Powrót

Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-03-05

Często otrzymujemy pytania związane z okresem, na jaki może zostać przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Przypominamy, jakie okoliczności mają wpływ na długość wypłacania zasiłku.

Aby prawo do zasiłku w ogóle mogło być przyznane, osoba bezrobotna powinna spełnić określone warunki. Weryfikując to prawo, urząd pracy cofa się o 18 miesięcy i sprawdza, czy osoba rejestrująca się przepracowała w tym czasie co najmniej 365 dni osiągając co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na dany rok kalendarzowy, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Dopiero po spełnieniu tych warunków ustalany jest okres, w którym osoba bezrobotna będzie otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych.

 

Na jaki okres może być przyznany zasiłek?

Prawo do zasiłku przyznawane jest na 6 lub 12 miesięcy, w zależności od okoliczności.

Zasiłek może być przyznany na 6 miesięcy, jeśli osoba bezrobotna zamieszkuje na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Wskaźnik stopy bezrobocia w danych powiatach można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli natomiast stopa bezrobocia na terenie Twojego powiatu przekracza 150%, to zasiłek może być przyznany na 12 miesięcy.

Kto jeszcze może otrzymać zasiłek na 12 miesięcy?

 • osoby powyżej 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy,
 • osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a drugi rodzic jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania,
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 15. roku życia.

W przypadku, gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującą dziecko, powinien takie okoliczności przedstawić w swoim urzędzie pracy. Wówczas zasiłek może zostać przedłużony do 12 miesięcy.

 

Karencja

Prawo do zasiłku przyznawane jest od dnia rejestracji lub po karencji.

Od dnia rejestracji zasiłek będzie przysługiwał jeśli:

 • umowa o pracę zakończyła się z okresem na jaki była zawarta,
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z powodu likwidacji pracodawcy lub likwidacji Twojego stanowiska pracy,
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika,
 • Twoja działalność gospodarcza została zamknięta,
 • wypowiedziałeś umowę o pracę w trybie art. 55 KP (bez wypowiedzenia z winy pracodawcy).

Po okresie 90 dni zasiłek może być przyznany, jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rejestrację:

 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron,
 • zawiesiłeś działalność gospodarczą.

Po okresie 180 dni zasiłek może być przyznany, jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rejestrację:

 • umowa o pracę została rozwiązana z winy pracownika bez wypowiedzenia albo rozwiązałeś stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne, grant lub dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem okresów określonych w umowie,
 • zostałeś zwolniony dyscyplinarnie w trybie art. 52 KP.

 

Co oznacza karencja w praktyce?

Oznacza to, że jeśli, np. osobie bezrobotnej przyznano zasiłek na 6 miesięcy, to nabędzie go dopiero po 3 miesiącach, a wypłata środków będzie trwała  3 miesiące. Jeśli natomiast zastosowano 180-dniową karencję, to przy zasiłku na 6 miesięcy, wypłaty środków nie otrzyma się wcale.

Co do zasady, przez pierwsze 3 miesiące zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest w wyższej wysokości, a pozostałe miesiące w nieco niższej. Mimo tego po karencji zasiłek przyznawany jest w wyższej kwocie. Aktualne kwoty zasiłku dla bezrobotnych znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych
  Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Przychód a rejestracja w urzędzie pracy
  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy