Powrót

Zatrudnianie cudzoziemców przez osoby fizyczne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-05-10

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, również mogą zatrudniać cudzoziemców. Dotyczy to głównie tych, którzy szukają pomocy domowej lub opiekuna osoby starszej. Jakie obowiązki powinna spełnić osoba fizyczna, która chce zatrudnić cudzoziemca?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a chcą zatrudnić cudzoziemca mogą to zrobić. Obowiązują je takie same zasady, jak innych pracodawców. Osoby fizyczne także muszą zadbać o dokument legalizujący pracę (zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), chyba że cudzoziemiec jest z tego obowiązku zwolniony oraz sprawdzić dokument pobytowy obcokrajowca.

 

Zanim zatrudnimy cudzoziemca

Do obowiązków osoby fizycznej, zamierzającej zatrudnić cudzoziemca, poza uzyskaniem dokumentu legalizującego pracę, należą:

 • sprawdzenie (przed powierzeniem pracy), czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce. Należy zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca;
 • upewnienie się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP. Nie każdy dokument pobytowy uprawnia cudzoziemca do podjęcia zatrudnienia, np. wiza, której cel wydania oznaczony jest numerem 01 (wiza wydana w celu turystycznym) nie umożliwia pracy;
 • podpisanie umowy z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej oraz przedstawienie cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę: wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia;
 • przekazanie cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy;
 • informowanie cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z legalizacją jego zatrudnienia;
 • przestrzeganie wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom), a także obowiązków podatkowych.

 

 

Obowiązki informacyjne

Po uzyskaniu zezwolenia na pracę lub zarejestrowaniu oświadczenia pracodawca, w tym osoba fizyczna, ma pewne obowiązki informacyjne.

W przypadku zezwolenia na pracę do obowiązków pracodawcy należy poinformowanie właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni pisemnie o zaistniałych okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę;
 • nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

W przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pracodawca powinien poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu).    

Jeżeli pracodawca nie powiadomi o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca może zostać ukarany grzywną.

 

Informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Biznes.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie jednolite – praca w okresie oczekiwania na decyzję wojewody
  Jakie warunki powinien spełnić cudzoziemiec i pracodawca, który chce go zatrudnić, by po złożeniu wniosku o zezwolenie jednolite (na pobyt czasowy i pracę) cudzoziemiec mógł legalnie pracować w okresie oczekiwania na decyzję wojewody? Wyjaśniamy.

 • Zezwolenie na pracę – zmiany w przepisach
  Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Zmianie uległy niektóre zapisy dotyczące zezwoleń na pracę. Na co powinni obecnie zwrócić uwagę pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Wiza – ważne informacje na dokumencie
  Wiza jest jednym z dokumentów pobytowych, uprawniających cudzoziemca (który takiego dokumentu potrzebuje) do przekroczenia granicy i pobytu. Na wizie znajdują się istotne informacje, które mają wpływ na zatrudnienie obcokrajowca. Opisujemy najważniejsze z nich.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Co to jest informacja starosty i jak ją uzyskać?
  Informacja starosty, nazywana także opinią starosty lub testem rynku pracy, jest dokumentem wydawanym przez powiatowy urząd pracy, który pracodawca dołącza do wniosku o zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, albo wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jak i gdzie ją uzyskać? Na co zwrócić uwagę? Ile ważna jest informacja starosty? Odpowiadamy.

 • Elektroniczne wsparcie zatrudnienia obywateli Ukrainy, czyli nowe formularze na praca.gov.pl
  12 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jej zapisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których ta ustawa dotyczy, mają zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. Mogą podejmować pracę bez zezwolenia oraz rejestrować się w powiatowych urzędach pracy, korzystając przy tym z dostępnych ofert wsparcia. Aby umożliwić i ułatwić te procesy, na portalu praca.gov.pl pojawiły się nowe formularze.

 • Zwolnienie z informacji starosty
  Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Dołącza się go m.in. do wniosku o zezwolenie na pracę. Opisujemy sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

 • Cudzoziemcy w Polsce – wiza i ruch bezwizowy
  Obywatele państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii), którzy chcą przyjechać do Polski potrzebują zezwolenia na przekroczenie granicy i pobyt (wizy). Istnieje także inna forma legalnego przekraczania polskiej granicy i przebywania na terytorium RP. Chodzi o ruch bezwizowy. Jakie są zasady pobytu w ramach ruchu bezwizowego oraz jakie są rodzaje wiz, wydawanych przez polskiego konsula?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy