Powrót

Przedwstępna umowa o pracę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-18

Przedwstępna umowa o pracę nie jest umową regulowaną przepisami Kodeksu pracy, jest to umowa cywilnoprawna. Podpowiadamy, kiedy warto taką umowę zawrzeć i co się z nią wiąże.

Przedwstępna umowa o pracę ma na celu zobowiązanie pracodawcy i przyszłego pracownika do zawarcia właściwej umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że umowa przedwstępna nie jest wiążąca. Kodeks pracy mówi, że w sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Tak jest właśnie z przedwstępną umową o pracę. Jeżeli postanowienia takiej umowy nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy, to jest ona zgodna z prawem. Definicję umowy przedwstępnej określa art. 389 Kodeksu cywilnego.

 

W jakim celu zawiera się przedwstępną umowę o pracę?

Umowa przedwstępna zawiera zobowiązanie stron do nawiązania w przyszłości stosunku pracy w sytuacji, gdy zawarcie ostatecznej umowy o pracę na danym etapie nie jest możliwe.

Zawarcie przedwstępnej umowy o pracę może być przydatne w sytuacji, gdy pracownik, który zamierza rozwiązać umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą chce mieć pewność, że po okresie wypowiedzenia tej umowy będzie zatrudniony u nowego pracodawcy na warunkach uzgodnionych w umowie przedwstępnej lub otrzyma stosowne odszkodowanie w razie niewywiązania się przyszłego pracodawcy z tej umowy.

 

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna powinna zawierać postanowienia umowy przyrzeczonej, jak również termin, w ciągu którego umowa przyrzeczona ma być zawarta. W treści przedwstępnej umowy o pracę powinny być określone:

 • rodzaj umowy,
 • stanowisko,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wymiar etatu,
 • wynagrodzenie pracownika.

Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy z uwagi na brak w niej istotnych postanowień, a w szczególności określenia rodzaju pracy, terminu jej rozpoczęcia i wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy, to żadna ze stron nie może dochodzić zawarcia umowy o pracę na podstawie art. 390 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p. oraz odszkodowania za niewywiązanie się z umowy.

 

Niewywiązanie się z umowy

Strona, która nie wywiąże się z warunków umowy, powinna liczyć się z koniecznością zapłaty odszkodowania.

Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z umowy, niedoszły pracownik może żądać odszkodowania lub dochodzenia na drodze sądowej zawarcia umowy o pracę. Odszkodowanie na rzecz niedoszłego pracownika nie może być jednak wyższe niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę, jaką otrzymywałby zgodnie z podpisaną umową przedwstępną.

Jeśli natomiast pracownik uchyla się od zawarcia stosunku pracy, pracodawca może żądać jedynie odszkodowania za straty, jakie poniósł w związku z niezatrudnieniem się tej osoby. Pracodawca nie może żądać od drugiej strony umowy przedwstępnej podpisania umowy o pracę. Umowa przedwstępna może zawierać zapis o karze umownej w razie uchylenia się przez jedną ze stron od zawarcia właściwej umowy o pracę.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Art. 300 Kodeksu pracy.

Art. 389-390 Kodeksu cywilnego.

https://sip.lex.pl/procedury/zawarcie-przedwstepnej-umowy-o-prace-1610616568


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jak zatrudnić nianię i uzyskać finansowanie składek ZUS
  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę uaktywniającą! Składki może sfinansować budżet państwa, dzięki czemu niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość.

 • Czasowa niezdolność do pracy a świadczenia wypłacane przez pracodawcę
  Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

 • Aneks do umowy o pracę – kiedy można go zastosować?
  Zawarcie umowy o pracę nie oznacza, że warunki zatrudnienia nie mogą ulec zmianie. Pracodawca ma prawo zmodyfikować postanowienia umowy o pracę, jednak pracownik nie musi się z nimi zgodzić. Podpowiadamy, w jakich przypadkach pracodawca może zastosować aneks do umowy o pracę bez konieczności zawierania nowej umowy.

 • Umowa na czas określony a ciąża
  Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będące w ciąży, często zastanawiają się, czy umowa zawarta na czas określony zostanie przedłużona, gdy urodzi się dziecko. Podpowiadamy kiedy taka umowa może być przedłużona oraz czy kobieta nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym
  Kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo, a kiedy możesz się ubezpieczyć dobrowolnie? Odpowiadamy.

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z rodzicielstwem
  Dla rodzica, który chce pozostać aktywny zawodowo, obniżenie wymiary etatu jest sporym udogodnieniem. Podpowiadamy, kto z takiego przywileju może skorzystać.

 • Uprawnienia pracownicze ojców związane z rodzicielstwem
  Narodziny dziecka wciąż jeszcze kojarzą się z odejściem pracującej matki na urlop macierzyński czy wychowawczy. Warto przypomnieć, że uprawnienia rodzicielskie przysługują również ojcom, którzy coraz chętniej z nich korzystają. Podpowiadamy, z jakiego urlopu mogą skorzystać ojcowie.

 • Dni wolne w 2021 roku w Polsce
  Kto z nas nie lubi dodatkowych dni wolnych? Wiele osób czeka na nie z utęsknieniem i planuje wyjazdy z dużym wyprzedzeniem. Jak się okazuje, Polska na tle innych krajów, ma całkiem sporo dni ustawowo wolnych. Jak pod tym względem będzie prezentował się rok 2021?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.