Powrót

Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-22

Przebywasz na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym? Sprawdź, co z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym.

Przebywanie na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim nie wpływa na okres urlopu wypoczynkowego. W zależności od stażu pracy, liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26) będzie w całości dostępna dla matki lub ojca po powrocie z takiego urlopu.

 

Czytaj także: Urlop wypoczynkowy- wymiar urlopu

 

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim

Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dotyczy to także pracownika - ojca wychowującego dziecko lub pracownika - innego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3 Kodeksu pracy, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim jest uprawnieniem pracownicy, a nie jej obowiązkiem. Pracownica może złożyć wniosek w innym, odpowiadającym jej, terminie. Jeżeli jednak zdecyduje się na złożenie wniosku w innym czasie, pracodawca ma prawo odmowy udzielenia urlopu wypoczynkowego. 

Warto zaznaczyć, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest zobowiązany taki urlop wykorzystać.

 

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Od daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego zależy, czy urlop wypoczynkowy za dany rok będzie przysługiwał.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca tego roku albo w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca roku kalendarzowego.

Oznacza to, że jeśli urlop wychowawczy rozpocznie się najwcześniej od 2 stycznia, to prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje w pełnym wymiarze, tj. 20 lub 26 dni, dlatego że urlop wychowawczy rozpoczął się po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu. Krótko mówiąc, za rok, w którym rozpoczyna się urlop wychowawczy, przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze.

W przypadku gdy urlop wychowawczy rozpocznie się 2 stycznia 2020 r. i zakończy się 31 grudnia 2022 roku, to za rok 2020 pracownikowi będzie przysługiwało 20 lub 26 dni urlopu, a za rok 2021 i 2022 urlop wypoczynkowy nie będzie przysługiwał.

W razie urlopu wychowawczego przypadającego w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 31 marca 2022 r., urlop wypoczynkowy za 2020 r. będzie przysługiwał w pełnym wymiarze, za rok 2022 urlop nie przysługuje, a za rok 2021 urlop wypoczynkowy będzie naliczony proporcjonalnie (pomniejszony o styczeń, luty i marzec).

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Uprawnienia pracownika-rodzica dziecka niepełnosprawnego
  Pracownik opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym może wnioskować o elastyczne formy zatrudnienia, jeśli nie naruszają one organizacji pracy. Podpowiadamy, z jakich ułatwień mogą skorzystać rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz jakich formalności należy dopełnić.

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracodawca nie może więc bez zgody pracownika dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wypłaty. Wyjątek stanowią sytuacje przewidziane w przepisach, np. świadczenia alimentacyjne. Pozostałe, bezpodstawne potrącenia są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.

 • Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe?
  Kiedy zakład produkcyjny z jakichś powodów zaczyna stopniowo ograniczać produkcję, może to doprowadzić do przestoju w firmie. Niektórzy pracodawcy w takich sytuacjach decydują się na redukcję zatrudnienia, inni natomiast wolą zachować pracowników. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracowników na czas przestoju, a kiedy powinien im wypłacać pełne wynagrodzenie postojowe.

 • Urlop dla poratowania zdrowia
  Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym rodzajem płatnego urlopu. Przysługuje on określonym grupom pracowników w ściśle określonych przypadkach. Podpowiadamy, kto i w jakich okolicznościach może z niego skorzystać.

 • Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
  Przepisy polskiego prawa pracy zapewniają kobietom nie tylko ochronę zatrudnienia w okresie ciąży, ale również gwarantują możliwość powrotu do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Jakie warunki muszą być spełnione oraz na co mogą liczyć mamy wracające do pracy? Odpowiadamy.

 • Plan urlopów a gwarancja dotrzymania terminu
  Dobrze przygotowany plan urlopów to dla firmy gwarancja niezachwianego działania, szczególnie w sezonie wakacyjnym. I choć nie każdy pracodawca jest zobowiązany do jego tworzenia, warto go przygotować. Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Sprawdziliśmy to.

 • Praca w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem
  Celem urlopów związanych z rodzicielstwem jest pogłębienie więzi między rodzicami a dziećmi. Zdarzają się jednak sytuacje, w których świeżo upieczeni rodzice chcą podjąć pracę w okresie korzystania z tych świadczeń. Czy jest to dopuszczalne? Na co zwrócić uwagę? Odpowiadamy.

 • Praca w niedziele i święta
  Zgodnie z przepisami dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w ustawie o dniach wolnych. Co do zasady, w tych dniach nie można pracować. Kodeks pracy przewiduje jednak przypadki, kiedy praca może być wykonywana w niedziele bądź święto. Co to za przypadki? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy