Powrót

Organizator stażu i opiekun stażysty

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-09-27

Staż, jako forma wsparcia z urzędu pracy, jest nabywaniem przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy.

Na organizatorze stażu spoczywają pewne obowiązki wynikające z umowy zawartej z urzędem pracy. Jednym z nich jest wyznaczenie opiekuna stażu. Podpowiadamy, jakie obowiązki względem stażysty ma organizator stażu, a jakie opiekun.

 

Organizator stażu

Organizator stażu ma obowiązek zapoznania bezrobotnego z programem stażu oraz jego obowiązkami oraz uprawnieniami. Stażysta w miejscu odbywania stażu powinien być traktowany na takich samych zasadach, jak pozostali pracownicy. Ponadto organizator stażu:

 • zapewnia stażyście bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu;
 • zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu;
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię oraz dostarcza do urzędu pracy zaświadczenie dotyczące zatrudnienia bądź umowę o pracę zawartą ze stażystą, jeśli było to wymagane umową zawartą z urzędem pracy;
 • dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez stażystę wraz z wnioskiem stażysty o udzielenie mu dni wolnych, jeśli w danym miesiącu zostały wykorzystane. Niezachowanie tego terminu może skutkować opóźnieniem wypłaty stypendium stażowego z przyczyn leżących po stronie organizatora.

 

Obowiązki opiekuna stażu

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Jednak stażysta podlega również kierownictwu firmy na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy. Zakład pracy powinien oddelegować jednego pracownika do opieki nad stażystą. Opiekunem stażysty może być również sam organizator stażu.

Opiekun stażysty powinien udzielać stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. Poświadcza on również własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego z przebiegu stażu.

Wyznaczony przez organizatora stażu opiekun bezrobotnego odbywającego staż, może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Wsparcie z urzędu pracy a rozliczenie PIT
  Korzystałeś ze wsparcia finansowanego z urzędu pracy w 2022 roku? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 • Dofinansowanie wynagrodzeń dla domów pomocy społecznej (DPS)
  Domy pomocy społecznej (DPS) oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ) uzyskały nowe wsparcie w ramach zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy. Prześledziliśmy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie.

 • Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego [INFOGRAFIKA]
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.

 • Dodatek aktywizacyjny [INFOGRAFIKA]
  Sprawdź, w jakich przypadkach nie przysługuje dodatek aktywizacyjny.

 • Prawa stażysty z urzędu pracy [INFOGRAFIKA]
  Staż jest nabywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy. Charakteryzuje się tym, że umowa zawierana jest między pracodawcą a urzędem pracy. Podpowiadamy, jakie uprawnienia przysługują bezrobotnemu, odbywającemu staż z urzędu pracy.

 • Wsparcie zatrudnienia, czyli o co najczęściej wnioskują pracodawcy do urzędu pracy
  Prowadzisz firmę i potrzebujesz pracownika? A może jesteś pracodawcą, który planuje podnieść kwalifikacje swojej kadry? Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, możesz korzystać ze wsparcia z powiatowego urzędu pracy.

 • Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu
  Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy