Powrót

Zezwolenie na pracę sezonową – zmiany w przepisach

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-03

Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Zmiany w przepisach dotyczą m.in. zezwolenia na pracę sezonową. Na jakie nowe zapisy w ustawie zwrócić uwagę? Czy zmieniła się procedura ubiegania się o zezwolenie sezonowe? Odpowiadamy.

Zezwolenie na pracę sezonową (tzw. zezwolenie typu S) jest szczególnym rodzajem zezwolenia na pracę. Od najpopularniejszego zezwolenia na pracę (tzw. zezwolenia typu A) odróżnia je m.in. miejsce, w którym się je uzyskuje. O zezwolenie na pracę (typu A, B, C, D i E) wnioskuje się do urzędu wojewódzkiego. Zezwolenie na pracę sezonową uzyskuje się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Kolejna różnica polega na tym, że praca sezonowa to praca wykonywana w wybranych sektorach gospodarki. Zaliczają się do nich: rolnictwo, ogrodnictwo, łowiectwo, rybactwo, turystyka, gastronomia. Działalności uznane za sezonowe określone są w rozporządzeniu wykonawczym (Dz.U.18.1749) Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

 

Co się zmieniło?

29 stycznia 2022 roku weszły w życie znowelizowane przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców. Zmianie uległy również niektóre zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To w tym dokumencie zawarte są przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową (art. 88n – 88y).

Zmianie uległy niektóre ustępy artykułu 88p. Aktualnie ustęp 10 art. 88p brzmi:

„Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, postępowanie w tej sprawie ulega umorzeniu z mocy prawa, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub

2) w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków, lub

3) w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę.”

Oznacza to, że okoliczności opisane w punktach 1), 2), 3) spowodują – z mocy prawa, a więc bez dokonywania jakichkolwiek czynności – umorzenie postępowania w tej sprawie.

Znowelizowane przepisy uchyliły ust. 11 i dodały ust. 12 artykułu 88p ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu:

„Jeżeli postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę uległo umorzeniu, wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej ulega unieważnieniu z mocy prawa.”

 

Przed 29 stycznia 2022 roku ustępy 10 i 11 art. 88p brzmiały:

10. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli okoliczności wskazują, że zezwolenie na pracę sezonową zostanie wykorzystane zgodnie z celem w późniejszym terminie. 

 

Czytaj także: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – najważniejsze zmiany w przepisach

 

Co się nie zmieniło?

Pozostałe przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową pozostały bez zmian. Tak więc, m.in.:

 • Zezwolenie sezonowe niezmiennie może obejmować maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 • Nie zmienia się procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową, zarówno dla ścieżki krajowej, jak i zagranicznej.
 • Wysokość wynagrodzenia nadal nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2022 r. wynosi 3010 zł.
 • Test rynku pracy nadal nie dotyczy obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
 • Podmiot zatrudniający nadal składa oświadczenie, czy on zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie, czy też cudzoziemiec organizuje je sobie we własnym zakresie.
 • Bez zmian pozostały przepisy dotyczące zezwolenia wielosezonowego (art. 88q ustawy o promocji zatrudnienia).

 

Więcej informacji na temat zezwolenia na pracę sezonową znajdziesz TUTAJ

 

Informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie na pracę a rodzaj umowy
  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego. Jedną z informacji widniejącą na dokumencie jest rodzaj umowy, którą pracodawca powinien zawrzeć z cudzoziemcem. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 • Cudzoziemcy - zezwolenie na pracę. Kiedy nie jest wymagany nowy dokument?
  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego, którego dokument pobytowy uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Wydaje się je na wniosek pracodawcy dla wskazanego w nim cudzoziemca. W zezwoleniu określa się warunki zatrudnienia. Czy każda ich zmiana wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – co powinien wiedzieć pracodawca?
  W związku z przepisami specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy możliwe jest powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl. Podpowiadamy, na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, wypełniający formularz powiadomienia.

 • Cudzoziemcy - praca w okresie między jednym a drugim zezwoleniem
  Co do zasady, cudzoziemiec, by mógł legalnie pracować w Polsce potrzebuje ważnego dokumentu pobytowego uprawniającego go do pracy oraz zezwolenia na pracę. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pracodawca czeka na przedłużenie zezwolenia na pracę lub cudzoziemiec na kolejne zezwolenie jednolite. Co wtedy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny
  Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

 • Podstawowy obowiązek pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca
  Jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców, podstawowa zasada brzmi: legalna praca to legalny pobyt plus zezwolenie na pracę. O ile cudzoziemiec może być zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, pobyt zawsze musi mieć legalny. Brak ważnego dokumentu pobytowego w każdej sytuacji wiąże się z nielegalnym zatrudnieniem. Dlatego tak ważne, z punktu widzenia pracodawcy, jest sprawdzenie legalnego pobytu cudzoziemca (jego dokumentu pobytowego), który ma rozpocząć pracę.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – co warto wiedzieć?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców z wybranych krajów. Uproszczoną w stosunku do zezwolenia na pracę. Nazywana jest także procedurą oświadczeniową. Obecnie, po wykluczeniu Rosji (w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie), pracodawcy w Polsce mogą zatrudniać w tym trybie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy