Powrót

Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-22

Interpretacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce często przysparza pracodawcom wielu trudności. Jednak nieprzestrzeganie tych przepisów może wiązać się z konsekwencjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Podpowiadamy, jakie konsekwencje grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca oraz za nielegalne wykonywanie pracy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi uważa się zatrudnienie cudzoziemca:

 • nieposiadającego legalnego pobytu w Polsce (tj. wizy czy karty pobytu),
 • przebywającego w Polsce na podstawie wizy turystycznej,
 • nieposiadającego odpowiedniego dokumentu legalizującego zatrudnienie, chyba że jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
 • na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu na pracę,
 • bez zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

Konsekwencje dla pracodawcy

Pracodawca powierzający cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Ponadto, jeśli pracodawca umyślnie wprowadza cudzoziemca w błąd prowadząc do nielegalnego wykonywania przez niego pracy, podlega karze grzywny od 3.000 zł do 30.000 zł. Takiej samej karze podlega żądanie od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy.

Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest również do dopełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 88i oraz art. 88z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Następstwem niedopełnienia tych obowiązków informacyjnych może być kara grzywny do 5.000 zł.

 

Konsekwencje wobec cudzoziemca

Cudzoziemiec nielegalnie wykonujący pracę:

 • podlega karze grzywny w wysokości do 5.000 zł,
 • może zostać zobowiązany do powrotu lub
 • może otrzymać zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres od 1 roku do 3 lat (art. 318 i 319 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach).

 

Odmowa wydania zezwoleń na pracę

Konsekwencją nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca może być również odmowa wydania zezwoleń na pracę dla nowych cudzoziemców, o które wnioskuje dany pracodawca. Przesłankami odmowy wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę są sytuacje, gdy:

 • podmiot powierzający pracę został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tzw. kwalifikowane postaci wykroczeń),
 • podmiot powierzający pracę w ciągu 2 lat od uznania za winnego nielegalnego powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie.

Analogiczne zasady stosuje się w przypadku odmowy wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (art. 88j ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 88z ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Kara pieniężna względem pracownika
  Art. 108 Kodeksu pracy jasno określa okoliczności oraz sposób, w jaki pracodawca może zastosować karę pieniężną względem pracownika.

 • Zaproszenie a praca cudzoziemca w Polsce
  Zaproszenie jest dokumentem, który umożliwia uzyskanie przez cudzoziemca wizy w polskim konsulacie. Wiza taka nie wyklucza podjęcia pracy w Polsce. Należy jednak spełnić pewne warunki. Są też ograniczenia. Jakie? Odpowiadamy.

 • Cel wydania wizy krajowej lub Schengen
  Wiza jest dokumentem wydawanym w polskim konsulacie w kraju ojczystym cudzoziemca w celu przyjazdu do Polski. Cel wydania wizy określa ustawa o cudzoziemcach.

 • Zwolnienie z informacji starosty
  Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Dołącza się go m.in. do wniosku o zezwolenie na pracę. Opisujemy sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

 • Zezwolenie jednolite – obowiązki po uzyskaniu zezwolenia
  Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy, czytamy w art. 114 ustawy o cudzoziemcach. Po wydaniu takiego zezwolenia cudzoziemiec ma pewne obowiązki. Jakie? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite – odmowa wydania lub cofnięcie
  Zezwolenie na pobyt i pracę, tzw. zezwolenie jednolite, jest wydawane cudzoziemcom zamierzającym podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium RP, przez okres dłuższy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Istnieją sytuacje, w których wojewoda może nie wydać takiego zezwolenia lub cofnąć dokument już wydany. Opisujemy takie okoliczności.

 • Jak zatrudnić specjalistów ze Wschodu?
  Należy zauważyć, iż pojęcie „Wschodu” jest dość szerokie – tym bardziej z punktu widzenia polskiego prawa migracyjnego. Stąd też różne są zasady zatrudniania obcokrajowców ze Wschodu. Prawo polskie, co do zasady wymaga, żeby cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej posiadał zezwolenie na pracę. Możemy wyróżnić kilka typów zezwoleń. Są one wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo przez starostę.

 • Zatrudnianie cudzoziemców. Obowiązki pracodawcy
  Czego powinien dopilnować pracodawca przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.