Powrót

Wizy – zmiany w przepisach dotyczących celu wydania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-07

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy określające cel wydania wizy Schengen (C) oraz wizy krajowej (D). Zmieniają one dotychczasowe zapisy. Przedstawiamy aktualny stan prawny, zawarty w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Od 1 grudnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy, które zmieniają oznaczenia celów wydania wizy. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców czytamy:

 

§ 2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:

1) „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

2) „02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

3) „03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

4) „04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

5) „05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

6) „05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

7) „06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;

8) „07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

9) „08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

10) „09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;

11) „10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;

12) „11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;

13) „12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;

14) „13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

15) „13a” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;

16) „13b” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;

17) „14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;

18) „15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

19) „16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

20) „17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

21) „17a” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;

22) „18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

23) „19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;

24) „20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

25) „21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

26) „22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

27) „22a” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

28) „23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24a ustawy.

Ważna zmiana, która weszła w życie 1 grudnia 2020 r. dotyczy wizy wydawanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (cel wydania "21"). Dotychczas, czyli do 30 listopada 2020 r., ten typ wizy nie umożliwiał podjęcia pracy nawet z zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Obecnie wiza ta umożliwia pracę na terytorium RP i to bez zezwolenia lub oświadczenia. Czyli, pracodawca widząc taką wizę w paszporcie cudzoziemca może podpisać z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

 

Wizy Schengen i krajowa

Wizy do Polski wydawane są jako wizy Schengen albo krajowe przez polskiego konsula. W celu uzyskania wizy należy się zwrócić do właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) – wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Wiza krajowa (tj. długoterminowa - oznaczona symbolem D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

 

Wizy Schengen i krajowa w przepisach

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wymienia akty prawne, w których należy szukać definicji wiz Schengen i krajowej. I tak:

 

Wiza Schengen – oznacza wizę, o której mowa w art. 2 pkt 2–5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz.UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.). Czyli:

1) „wiza” oznacza zezwolenie wydawane przez państwo członkowskie na:

a) tranzyt przez terytorium państw członkowskich lub planowany pobyt na terytorium państw członkowskich nieprzekraczający trzech miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw członkowskich;

b) tranzyt przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych państw członkowskich;

2) „wiza jednolita” oznacza wizę ważną na całym terytorium państw członkowskich;

3) „wiza o ograniczonej ważności terytorialnej” oznacza wizę ważną na terytorium jednego lub kilku, lecz nie wszystkich, państw członkowskich;

4) „tranzytowa wiza lotniskowa” oznacza wizę uprawniającą do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów lotniczych państw członkowskich;

 

Wiza krajowa – oznacza wizę, o której mowa w art. 18 Konwencji Wykonawczej Schengen, wydaną przez organ polski. Czyli:

Wizy zezwalające na pobyt przekraczający trzy miesiące są wizami krajowymi wydawanymi przez jedną z Umawiających się Stron zgodnie z jej prawem krajowym. Wizy takie umożliwiają ich posiadaczom tranzyt przez terytoria innych Umawiających się Stron w celu przejazdu na terytorium Umawiającej się Strony, która wizę wydała, chyba że osoby te nie spełniają warunków wjazdu określonych w artykule 5 ustęp 1 litery a), d) i e) lub znajdują się na krajowej liście wpisów do celów odmowy wjazdu Umawiającej się Strony, przez której terytorium zamierzają przejechać.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Konwencja Wykonawcza Schengen.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zanim cudzoziemiec będący obywatelem państwa spoza obszaru UE/EOG rozpocznie pracę w Polsce, (co do zasady) musi posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę. Rodzaj zezwolenia zależy w głównej mierze od tego, jak długo cudzoziemiec będzie wykonywał swoje obowiązki zawodowe, jaki mają one charakter oraz czy zatrudnia go firma polska, czy zagraniczna. Oto rodzaje zezwoleń na pracę w Polsce.

 • Kiedy nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę?
  Zezwolenie na pracę (typu A) legalizuje pracę cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce. W dokumencie tym wskazani są konkretni pracodawca i obcokrajowiec. Ponadto, w zezwoleniu na pracę wymienione są warunki, na których cudzoziemiec powinien świadczyć pracę. Ich zmiana wymaga uzyskania nowego dokumentu. Jednak nie zawsze. W jakich okolicznościach, po dokonanych zmianach, nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pracę sezonową. Co warto wiedzieć?
  Zezwolenie na pracę sezonową (typu S) jest szczególnym rodzajem zezwolenia na pracę w Polsce. Od „standardowego” zezwolenia na pracę (typu A) odróżnia je przede wszystkim urząd, w którym pracodawca o nie wnioskuje, wysokość opłaty i okres, na jaki może być wydane. Co warto wiedzieć o zezwoleniu na pracę sezonową? Oto garść przydatnych informacji.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Cudzoziemcy – nauczyciele akademiccy na polskich uczelniach a zezwolenie na pracę
  Czy cudzoziemcy, którzy pracują w Polsce jako nauczyciele akademiccy potrzebują do tego zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Zmiana wymiaru czasu pracy lub ilości godzin cudzoziemca
  Czy pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze czasu pracy lub w większej liczbie godzin niż określona w dokumencie legalizującym wykonywanie pracy? To pytanie, które często zadają osoby zatrudniające cudzoziemców. Odpowiadamy i wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy