Powrót

Organizator stażu i opiekun stażysty

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-09-27

Staż, jako forma wsparcia z urzędu pracy, jest nabywaniem przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy.

Na organizatorze stażu spoczywają pewne obowiązki wynikające z umowy zawartej z urzędem pracy. Jednym z nich jest wyznaczenie opiekuna stażu. Podpowiadamy, jakie obowiązki względem stażysty ma organizator stażu, a jakie opiekun.

 

Organizator stażu

Organizator stażu ma obowiązek zapoznania bezrobotnego z programem stażu oraz jego obowiązkami oraz uprawnieniami. Stażysta w miejscu odbywania stażu powinien być traktowany na takich samych zasadach, jak pozostali pracownicy. Ponadto organizator stażu:

 • zapewnia stażyście bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu;
 • zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu;
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię oraz dostarcza do urzędu pracy zaświadczenie dotyczące zatrudnienia bądź umowę o pracę zawartą ze stażystą, jeśli było to wymagane umową zawartą z urzędem pracy;
 • dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez stażystę wraz z wnioskiem stażysty o udzielenie mu dni wolnych, jeśli w danym miesiącu zostały wykorzystane. Niezachowanie tego terminu może skutkować opóźnieniem wypłaty stypendium stażowego z przyczyn leżących po stronie organizatora.

 

Obowiązki opiekuna stażu

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Jednak stażysta podlega również kierownictwu firmy na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy. Zakład pracy powinien oddelegować jednego pracownika do opieki nad stażystą. Opiekunem stażysty może być również sam organizator stażu.

Opiekun stażysty powinien udzielać stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. Poświadcza on również własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego z przebiegu stażu.

Wyznaczony przez organizatora stażu opiekun bezrobotnego odbywającego staż, może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Prawa stażysty z urzędu pracy [INFOGRAFIKA]
  Staż jest nabywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy. Charakteryzuje się tym, że umowa zawierana jest między pracodawcą a urzędem pracy. Podpowiadamy, jakie uprawnienia przysługują bezrobotnemu, odbywającemu staż z urzędu pracy.

 • Wsparcie zatrudnienia, czyli o co najczęściej wnioskują pracodawcy do urzędu pracy
  Prowadzisz firmę i potrzebujesz pracownika? A może jesteś pracodawcą, który planuje podnieść kwalifikacje swojej kadry? Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, możesz korzystać ze wsparcia z powiatowego urzędu pracy.

 • Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu
  Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Formy aktywizacji zawodowej urzędu pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i dostajesz skierowanie z urzędu pracy na staż czy inną formę aktywizacji zawodowej? Sprawdź, jakie sytuacje będą miały wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz jego wysokość!

 • Uprawnienia pracownicze a status osoby bezrobotnej
  Pracodawcy, jak i osoby bezrobotne często zastanawiają się, czy obecność w rejestrze urzędu pracy wpływa na uprawnienia pracownicze? W takiej sytuacji kluczowe jest, czy bezrobotny ma prawo do zasiłku, czy pobiera inne świadczenie pieniężne w związku z realizacją wsparcia, czy też jest to osoba, której zasiłek nie został przyznany.

 • Bon na zasiedlenie a działalność gospodarcza
  Przepisy zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać bon na zasiedlenie w związku podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Opisujemy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie w postaci bonu, podejmując działalność gospodarczą.

 • Bon na zasiedlenie – warunki wsparcia
  Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia, oferowaną przez powiatowe urzędy pracy, skierowaną do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Podstawowym warunkiem ubiegania się o takie wsparcie jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Opisujemy, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić i na co zwrócić uwagę wnioskując o bon na zasiedlenie.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy