Powrót

Pobyt cudzoziemca – procedury administracyjne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-08

Pobyt cudzoziemca w Polsce, zwłaszcza jeśli dotyczy wydłużenia pierwotnego okresu, wiąże się z załatwianiem formalności. Wnioski, dokumenty czy terminy urzędowe mogą sprawić kłopot. Wyjaśniamy kwestię wezwania z urzędu dotyczącą cudzoziemców, legalizujących pobyt w Polsce.

Kwestię pobytu cudzoziemców w Polsce, bardzo często związanego z wykonywaniem pracy, określa szereg przepisów, zawartych w kilku ustawach i rozporządzeniach. Do tego dochodzą procedury urzędów wojewódzkich i urzędów pracy. Legalizacja pobytu cudzoziemców oraz legalizacja ich zatrudnienia, zwłaszcza jeśli dotyczy obcokrajowców z państw trzecich, może być kłopotliwa. Jednym z ważnych tematów, związanych z załatwianiem spraw w urzędzie, jest wezwanie.

 

Termin

Podstawową kwestią jest termin, w jakim należy składać dokumenty po otrzymaniu wezwania. Kluczowa jest tu informacja zawarta w dostarczonym do nas piśmie. To w wezwaniu powinny znaleźć się informacje o terminie złożenia dokumentów. Pierwszym dniem terminu jest następny dzień po doręczeniu pisma. Oznacza to, że jeśli pismo było odebrane, np. 1 września i termin uzupełnienia dokumentów wyznaczono w ciągu 7 dni, 2 września jest  pierwszym dniem, a 8 września ostatnim dniem na ich złożenie.

W przypadku wezwań, często pojawia się temat skutecznego doręczenia pisma. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, za skutecznie doręczone uważane są również wezwania nieodebrane przez adresata. W razie nieodebrania pisma listonosz zostawia zawiadomienie o złożeniu pisma, np. w urzędzie pocztowym wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w terminie 7 dni. W przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie tych 14 dni pismo, nawet jeśli nie zostało odebrane, uważa się za doręczone i trafia ono do akt sprawy.

Warto więc niezwłocznie informować urząd, który prowadzi nasza sprawę, o wszelkich zmianach adresu do korespondencji.

 

Przekroczenie terminu

Niezłożenie dokumentów (nieuzupełnienie braków) w terminie wyznaczonym w wezwaniu może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania (zgodnie z art. 64. Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Jeśli uchybienie (przekroczenie) terminu nastąpiło bez naszej winy, i uprawdopodobnimy to, możemy zwrócić się z prośbą o przywrócenie terminu. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia.

W wypadku wezwań do uzupełnienia braków materialnych, niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie może skutkować przedłużeniem postępowania lub decyzją negatywną.

 

Lista dokumentów

Lista wymaganych dokumentów do uzupełnienia razem z dokładnym wyjaśnieniem znajduje się w wezwaniu wysłanym przez urząd. Dlatego, przede wszystkim, należy dokładnie zapoznać się z treścią pisma.

W wypadku zezwoleń na pobyt lista wymaganych dokumentów podana jest również na stronie internetowej do sprawdzania statusu sprawy. Wyjaśnienie, co dokładnie oznaczają niektóre typy wymaganych dokumentów znajduje się również na stronie urzędu, w odpowiednich zakładkach. Podane są tam również aktualne informacje o zasadach uzupełniania dokumentów.

 

Art. 113 ustawy o cudzoziemcach

Art. 113 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach stanowi: cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Tak więc, sytuacja, w której cudzoziemiec otrzymał wezwanie do wywiązania się z obowiązku z art. 113 ustawy o cudzoziemcach oznacza, że informację należy złożyć w formie pisemnej.

Cudzoziemiec może być wezwany do złożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie tego obowiązku (np. jeśli zakończył pracę u pracodawcy, na podstawie której otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, przed końcem jego ważności), np. kserokopii pisma na ten temat, postemplowanej przez urząd, w którym było składane, lub napisanego przez siebie oświadczenia z wyjaśnieniem w tej sprawie.

 

Te same dokumenty

Może się zdarzyć sytuacja, że urząd w wezwaniu poprosi o dostarczenie dokumentów, które już wcześniej zostały złożone. Może to dotyczyć, np. potwierdzenia ubezpieczenia, środków na koncie lub źródła dochodu. Ich dostarczenie w trakcie procedury wydawania decyzji dotyczy aktualizacji. Poza tym, czasem w dokumentach składanych wcześniej przez cudzoziemca znajdują się jakieś błędy lub braki, wówczas w wezwaniu z urzędu zazwyczaj jest wskazane, co dokładnie trzeba uzupełnić.

Może się również zdarzyć sytuacja, że jakiś dokument został przez stronę złożony, jednak wezwanie zostało wysłane zanim trafił on do osoby prowadzącej postępowanie. Jeśli cudzoziemiec jest pewien, że złożył wszystkie dokumenty w sposób prawidłowy, nie jest w stanie dostarczyć jakiegoś dokumentu lub zachodzą inne okoliczności, może napisać oświadczenie w sprawie.

 

Zmiana okoliczności

Może się zdarzyć tak, że w toku rozpatrywania sprawy zmieniły się okoliczności, w związku z którymi cudzoziemiec ma pozostać w Polsce. Chodzi tu o sytuację, w której, np. obcokrajowiec składał wniosek jako student i w związku z tą okolicznością starał się o kartę pobytu, a w trakcie procedury znalazł pracę i na tej (nowej) podstawie chce ubiegać się o zezwolenie na pobyt.

W takiej sytuacji, przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli zmieniły się okoliczności, w związku z którymi cudzoziemiec planuje pobyt w Polsce, może on złożyć pisemną prośbę o zmianę podstawy wydawanej decyzji. Załącza wówczas dokumenty wymagane w nowych okolicznościach i, w razie potrzeby, dokonuje dodatkowej opłaty za rozpatrzenie sprawy - jeśli dotychczasowa opłata wynosiła, np. 340 zł, ze względu na studia, a obecnie wnioskuje ze względu na pracę, gdzie opłata wynosi 440 zł - należy dodatkowo zapłacić 100 zł na wskazane konto.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Portal: gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca sezonowa cudzoziemców – wniosek wielosezonowy
  Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, w ramach działalności uznanych za sezonowe, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy przewidziano pewne ułatwienia, w tym możliwość złożenia tzw. wniosku wielosezonowego.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
  Interpretacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce często przysparza pracodawcom wielu trudności. Jednak nieprzestrzeganie tych przepisów może wiązać się z konsekwencjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Podpowiadamy, jakie konsekwencje grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca oraz za nielegalne wykonywanie pracy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Zasady udzielania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Jakie okresy uznaje się za nieprzerwany pobyt?

 • Konto firmowe na praca.gov.pl
  Konto organizacji (konto firmowe, konto firmy) to jedna z funkcji (kontekst) dostępnych na module praca.gov.pl. Jest ona ułatwieniem, umożliwiającym wgląd w wysłane wnioski reprezentantom danej organizacji (firmy).

 • Zezwolenie na pracę typu B
  Zezwolenie na pracę typu B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Jest ono wydawane na standardowy okres do 3 lat. Gdzie załatwić sprawę i jak ubiegać się o to zezwolenie? Wyjaśniamy.

 • Zatrudnianie cudzoziemców – legalny pobyt a obowiązki pracodawcy
  Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, oprócz zapewnienia mu właściwego zezwolenia na pracę, powinien zadbać o sprawdzenie dokumentu potwierdzającego jego legalny pobyt. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z tym i jakie mogą być konsekwencje nielegalnego zatrudnienia obcokrajowca?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.