Powrót

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-24

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie zatrudnienia. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia.

Warunki i wysokość zasiłku chorobowego określają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom, spełniającym ustawowe warunki w zakresie ubezpieczenia chorobowego w czasie trwania stosunku pracy, jak również po jego ustaniu w określonych przypadkach.

 

Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego (wynikającego, np. ze stosunku pracy) następuje, w sytuacji gdy:

 • niezdolność do pracy powstała podczas zatrudnienia i trwa  po ustaniu stosunku pracy,
 • niezdolność do pracy powstała po ustaniu stosunku pracy.

Zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli choroba trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstała:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego,
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 

Nieprzerwana niezdolność do pracy

Spełnienie warunku nieprzerwanej niezdolności do pracy nie oznacza jednego zwolnienia lekarskiego wystawionego na okres co najmniej 30 dni. Przyczyna niezdolności do pracy może wynikać z różnych chorób oraz może być wykazana na więcej niż jednym zwolnieniu lekarskim. Warunkiem koniecznym jest natomiast, aby pomiędzy okresami niezdolności do pracy nie było nawet jednodniowej przerwy. Wtedy warunek ciągłości zwolnienia lekarskiego zostanie spełniony.

 

Wniosek o zasiłek chorobowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby otrzymać zasiłek chorobowy należy wystąpić do ZUS z odpowiednim wnioskiem. Jako wniosek o zasiłek należy złożyć: 

 • wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53,
 • wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – jeśli otrzymano go od lekarza,
 • druku Z-10, w przypadku gdy otrzymano pierwsze zaświadczenie lekarskie, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

 

Kiedy zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie będzie wypłacony?

Zgodnie z art. 13 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje osobie, która:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu (w przypadku pracowników 30 dni),
 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego,
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu w KRUS.

 

Okres wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy trwa nie dłużej niż 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w okresie ciąży - 270 dni. Jeżeli po wyczerpaniu tego limitu, osoba pobierająca zasiłek jest nadal niezdolna do pracy, może ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

ZUS do jednego okresu zasiłkowego dodaje wszystkie okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli niezdolność była spowodowana różnymi przyczynami. Okres zasiłkowy to czas pobierania zasiłku chorobowego.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca na dwa etaty
  Pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, jak również z innymi pracodawcami. Podpowiadamy, jakie są ograniczenia w tym zakresie oraz co wówczas ze składkami ZUS?

 • Zatrudnienie studenta na umowę zlecenia
  Dla wielu studentów okres studiów to dobra okazja do podjęcia pierwszej pracy. Szczególnie dla studentów ostatniego roku. Najbardziej popularną formą zatrudnienia studenta jest umowa zlecenia, która daje zleceniobiorcy możliwość pracy w dogodnych dla siebie godzinach. Zatrudnienie studenta wiąże się też z korzyściami dla pracodawcy. Podpowiadamy, dlaczego taka forma zatrudnienia może opłacać się pracodawcy.

 • Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania
  Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

 • Czym jest Fundusz Pracy?
  Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki, jednak w praktyce wynosi ona 2%, a pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy. Podpowiadamy, jaki jest cel Funduszu Pracy oraz w jakich przypadkach pracodawca jest zwolniony z jego opłacania.

 • Składki odprowadzane za osobę bezrobotną
  Rejestracja w urzędzie pracy ma na celu wsparcie osoby bezrobotnej w podjęciu zatrudnienia. Chęć uzyskania statusu osoby bezrobotnej nie może być podyktowana wyłącznie potrzebą posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, jakie składki odprowadza urząd pracy za zarejestrowaną osobę bezrobotną.

 • Jak zatrudnić nianię i uzyskać finansowanie składek ZUS
  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę uaktywniającą! Składki może sfinansować budżet państwa, dzięki czemu niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość.

 • Czasowa niezdolność do pracy a świadczenia wypłacane przez pracodawcę
  Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

 • Umowa na czas określony a ciąża
  Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będące w ciąży, często zastanawiają się, czy umowa zawarta na czas określony zostanie przedłużona, gdy urodzi się dziecko. Podpowiadamy kiedy taka umowa może być przedłużona oraz czy kobieta nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.