Powrót

Co to jest informacja starosty i jak ją uzyskać?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-06

Informacja starosty, nazywana także opinią starosty lub testem rynku pracy, jest dokumentem wydawanym przez powiatowy urząd pracy, który pracodawca dołącza do wniosku o zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, albo wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jak i gdzie ją uzyskać? Na co zwrócić uwagę? Ile ważna jest informacja starosty? Odpowiadamy.

Informacja starosty jest jednym z wymaganych załączników do wniosku o zezwolenie na pracę, do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, albo wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. O ile cudzoziemiec nie jest zwolniony z jej uzyskania, należy ją uzyskać i złożyć, razem z innymi dokumentami, w urzędzie wojewódzkim. 

 

Informacja starosty, czyli co?

Zanim pracodawca lub cudzoziemiec złożą wniosek do wojewody, pracodawca musi udowodnić, że na lokalnym rynku pracy nie ma kandydatów polskich na stanowisko pracy, które oferuje. Aby to zrobić, pracodawca będzie musiał uzyskać dokument – właśnie informację starosty - o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na rynku pracy, na terenie powiatu, w którym cudzoziemiec będzie wykonywał pracę.

Z uwagi na fakt, że informacja starosty dotyczy lokalnego rynku pracy wydaje ją powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Zdarzają się sytuacje, że specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania. Wówczas informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.

Przypadki, w których nie ma konieczności uzyskiwania informacji starosty opisane są w tym artykule: Zwolnienie z informacji starosty

 

Co zrobić, aby uzyskać informację starosty?

Cała procedura uzyskania informacji starosty polega na złożeniu przez pracodawcę oferty pracy na stanowisko, na którym zamierza zatrudnić cudzoziemca wraz ze wszystkimi warunkami pracy, takimi jak: wynagrodzenie, stanowisko, wymiar etatu, a także wymaganiami do wykonywania pracy.

Na podstawie tych danych urząd sprawdza, czy w rejestrze osób bezrobotnych są kandydaci na oferowane stanowisko.

Procedura uzyskania takiej opinii jest stosunkowo prosta, ale czas jej uzyskania to 14 lub 21 dni kalendarzowych. Od czego to zależy? Zgodnie z przepisami, zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, informacja starosty jest wydawana w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy wynika, że nie ma kandydatów polskich na to stanowisko;
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku, gdy w rejestrze osób bezrobotnych są kandydaci spełniający oczekiwania pracodawcy.

Informacja starosty jest ważna przez 180 dni od jej wydania. W wyjątkowych okolicznościach ważność informacji starosty może być skrócona do 90 dni.

 

Na co zwrócić uwagę?

Zgłaszając ofertę pracy pracodawca powinien zadbać o to, aby zaznaczyć wszystkie wymagane punkty, w tym ten, że oferta jest zgłaszana w celu uzyskania informacji starosty, i nie pozostawiać pustych miejsc.

Informacja starosty nie zostanie wydana, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na kierowanie przez PUP kandydatów do pracy spełniających wymagania oferty.

Warto również pamiętać o tym, że w przypadku umowy o pracę należy podać wymiar etatu, a w przypadku umowy zlecenia ilość godzin.

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite – zmiany w artykule 114 ustawy o cudzoziemcach

 

Ponadto, wynagrodzenie, wskazane w zgłaszanej ofercie, powinno być porównywalne (nie zaniżone) z wynagrodzeniem za pracę na takim samym lub podobnym stanowisku pracy na lokalnym rynku pracy.

 

Co zawiera informacja starosty?

Wydana informacja starosty zawiera wszystkie wymagania, które zawarł pracodawca w złożonej ofercie pracy. Oznacza to, że do wniosku o zezwolenie na pracę pracodawca będzie musiał dołączyć dokumenty, potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca tych wymagań.

Zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń pełna nazwa dokumentu to: Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Dokument ten zawiera:

1. Dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

2. Dane dotyczące oferty;

2.1. Datę złożenia oferty;

2.2. Stanowisko/rodzaj pracy/kod zawodu;

2.3. Informację o tym, czy oferta dotyczy pracy tymczasowej;

2.4. Główne miejsce wykonywania pracy;

2.5. Rodzaj stosunku prawnego, który podmiot ma zamiar nawiązać;

2.6. Oferowane wynagrodzenie brutto;

2.7. Proponowany wymiar czasu pracy/liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu;

2.8. Liczbę oferowanych miejsc pracy;

2.9. Proponowany okres wykonywania pracy;

2.10. Wymagania stawiane kandydatom;

2.11. Zakres podstawowych obowiązków;

3. Ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;

4. Ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;

5. Realizację oferty;

5.1. Liczbę obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, spełniających wymagania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

5.2. Zgodę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na skierowanie do niego kandydatów;

5.3. W przypadku gdy powiatowy urząd pracy kierował kandydatów do podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

- liczbę osób skierowanych,

- liczbę osób przyjętych do pracy,

- liczbę osób nieprzyjętych do pracy,

- powody nieprzyjęcia kandydatów do pracy;

6. Ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego. Uzasadnienie, czy istnieje możliwość pozyskania pracowników spośród bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;

7. Uzasadnienie skrócenia (jeżeli takie wystąpiło) do 90 dni okresu, w którym wydana informacja będzie podlegała uwzględnieniu w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wojewodę.

 

Informacja starosty w wybranych aktach prawnych

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Art. 88c. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11.

1a. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

1b. W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:

1) nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;

2) nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Ustawa o cudzoziemcach

Art. 125 ust. 3

Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza w postępowaniu w sprawie o udzielenie lub zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Art. 136 ust. 3

Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza w postępowaniu w sprawie o udzielenie lub zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 127 (Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji).

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

§ 7. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:

6) informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie jednolite – praca w okresie oczekiwania na decyzję wojewody
  Jakie warunki powinien spełnić cudzoziemiec i pracodawca, który chce go zatrudnić, by po złożeniu wniosku o zezwolenie jednolite (na pobyt czasowy i pracę) cudzoziemiec mógł legalnie pracować w okresie oczekiwania na decyzję wojewody? Wyjaśniamy.

 • Zezwolenie na pracę – zmiany w przepisach
  Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Zmianie uległy niektóre zapisy dotyczące zezwoleń na pracę. Na co powinni obecnie zwrócić uwagę pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Wiza – ważne informacje na dokumencie
  Wiza jest jednym z dokumentów pobytowych, uprawniających cudzoziemca (który takiego dokumentu potrzebuje) do przekroczenia granicy i pobytu. Na wizie znajdują się istotne informacje, które mają wpływ na zatrudnienie obcokrajowca. Opisujemy najważniejsze z nich.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Elektroniczne wsparcie zatrudnienia obywateli Ukrainy, czyli nowe formularze na praca.gov.pl
  12 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jej zapisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których ta ustawa dotyczy, mają zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. Mogą podejmować pracę bez zezwolenia oraz rejestrować się w powiatowych urzędach pracy, korzystając przy tym z dostępnych ofert wsparcia. Aby umożliwić i ułatwić te procesy, na portalu praca.gov.pl pojawiły się nowe formularze.

 • Zwolnienie z informacji starosty
  Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Dołącza się go m.in. do wniosku o zezwolenie na pracę. Opisujemy sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

 • Cudzoziemcy w Polsce – wiza i ruch bezwizowy
  Obywatele państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii), którzy chcą przyjechać do Polski potrzebują zezwolenia na przekroczenie granicy i pobyt (wizy). Istnieje także inna forma legalnego przekraczania polskiej granicy i przebywania na terytorium RP. Chodzi o ruch bezwizowy. Jakie są zasady pobytu w ramach ruchu bezwizowego oraz jakie są rodzaje wiz, wydawanych przez polskiego konsula?

 • Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie przepisów specustawy z 12.03.2022 r.
  W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie polski rząd przygotował ustawę specjalną, w której znajdują się m.in. przepisy dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy. Dzięki nowym regulacjom prawnym, cudzoziemcy zza naszej wschodniej granicy mają otwarty dostęp do polskiego rynku pracy. Potrzebują jedynie legalnego pobytu. Ten również regulują przepisy ustawy specjalnej o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Co powinni wiedzieć pracodawcy zatrudniający Ukraińców? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy