Powrót

Wizy – zmiany w przepisach dotyczących celu wydania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-07

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy określające cel wydania wizy Schengen (C) oraz wizy krajowej (D). Zmieniają one dotychczasowe zapisy. Przedstawiamy aktualny stan prawny, zawarty w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Od 1 grudnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy, które zmieniają oznaczenia celów wydania wizy. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców czytamy:

 

§ 2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:

1) „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

2) „02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

3) „03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

4) „04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

5) „05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

6) „05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

7) „06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;

8) „07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

9) „08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

10) „09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;

11) „10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;

12) „11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;

13) „12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;

14) „13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

15) „13a” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;

16) „13b” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;

17) „14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;

18) „15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

19) „16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

20) „17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

21) „17a” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;

22) „18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

23) „19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;

24) „20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

25) „21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

26) „22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

27) „22a” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

28) „23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24a ustawy.

Ważna zmiana, która weszła w życie 1 grudnia 2020 r. dotyczy wizy wydawanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (cel wydania "21"). Dotychczas, czyli do 30 listopada 2020 r., ten typ wizy nie umożliwiał podjęcia pracy nawet z zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Obecnie wiza ta umożliwia pracę na terytorium RP i to bez zezwolenia lub oświadczenia. Czyli, pracodawca widząc taką wizę w paszporcie cudzoziemca może podpisać z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

 

Wizy Schengen i krajowa

Wizy do Polski wydawane są jako wizy Schengen albo krajowe przez polskiego konsula. W celu uzyskania wizy należy się zwrócić do właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) – wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Wiza krajowa (tj. długoterminowa - oznaczona symbolem D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

 

Wizy Schengen i krajowa w przepisach

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wymienia akty prawne, w których należy szukać definicji wiz Schengen i krajowej. I tak:

 

Wiza Schengen – oznacza wizę, o której mowa w art. 2 pkt 2–5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz.UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.). Czyli:

1) „wiza” oznacza zezwolenie wydawane przez państwo członkowskie na:

a) tranzyt przez terytorium państw członkowskich lub planowany pobyt na terytorium państw członkowskich nieprzekraczający trzech miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw członkowskich;

b) tranzyt przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych państw członkowskich;

2) „wiza jednolita” oznacza wizę ważną na całym terytorium państw członkowskich;

3) „wiza o ograniczonej ważności terytorialnej” oznacza wizę ważną na terytorium jednego lub kilku, lecz nie wszystkich, państw członkowskich;

4) „tranzytowa wiza lotniskowa” oznacza wizę uprawniającą do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów lotniczych państw członkowskich;

 

Wiza krajowa – oznacza wizę, o której mowa w art. 18 Konwencji Wykonawczej Schengen, wydaną przez organ polski. Czyli:

Wizy zezwalające na pobyt przekraczający trzy miesiące są wizami krajowymi wydawanymi przez jedną z Umawiających się Stron zgodnie z jej prawem krajowym. Wizy takie umożliwiają ich posiadaczom tranzyt przez terytoria innych Umawiających się Stron w celu przejazdu na terytorium Umawiającej się Strony, która wizę wydała, chyba że osoby te nie spełniają warunków wjazdu określonych w artykule 5 ustęp 1 litery a), d) i e) lub znajdują się na krajowej liście wpisów do celów odmowy wjazdu Umawiającej się Strony, przez której terytorium zamierzają przejechać.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Konwencja Wykonawcza Schengen.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie na pracę typu A i jeden z obowiązków pracodawcy
  Zezwolenie na pracę typu A legalizuje pracę cudzoziemców, którzy nie są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia, w Polsce. Pracodawca powinien pamiętać o obowiązkach, które na nim spoczywają po uzyskaniu dokumentu. Jednym z nich jest przekazanie zezwolenia cudzoziemcowi. W ilu egzemplarzach i w jakiej formie? Odpowiadamy.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy, który uzyskał dla cudzoziemca zezwolenie na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zatrudniasz cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Masz obowiązki informacyjne względem urzędu wojewódzkiego. Sprawdź, jakie!

 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 2023
  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nazywana specustawą wojenną) obowiązuje od 12 marca 2022 r. Reguluje ona m.in. kwestie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce i ich legalnego zatrudnienia. Od czasu wejścia w życie, ustawa „wojenna” była kilka razy nowelizowana. Co się zmieniło w przepisach dotyczących legalizacji zatrudnienia i legalnego pobytu obywateli Ukrainy w 2023 r.? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite – załącznik nr 1
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę umożliwia legalizację pobytu i pracy cudzoziemca w ramach jednej procedury, dlatego nazywane jest zezwoleniem jednolitym. Wśród dokumentów, które cudzoziemiec musi złożyć do urzędu wojewódzkiego, aby uzyskać takie zezwolenie, jest załącznik nr 1. Kto wypełnia ten dokument i jakie informacje się w nim znajdują? Odpowiadamy.

 • Wiza – co warto wiedzieć?
  Wiza jest pisemnym zezwoleniem na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. Można też, w określonych przypadkach, otrzymać ją na granicy. Ma ona zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży. Może też mieć postać stempla lub wpisu. Jakie są najpopularniejsze rodzaje wiz wydawanych przez polskie uprawnione organy? Czym się charakteryzują? Odpowiadamy.

 • Wynagrodzenie na zezwoleniu na pracę typu A
  W zezwoleniu na pracę, które pracodawca uzyskuje, gdy chce zatrudnić cudzoziemca z kraju trzeciego, określa się m.in. wynagrodzenie. Jakie ono powinno być? Co na ten temat czytamy w przepisach?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy