Powrót

Zatrudnianie cudzoziemców przez osoby fizyczne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-05-10

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, również mogą zatrudniać cudzoziemców. Dotyczy to głównie tych, którzy szukają pomocy domowej lub opiekuna osoby starszej. Jakie obowiązki powinna spełnić osoba fizyczna, która chce zatrudnić cudzoziemca?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a chcą zatrudnić cudzoziemca mogą to zrobić. Obowiązują je takie same zasady, jak innych pracodawców. Osoby fizyczne także muszą zadbać o dokument legalizujący pracę (zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), chyba że cudzoziemiec jest z tego obowiązku zwolniony oraz sprawdzić dokument pobytowy obcokrajowca.

 

Zanim zatrudnimy cudzoziemca

Do obowiązków osoby fizycznej, zamierzającej zatrudnić cudzoziemca, poza uzyskaniem dokumentu legalizującego pracę, należą:

 • sprawdzenie (przed powierzeniem pracy), czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce. Należy zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca;
 • upewnienie się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP. Nie każdy dokument pobytowy uprawnia cudzoziemca do podjęcia zatrudnienia, np. wiza, której cel wydania oznaczony jest numerem 01 (wiza wydana w celu turystycznym) nie umożliwia pracy;
 • podpisanie umowy z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej oraz przedstawienie cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę: wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia;
 • przekazanie cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy;
 • informowanie cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z legalizacją jego zatrudnienia;
 • przestrzeganie wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom), a także obowiązków podatkowych.

 

 

Obowiązki informacyjne

Po uzyskaniu zezwolenia na pracę lub zarejestrowaniu oświadczenia pracodawca, w tym osoba fizyczna, ma pewne obowiązki informacyjne.

W przypadku zezwolenia na pracę do obowiązków pracodawcy należy poinformowanie właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni pisemnie o zaistniałych okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę;
 • nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

W przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pracodawca powinien poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu).    

Jeżeli pracodawca nie powiadomi o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca może zostać ukarany grzywną.

 

Informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Biznes.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
  Gdy mówimy o przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę powinniśmy sięgnąć do artykułów 231, 231a i 232 Kodeksu pracy. Jakie obowiązki ma poprzedni i nowy pracodawca? Jakie prawa przysługują w tej sytuacji pracownikom? Odpowiadamy.

 • Odpowiedzialność materialna pracownika
  Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach Kodeksu pracy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy
  Cudzoziemcowi, będącemu absolwentem polskiej uczelni, który poszukuje pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić.

 • Umowa o pracę - zmiana warunków i powierzenie innej pracy
  Umowa o pracę jest najpopularniejszym rodzajem nawiązania stosunku pracy. Zdarzają się przypadki, że w trakcie trwania umowy pracodawca chce zmienić warunki pracy, zawarte w dokumencie. Co wtedy? I jak wygląda sytuacja przy tymczasowym powierzeniu innej pracy?

 • Terminarz przyjmowania wniosków w ramach tarczy antykryzysowej
  Do kiedy firmy mogą składać wnioski do urzędów pracy?

 • Zaproszenie a praca cudzoziemca w Polsce
  Zaproszenie jest dokumentem, który umożliwia uzyskanie przez cudzoziemca wizy w polskim konsulacie. Wiza taka nie wyklucza podjęcia pracy w Polsce. Należy jednak spełnić pewne warunki. Są też ograniczenia. Jakie? Odpowiadamy.

 • Cel wydania wizy krajowej lub Schengen
  Wiza jest dokumentem wydawanym w polskim konsulacie w kraju ojczystym cudzoziemca w celu przyjazdu do Polski. Cel wydania wizy określa ustawa o cudzoziemcach.

 • Zwolnienie z informacji starosty
  Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Dołącza się go m.in. do wniosku o zezwolenie na pracę. Opisujemy sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.