Powrót

Finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy w formie KFS mogą finansować działania na rzecz kształcenia ustawicznego Twego i Twoich pracowników.

Na wyżej wymienione finansowanie składa się:
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Co należy zrobić, by skorzystać z finansowania?

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia, powinieneś złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności, wniosek zawierający:

 • Twoje dane: nazwę, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny REGON w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 • wskazanie działań, o których mowa wyżej, liczbę osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy oraz termin realizacji;
 • całkowitą wysokość wydatków na działania, o których mowa, wnioskowaną wysokość środków KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez Ciebie;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb.

Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2021 roku:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

W przypadku rezerwy KFS, Rada Rynku Pracy określiła następujące cele wydatkowania:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Dlaczego warto ubiegać się o finansowanie kosztów kształcenia?

Starosta może przyznać środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

 • 80 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

a w przypadku mikroprzedsiębiorstw:

 • 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Przydatne informacje

Starosta rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 30 dni od daty złożenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, zawierającą w szczególności:

 • oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia;
 • wysokość środków KFS na finansowanie kosztów szkolenia;
 • numer konta przedsiębiorcy, na które będą przekazywane środki z KFS oraz termin ich przekazania;
 • sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 • warunki wypowiedzenia umowy;
 • warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia z winy pracownika;
 • warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 • sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 • postanowienia dotyczące zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy.

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie on zwraca je do urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 69a)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.