Powrót

Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-22

Interpretacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce często przysparza pracodawcom wielu trudności. Jednak nieprzestrzeganie tych przepisów może wiązać się z konsekwencjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Podpowiadamy, jakie konsekwencje grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca oraz za nielegalne wykonywanie pracy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi uważa się zatrudnienie cudzoziemca:

 • nieposiadającego legalnego pobytu w Polsce (tj. wizy czy karty pobytu),
 • przebywającego w Polsce na podstawie wizy turystycznej,
 • nieposiadającego odpowiedniego dokumentu legalizującego zatrudnienie, chyba że jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
 • na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu na pracę,
 • bez zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

Konsekwencje dla pracodawcy

Pracodawca powierzający cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Ponadto, jeśli pracodawca umyślnie wprowadza cudzoziemca w błąd prowadząc do nielegalnego wykonywania przez niego pracy, podlega karze grzywny od 3.000 zł do 30.000 zł. Takiej samej karze podlega żądanie od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy.

Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest również do dopełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 88i oraz art. 88z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Następstwem niedopełnienia tych obowiązków informacyjnych może być kara grzywny do 5.000 zł.

 

Konsekwencje wobec cudzoziemca

Cudzoziemiec nielegalnie wykonujący pracę:

 • podlega karze grzywny w wysokości do 5.000 zł,
 • może zostać zobowiązany do powrotu lub
 • może otrzymać zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres od 1 roku do 3 lat (art. 318 i 319 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach).

 

Odmowa wydania zezwoleń na pracę

Konsekwencją nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca może być również odmowa wydania zezwoleń na pracę dla nowych cudzoziemców, o które wnioskuje dany pracodawca. Przesłankami odmowy wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę są sytuacje, gdy:

 • podmiot powierzający pracę został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tzw. kwalifikowane postaci wykroczeń),
 • podmiot powierzający pracę w ciągu 2 lat od uznania za winnego nielegalnego powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie.

Analogiczne zasady stosuje się w przypadku odmowy wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (art. 88j ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 88z ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca sezonowa cudzoziemców – wniosek wielosezonowy
  Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, w ramach działalności uznanych za sezonowe, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy przewidziano pewne ułatwienia, w tym możliwość złożenia tzw. wniosku wielosezonowego.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Zasady udzielania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Jakie okresy uznaje się za nieprzerwany pobyt?

 • Pobyt cudzoziemca – procedury administracyjne
  Pobyt cudzoziemca w Polsce, zwłaszcza jeśli dotyczy wydłużenia pierwotnego okresu, wiąże się z załatwianiem formalności. Wnioski, dokumenty czy terminy urzędowe mogą sprawić kłopot. Wyjaśniamy kwestię wezwania z urzędu dotyczącą cudzoziemców, legalizujących pobyt w Polsce.

 • Konto firmowe na praca.gov.pl
  Konto organizacji (konto firmowe, konto firmy) to jedna z funkcji (kontekst) dostępnych na module praca.gov.pl. Jest ona ułatwieniem, umożliwiającym wgląd w wysłane wnioski reprezentantom danej organizacji (firmy).

 • Zezwolenie na pracę typu B
  Zezwolenie na pracę typu B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Jest ono wydawane na standardowy okres do 3 lat. Gdzie załatwić sprawę i jak ubiegać się o to zezwolenie? Wyjaśniamy.

 • Odprawa pośmiertna
  Odprawa pośmiertna wypłacana jest uprawnionym członkom rodziny pracownika w razie jego śmierci. Jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.