Powrót

Zezwolenie jednolite - zmiana warunków pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-10

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) legalizuje zarówno pobyt, jak i pracę cudzoziemca w Polsce. Jakie warunki zatrudnienia wskazuje się w decyzji wydanej do takiego zezwolenia? Które z nich można zmienić bez dodatkowych formalności, a które wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

Przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy należy szukać przede wszystkim w ustawie o cudzoziemcach. W art. 114 tego dokumentu czytamy o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę (zezwoleniu jednolitym). Udziela się go, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

W art. 118 ustawy o cudzoziemcach czytamy o informacjach, które wskazuje się w decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Są to:

1) podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym – także pracodawcę użytkownika;

2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę;

3) najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku;

4) wymiar czasu pracy;

5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy

 

Co do zasady, o czym czytamy w art. 120 ustawy o cudzoziemcach, zmiana pracodawcy, pracodawcy użytkownika lub zmiana warunków pracy (opisanych wyżej w punktach 2-5) wymaga zmiany zezwolenia jednolitego lub uzyskania nowego zezwolenia.

 

Kiedy bez zmiany lub wydania nowego zezwolenia?

W art. 119 ustawy o cudzoziemcach wymienione są sytuacje i zmiany warunków pracy, które nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Są to:

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub
 • zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

 

Warto wiedzieć

Jedynie zastąpienie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, umową o pracę może nastąpić bez potrzeby zmiany lub uzyskiwania nowego zezwolenia jednolitego. Odwrotnie, czyli zastąpić umowę o pracę umową zlecenia (lub inną umową cywilnoprawną), można jedynie po zmianie lub uzyskaniu nowego zezwolenia jednolitego.

 

Czytaj także: Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?

 

Zwiększenie wymiaru czasu pracy cudzoziemca na zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę jest możliwe i nie wymaga zmiany lub wydania nowego zezwolenia wyłącznie w przypadku umowy o pracę, np. z 1/2 etatu do pełnego etatu, z 1/4 etatu do 1/3 etatu itd.

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy czytamy:

„W sytuacji, gdy cudzoziemiec świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej i podstawą dopuszczenia go do polskiego rynku pracy jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie jest dozwolone zwiększenie określonej w tym dokumencie liczby godzin pracy cudzoziemca w tygodniu lub miesiącu – bez uprzedniej zmiany treści zezwolenia lub wydania nowego zezwolenia, które uwzględnia tę zmianę.”

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Państwowa Inspekcja Pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwentów polskich uczelni
  Cudzoziemcy, absolwenci polskich uczelni, którzy po zakończeniu nauki planują szukać pracy lub rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce mogą w związku z tym ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Co warto o nim wiedzieć? Na jaki okres jest udzielane takie zezwolenie? Odpowiadamy.

 • Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa
  Pojęcie nielegalnej pracy najczęściej kojarzy się z zatrudnianiem cudzoziemców. Dotyczy ono jednak wszystkich pracowników. Co dokładnie oznacza? Odpowiadamy.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wpis i decyzja
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje pracę obcokrajowców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w Polsce. Gdzie się je uzyskuje? Czy wydawane jest w formie decyzji? Odpowiadamy.

 • Cudzoziemiec a zgubiony paszport z ważną wizą. Co należy zrobić?
  Wiza uprawnia cudzoziemca do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. Ma ona formę naklejki, którą umieszcza się w dokumencie podróży (najczęściej paszporcie). Zdarza się, że cudzoziemiec gubi paszport i tym samym wizę, która zapewnia mu legalny pobyt. Co wtedy? Gdzie cudzoziemiec powinien szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a powiadomienie o podjęciu lub niepodjęciu pracy
  Jednym z obowiązków pracodawcy, który powierza pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń jest powiadomienie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obcokrajowca. W jakim terminie? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Czy trzeba informować o zakończeniu pracy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy