakresie.
 • Bez zmian pozostały przepisy dotyczące zezwolenia wielosezonowego (art. 88q ustawy o promocji zatrudnienia).

 

Więcej informacji na temat zezwolenia na pracę sezonową znajdziesz TUTAJ

 

Informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a powiadomienie o podjęciu lub niepodjęciu pracy
  Jednym z obowiązków pracodawcy, który powierza pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń jest powiadomienie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obcokrajowca. W jakim terminie? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Czy trzeba informować o zakończeniu pracy? Odpowiadamy.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy po wizie „humanitarnej”
  Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (tzw. humanitarnej) mogą, najpóźniej ostatniego dnia jej ważności, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Czy praca na takim zezwoleniu na pobyt czasowy może być wykonywana bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy. Kiedy wygasa z mocy prawa?
  Zezwolenie na pobyt czasowy jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca z kraju trzeciego w Polsce. Wydaje się je na maksymalnie 3 lata w związku z okolicznością, która uzasadnia ten pobyt. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje cudzoziemiec w urzędzie wojewódzkim. Kiedy takie zezwolenie wygasa z mocy prawa? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zanim cudzoziemiec będący obywatelem państwa spoza obszaru UE/EOG rozpocznie pracę w Polsce, (co do zasady) musi posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę. Rodzaj zezwolenia zależy w głównej mierze od tego, jak długo cudzoziemiec będzie wykonywał swoje obowiązki zawodowe, jaki mają one charakter oraz czy zatrudnia go firma polska, czy zagraniczna. Oto rodzaje zezwoleń na pracę w Polsce.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy