Powrót

Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-03-05

Często otrzymujemy pytania związane z okresem, na jaki może zostać przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Przypominamy, jakie okoliczności mają wpływ na długość wypłacania zasiłku.

Aby prawo do zasiłku w ogóle mogło być przyznane, osoba bezrobotna powinna spełnić określone warunki. Weryfikując to prawo, urząd pracy cofa się o 18 miesięcy i sprawdza, czy osoba rejestrująca się przepracowała w tym czasie co najmniej 365 dni osiągając co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na dany rok kalendarzowy, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Dopiero po spełnieniu tych warunków ustalany jest okres, w którym osoba bezrobotna będzie otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych.

 

Na jaki okres może być przyznany zasiłek?

Prawo do zasiłku przyznawane jest na 6 lub 12 miesięcy, w zależności od okoliczności.

Zasiłek może być przyznany na 6 miesięcy, jeśli osoba bezrobotna zamieszkuje na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Wskaźnik stopy bezrobocia w danych powiatach można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli natomiast stopa bezrobocia na terenie Twojego powiatu przekracza 150%, to zasiłek może być przyznany na 12 miesięcy.

Kto jeszcze może otrzymać zasiłek na 12 miesięcy?

 • osoby powyżej 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy,
 • osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a drugi rodzic jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania,
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 15. roku życia.

W przypadku, gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującą dziecko, powinien takie okoliczności przedstawić w swoim urzędzie pracy. Wówczas zasiłek może zostać przedłużony do 12 miesięcy.

 

Karencja

Prawo do zasiłku przyznawane jest od dnia rejestracji lub po karencji.

Od dnia rejestracji zasiłek będzie przysługiwał jeśli:

 • umowa o pracę zakończyła się z okresem na jaki była zawarta,
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z powodu likwidacji pracodawcy lub likwidacji Twojego stanowiska pracy,
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika,
 • Twoja działalność gospodarcza została zamknięta,
 • wypowiedziałeś umowę o pracę w trybie art. 55 KP (bez wypowiedzenia z winy pracodawcy).

Po okresie 90 dni zasiłek może być przyznany, jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rejestrację:

 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron,
 • zawiesiłeś działalność gospodarczą.

Po okresie 180 dni zasiłek może być przyznany, jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rejestrację:

 • umowa o pracę została rozwiązana z winy pracownika bez wypowiedzenia albo rozwiązałeś stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne, grant lub dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem okresów określonych w umowie,
 • zostałeś zwolniony dyscyplinarnie w trybie art. 52 KP.

 

Co oznacza karencja w praktyce?

Oznacza to, że jeśli, np. osobie bezrobotnej przyznano zasiłek na 6 miesięcy, to nabędzie go dopiero po 3 miesiącach, a wypłata środków będzie trwała  3 miesiące. Jeśli natomiast zastosowano 180-dniową karencję, to przy zasiłku na 6 miesięcy, wypłaty środków nie otrzyma się wcale.

Co do zasady, przez pierwsze 3 miesiące zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest w wyższej wysokości, a pozostałe miesiące w nieco niższej. Mimo tego po karencji zasiłek przyznawany jest w wyższej kwocie. Aktualne kwoty zasiłku dla bezrobotnych znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czym jest Fundusz Pracy?
  Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki, jednak w praktyce wynosi ona 2%, a pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy. Podpowiadamy, jaki jest cel Funduszu Pracy oraz w jakich przypadkach pracodawca jest zwolniony z jego opłacania.

 • Składki odprowadzane za osobę bezrobotną
  Rejestracja w urzędzie pracy ma na celu wsparcie osoby bezrobotnej w podjęciu zatrudnienia. Chęć uzyskania statusu osoby bezrobotnej nie może być podyktowana wyłącznie potrzebą posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, jakie składki odprowadza urząd pracy za zarejestrowaną osobę bezrobotną.

 • Doradca klienta dla osoby bezrobotnej
  Funkcję doradcy klienta w powiatowym urzędzie pracy może pełnić osoba zatrudniona w tej instytucji jako: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego czy też specjalista ds. programów.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym
  Kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo, a kiedy możesz się ubezpieczyć dobrowolnie? Odpowiadamy.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy
  Renta jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym regularnie przez instytucję ubezpieczeniową (ZUS) osobom, które są czasowo lub stale niezdolne do wykonywania pracy zawodowej. Jakie są rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy i kto może się o nie ubiegać?

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Świadczenia pieniężne z urzędu pracy
  Osoby bezrobotne rejestrując się w powiatowych urzędach pracy, mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium i świadczenie dla rolników zwalnianych z pracy są wsparciem pieniężnym oferowanym przez urzędy pracy osobom bezrobotnym.

 • Wynagrodzenie a zajęcie komornicze
  Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Komornik sądowy ma obowiązek wysłać zarówno do pracownika, jak i jego pracodawcy odpisy zajęcia komorniczego. Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć komornik? Jaka jest kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.