Powrót

Obowiązki bezrobotnego względem urzędu pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-01-03

Posiadanie statusu osoby bezrobotnej to nie tylko przywileje w postaci prawa do ubezpieczenia zdrowotnego czy korzystania z form wsparcia zatrudnienia oferowanych przez urząd pracy, ale także szereg obowiązków, z których osoba bezrobotna powinna się wywiązywać, aby zachować status. Przypominamy, jakie obowiązki wynikają z posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz jakie konsekwencje może nieść za sobą niewywiązywanie się z tych obowiązków.

Aby w ogóle nabyć status osoby bezrobotnej należy oświadczyć zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia. Oznacza to, że osoba zarejestrowana jako bezrobotna ma obowiązek przyjęcia odpowiedniej oferty pracy. Oferta odpowiedniej pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

Stawiennictwo w urzędzie pracy

Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia. Wizyty osoby bezrobotnej w urzędzie pracy odbywają średnio co 30 dni, ale urząd może wyznaczać dodatkowe lub inne terminy.

 

Zgłoszenie braku gotowości

Osoba bezrobotna powinna pozostawać w dyspozycji urzędu pracy. Oznacza to, że urząd pracy w każdej chwili może wezwać bezrobotnego w celu przedstawienia mu odpowiedniej oferty pracy. Jeśli z jakiegoś powodu stawiennictwo w urzędzie pracy nie będzie możliwe, osoba bezrobotna ma obowiązek zgłoszenia do urzędu pracy „braku gotowości”. Takich dni („braku gotowości”) w roku kalendarzowym jest 10. Jeśli brak gotowości będzie dłuższy, np. z powodu wyjazdu, osoba bezrobotna powinna się wyrejestrować.

 

Zgłoszenie podjęcia pracy

Bez względu na rodzaj podjętego zatrudnienia, osoba bezrobotna ma obowiązek zgłoszenia podjęcia pracy do swojego urzędu. Na poinformowanie urzędu pracy jest 7 dni kalendarzowych.

Jeśli osoba bezrobotna osiągnie przychód niewynikający z podjętego zatrudnienia powinna poinformować o tym urząd pracy. W przypadku, gdy przychód przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia (np. z tytułu wynajmu), osoba bezrobotna powinna się wyrejestrować.

 

Niezdolność do pracy

Jeśli stan zdrowia osoby bezrobotnej uniemożliwia mu podjęcie zatrudnienia, np. z powodu pobytu w szpitalu czy przebywania na zwolnieniu lekarskim, należy poinformować o tym urząd pracy w ciągu 2 dni kalendarzowych.

 

Kary z urzędu pracy

Niestawienie się na wyznaczoną wizytę lub odmowa przyjęcia wsparcia ze strony urzędu pracy niesie za sobą konsekwencje w postaci wyrejestrowania i karencji na ponowną rejestrację (na 120, 180 lub 270 dni). Niedopełnienie niektórych obowiązków względem urzędu pracy może nieść także konsekwencje finansowe.

Niepowiadomienie urzędu pracy w terminie 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub założeniu działalności gospodarczej podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 500 zł. Karze grzywny nie podlegają osoby, które przed dokonaniem kontroli powiadomiły urząd pracy o podjęciu aktywności zawodowej.

Jeśli urząd pracy uzyska informację o zatajonej działalności zarobkowej, osoba bezrobotna zostanie pozbawiona statusu z datą podjęcia zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej. W związku z tym bezrobotny, który korzystał w tym czasie ze świadczeń, np. zasiłku czy stypendium, będzie zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Kwota do zwrotu, to nie tylko pobrane świadczenie, ale również przekazana od niego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Praca – informacje żądane od kandydata i pracownika
  Jakich informacji (danych osobowych) może żądać pracodawca od kandydata do pracy, a jakich od pracownika? Odpowiadamy.

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu
  Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

 • Zasiłek dla bezrobotnych i inne świadczenia z urzędu pracy w zeznaniu PIT
  PIT z urzędu pracy i rozliczenie roczne

 • Status osoby bezrobotnej a zaległe wynagrodzenie
  Osoba bezrobotna ma obowiązek w terminie 7 dni zgłosić do urzędu pracy osiągnięcie przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia. Co w przypadku, jeśli wypłata będzie miała miejsce już po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy? Sprawdź, kiedy zaległe wynagrodzenie nie wpłynie na status bezrobotnego.

 • Zasiłek dla bezrobotnych po urlopach związanych z rodzicielstwem
  Kobiety kończące okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym często zastanawiają się, czy będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Podpowiadamy, kiedy w takich przypadkach rejestracja w urzędzie pracy będzie możliwa i kiedy można liczyć na zasiłek dla bezrobotnych.

 • Formy aktywizacji zawodowej urzędu pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i dostajesz skierowanie z urzędu pracy na staż czy inną formę aktywizacji zawodowej? Sprawdź, jakie sytuacje będą miały wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz jego wysokość!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy