Powrót

PESEL dla cudzoziemca

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-09

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który umożliwia identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera on datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Co w przypadku, gdy o PESEL chce się ubiegać cudzoziemiec?

Najprostszym sposobem na uzyskanie numeru PESEL jest zameldowanie się cudzoziemca w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Wówczas PESEL przyznany będzie automatycznie. Jeżeli jednak cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje tego numeru (np. wymaga tego urząd), powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy o jego nadanie.

 

Jak załatwić sprawę?

Wniosek o nadanie numeru PESEL można pobrać ze strony internetowej urzędu lub otrzymać w siedzibie. Do wypełnienia wniosku potrzebny jest dokument, który potwierdzi tożsamość i inne dane, niezbędne do wypełnienia wniosku.

Cudzoziemiec może złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w jego imieniu pełnomocnik (warto sprawdzić, jak we właściwym urzędzie gminy załatwić sprawę przez pełnomocnika).

Ważne, by we wniosku wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (np. ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, powinien podać również podstawę prawną.

Urząd może wezwać do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. Może również nie rozpatrzyć wniosku, jeśli nie będzie on spełniał wymogów urzędowych.

Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna.

Urząd powiadamia wnioskodawcę o nadaniu numeru PESEL.

 

Gdzie odebrać zaświadczenie?

 • w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania cudzoziemca (tam gdzie jest albo chce się zameldować),
 • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba pracodawcy cudzoziemca – jeśli nie może się zameldować,
 • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) – jeśli cudzoziemiec nie pracuje albo jego pracodawca ma siedzibę poza granicą Polski.

Dodatkowe informacje na temat uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca znajdują się na stronie internetowej gov.pl.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).

 

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • System interaktywnych formularzy
  Chcesz złożyć wniosek o legalizację swojego pobytu w Polsce? Szukasz właściwych formularzy? Podpowiadamy, gdzie je znaleźć!

 • Cudzoziemiec nie podjął pracy mimo aktualnego zezwolenia? Pamiętaj o powiadomieniu urzędu [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Aby cudzoziemiec mógł pracować w Polsce, powinien posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy cudzoziemiec z jakichś powodów nie podejmuje zatrudnienia u pracodawcy, na którego zostało wydane zezwolenie. Co w tej sytuacji?

 • Pełny i ograniczony dostęp do polskiego rynku pracy [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Podstawowym warunkiem wykonywania legalnej pracy przez cudzoziemca w Polsce jest posiadanie ważnego dokumentu pobytowego. Są jednak sytuacje, w których cudzoziemiec nie musi posiadać dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy.

 • Niebieska Karta UE – szereg przywilejów dla pracowników w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Jak ją uzyskać?
  Pomimo upływu ponad 8 lat od wprowadzenia w ustawie o cudzoziemcach specjalnego rozwiązania, przeznaczonego dla osób wykonujących pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE), wciąż zarówno wśród cudzoziemców, jak i samach urzędników zauważalna jest niska świadomość jego istnienia. Prowadzi to do sytuacji, w której cudzoziemcy spełniający kryteria uzyskania Niebieskiej Karty UE aplikują o udzielenie im „zwykłego” zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, przez co tracą szereg należnych im przywilejów.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Zezwolenie na pracę – obowiązek informacyjny i uchylenie decyzji [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Przedsiębiorca, który ma w Polsce firmę i chce zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, musi najpierw uzyskać dla niego zezwolenie na wykonywanie pracy. Gdy już je uzyska, powinien wiedzieć, kiedy poinformować urząd wojewódzki o zmianach formalnych, jakich zmian dotyczy obowiązek informacyjny oraz kiedy wojewoda może uchylić decyzję.

 • Cel wydania wizy krajowej lub Schengen
  Wiza jest dokumentem wydawanym w polskim konsulacie w kraju ojczystym cudzoziemca w celu przyjazdu do Polski. Cel wydania wizy określa ustawa o cudzoziemcach.

 • Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w okresie epidemii [Zatrudnianie cudzoziemców]
  W związku z panującym stanem epidemii SARS-CoV-2 weszły w życie zmiany w prawie, które wprowadziły szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.