Powrót

PESEL dla cudzoziemca

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-09

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który umożliwia identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera on datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Co w przypadku, gdy o PESEL chce się ubiegać cudzoziemiec?

Najprostszym sposobem na uzyskanie numeru PESEL jest zameldowanie się cudzoziemca w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Wówczas PESEL przyznany będzie automatycznie. Jeżeli jednak cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje tego numeru (np. wymaga tego urząd), powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy o jego nadanie.

 

Jak załatwić sprawę?

Wniosek o nadanie numeru PESEL można pobrać ze strony internetowej urzędu lub otrzymać w siedzibie. Do wypełnienia wniosku potrzebny jest dokument, który potwierdzi tożsamość i inne dane, niezbędne do wypełnienia wniosku.

Cudzoziemiec może złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w jego imieniu pełnomocnik (warto sprawdzić, jak we właściwym urzędzie gminy załatwić sprawę przez pełnomocnika).

Ważne, by we wniosku wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (np. ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, powinien podać również podstawę prawną.

Urząd może wezwać do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. Może również nie rozpatrzyć wniosku, jeśli nie będzie on spełniał wymogów urzędowych.

Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna.

Urząd powiadamia wnioskodawcę o nadaniu numeru PESEL.

 

Gdzie odebrać zaświadczenie?

 • w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania cudzoziemca (tam gdzie jest albo chce się zameldować),
 • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba pracodawcy cudzoziemca – jeśli nie może się zameldować,
 • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) – jeśli cudzoziemiec nie pracuje albo jego pracodawca ma siedzibę poza granicą Polski.

Dodatkowe informacje na temat uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca znajdują się na stronie internetowej gov.pl.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).

 

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – co powinien wiedzieć pracodawca?
  W związku z przepisami specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy możliwe jest powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl. Podpowiadamy, na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, wypełniający formularz powiadomienia.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Zatrudnianie cudzoziemców a odcisk stempla w paszporcie
  Cudzoziemcy, którzy starają się w Polsce o zezwolenie na pobyt czasowy, po złożeniu wniosku mogą liczyć na legalny pobyt do czasu wydania decyzji. W trakcie tego pobytu mogą też być uprawnieni do pracy. Muszą jednak spełnić pewne warunki. Jakie? Odpowiadamy.

 • Informowanie pracodawcy o zmianie pobytu w trakcie choroby – obowiązek czy dobra praktyka?
  Lekarz wypisując zwolnienie, oprócz podstawowych danych osobowych chorego, zamieszcza w nim również adres jego pobytu. Dlatego przed wprowadzeniem dokumentu do systemu, należy upewnić się, że dane te są aktualne. Czy w trakcie choroby dopuszczalna jest zmiana adresu naszego pobytu? Jakich formalności należy dopełnić, jeśli do tego dojdzie? Podpowiadamy.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
  Polskie przepisy nie uzależniają objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa czy miejsca zamieszkania. Istotny dla objęcia tymi ubezpieczeniami jest fakt zawarcia z polskim podmiotem stosunku pracy czy innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Co ważne wykonywanie pracy w ramach tych umów musi odbywać się na obszarze Polski.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – najważniejsze zmiany w przepisach
  Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców m.in. w ramach tzw. procedury oświadczeniowej. Co się zmieniło? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite – praca w okresie oczekiwania na decyzję wojewody
  Jakie warunki powinien spełnić cudzoziemiec i pracodawca, który chce go zatrudnić, by po złożeniu wniosku o zezwolenie jednolite (na pobyt czasowy i pracę) cudzoziemiec mógł legalnie pracować w okresie oczekiwania na decyzję wojewody? Wyjaśniamy.

 • Zezwolenie na pracę – zmiany w przepisach
  Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Zmianie uległy niektóre zapisy dotyczące zezwoleń na pracę. Na co powinni obecnie zwrócić uwagę pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy