Powrót

Bezrobotny długotrwale

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-18

Długotrwałe bezrobocie jest ważnym problemem i wyzwaniem dla rynku pracy. Bezrobotni, zaliczani do tego grona, są jedną z najtrudniejszych grup pod względem aktywizacji zawodowej. Jak określa się zjawisko długotrwałego bezrobocia i bezrobotnych długotrwale? Jakie są najważniejsze problemy z tym związane? Odpowiadamy.

Bezrobocie, zwłaszcza wysokie, jest negatywnym zjawiskiem społecznym. Może mieć zły wpływ na  sytuację materialną oraz zdrowie psychiczne zarówno bezrobotnych, jak i ich rodzin. Zjawisko to jest tym gorsze (bardziej dokuczliwe) im osoba nim objęta, bezrobotny, pozostaje długo bez pracy. Przepisy, oprócz samego bezrobocia, określają także bezrobocie długotrwałe. Kiedy mamy z nim do czynienia? Definicje, pochodzące z przepisów i instytucji statystycznych, są różne, ale w każdej pojawia się przynajmniej 12 miesięcy pozostawania bez pracy.

 

Różne definicje…

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 1. pkt. 5) bezrobotnym długotrwale jest bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Czytaj także: Rynek pracownika – jak go rozumieć?

 

Ponadto, przepisy tej ustawy, długotrwale bezrobotnych zaliczają do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że mogą mieć oni większe niż przeciętne trudności ze znalezieniem zatrudnienia, w związku z czym maja oni pierwszeństwo w korzystaniu z wielu możliwości aktywizacji zawodowej.

Bezrobotnym długotrwale według BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS) jest osoba poszukująca pracy przez okres 13 miesięcy i dłużej.

Eurostat definiuje długotrwałe bezrobocie (long-therm unemployment) jako poszukiwanie zatrudnienia przez okres 12 miesięcy i więcej. Wskaźnik bezrobocia długotrwałego mierzy udział bezrobotnych poszukujących pracy przez co najmniej 12 miesięcy w populacji aktywnej zawodowo w wieku od 15 do 74 lat. Ludność aktywna zawodowo obejmuje osoby zatrudnione i bezrobotne. Bezrobotni natomiast są definiowani jako wszystkie osoby, które pozostawały bez zatrudnienia w tygodniu referencyjnym, pozostawały w gotowości do pracy oraz aktywnie szukały pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni lub już znalazły pracę, z zamiarem jej rozpoczęcia w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Okres bezrobocia definiuje się jako czas poszukiwania pracy lub czas od ostatniego zatrudnienia (jeśli jest krótszy niż czas spędzony na poszukiwaniu pracy).

 

… jeden problem

Jak czytamy w opracowaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie „Sytuacja długotrwale bezrobotnych na rynku pracy województwa lubelskiego”:

„W praktyce długotrwałe pozostawanie bez pracy często stanowi ogromne obciążenie psychiczne, prowadząc do obniżenia poczucia własnej wartości i samooceny. Z upływem czasu zazwyczaj też jest coraz trudniej znaleźć i utrzymać zatrudnienie. Długotrwale bezrobotni „wypadając” na dobre z rynku pracy, stają się również niestety mniej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców. Doświadczenie pokazuje też, że prawdopodobieństwo znalezienia pracy maleje wraz z upływem czasu pozostawania w rejestrach bezrobotnych.

To wszystko może rodzić kolejne problemy w postaci skrajnego wyobcowania oraz niechęci do podejmowania jakiejkolwiek aktywności na rynku pracy.

Skutki długotrwałego bezrobocia ponosi zarówno sam bezrobotny, jak i jego najbliższe otoczenie, przede wszystkim rodzina. Może to być zarówno frustracja, obniżenie standardu życia, a nawet nałogi i wykluczenie społeczne.

Jeśli chodzi zaś o konsekwencje, jakie długotrwałe bezrobocie ma dla całego społeczeństwa to są one przede wszystkim natury ekonomicznej. Zjawisko to bowiem wpływa na rozwój szarej strefy, generuje koszty i obciąża budżet państwa.”

 

Czytaj także: Bezrobocie w Polsce. Raport z ostatniej dekady

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

WUP Lublin – „Sytuacja długotrwale bezrobotnych na rynku pracy województwa lubelskiego”.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej
  Jednym z obowiązków osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna jest przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Co się kryje pod pojęciem odpowiedniej pracy i co się stanie, gdy bezrobotny nie przyjmie oferty takiego zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Przychód a rejestracja w urzędzie pracy
  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Wolontariat a status bezrobotnego
  Warunkiem posiadania statusu osoby bezrobotnej jest pozostawanie zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Czy bycie wolontariuszem pozbawia bezrobotnego tej gotowości? Sprawdź, czy bezrobotny może być woluntariuszem.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Profil zaufany – najwyższy czas, aby go założyć
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.

 • Ponaglenie w sprawie urzędowej – sprawdź, kiedy nie jest skuteczne
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy