Powrót

Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-03-05

Często otrzymujemy pytania związane z okresem, na jaki może zostać przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Przypominamy, jakie okoliczności mają wpływ na długość wypłacania zasiłku.

Aby prawo do zasiłku w ogóle mogło być przyznane, osoba bezrobotna powinna spełnić określone warunki. Weryfikując to prawo, urząd pracy cofa się o 18 miesięcy i sprawdza, czy osoba rejestrująca się przepracowała w tym czasie co najmniej 365 dni osiągając co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na dany rok kalendarzowy, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Dopiero po spełnieniu tych warunków ustalany jest okres, w którym osoba bezrobotna będzie otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych.

 

Na jaki okres może być przyznany zasiłek?

Prawo do zasiłku przyznawane jest na 6 lub 12 miesięcy, w zależności od okoliczności.

Zasiłek może być przyznany na 6 miesięcy, jeśli osoba bezrobotna zamieszkuje na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Wskaźnik stopy bezrobocia w danych powiatach można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli natomiast stopa bezrobocia na terenie Twojego powiatu przekracza 150%, to zasiłek może być przyznany na 12 miesięcy.

Kto jeszcze może otrzymać zasiłek na 12 miesięcy?

 • osoby powyżej 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy,
 • osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a drugi rodzic jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania,
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 15. roku życia.

W przypadku, gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującą dziecko, powinien takie okoliczności przedstawić w swoim urzędzie pracy. Wówczas zasiłek może zostać przedłużony do 12 miesięcy.

 

Karencja

Prawo do zasiłku przyznawane jest od dnia rejestracji lub po karencji.

Od dnia rejestracji zasiłek będzie przysługiwał jeśli:

 • umowa o pracę zakończyła się z okresem na jaki była zawarta,
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z powodu likwidacji pracodawcy lub likwidacji Twojego stanowiska pracy,
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika,
 • Twoja działalność gospodarcza została zamknięta,
 • wypowiedziałeś umowę o pracę w trybie art. 55 KP (bez wypowiedzenia z winy pracodawcy).

Po okresie 90 dni zasiłek może być przyznany, jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rejestrację:

 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron,
 • zawiesiłeś działalność gospodarczą.

Po okresie 180 dni zasiłek może być przyznany, jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rejestrację:

 • umowa o pracę została rozwiązana z winy pracownika bez wypowiedzenia albo rozwiązałeś stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne, grant lub dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem okresów określonych w umowie,
 • zostałeś zwolniony dyscyplinarnie w trybie art. 52 KP.

 

Co oznacza karencja w praktyce?

Oznacza to, że jeśli, np. osobie bezrobotnej przyznano zasiłek na 6 miesięcy, to nabędzie go dopiero po 3 miesiącach, a wypłata środków będzie trwała  3 miesiące. Jeśli natomiast zastosowano 180-dniową karencję, to przy zasiłku na 6 miesięcy, wypłaty środków nie otrzyma się wcale.

Co do zasady, przez pierwsze 3 miesiące zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest w wyższej wysokości, a pozostałe miesiące w nieco niższej. Mimo tego po karencji zasiłek przyznawany jest w wyższej kwocie. Aktualne kwoty zasiłku dla bezrobotnych znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Status bezrobotnego a nieruchomość rolna
  Czy osoba, która posiada nieruchomość rolną może zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy